س‍وز س‍وراغ‍ی‍ن‍دا (ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ س‍خ‍ن‌): (ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ س‍روده‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ دوزگ‍ون‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ای‍م‍ان‍ی‌، ب‍ه‍روز، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : س‍وز س‍وراغ‍ی‍ن‍دا (ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ س‍خ‍ن‌): (ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ س‍روده‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ دوزگ‍ون‌)/ اث‍ر ب‍ه‍روز ای‍م‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۲
‏شابک : ‎964-360-081-5‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: س‍وز س‍وراغ‍ی‍ن‍دا (دو ق‍ت‍ور دوزگ‍ون‍ون‌ ش‍ع‍رل‍ری‍ن‍ه‌ ب‍ی‍ر ب‍اخ‍ی‍ش‌).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : س‍وز س‍وراغ‍ی‍ن‍دا (دو ق‍ت‍ور دوزگ‍ون‍ون‌ ش‍ع‍رل‍ری‍ن‍ه‌ ب‍ی‍ر ب‍اخ‍ی‍ش‌).
‏عنوان دیگر : س‍وز س‍وراغ‍ی‍ن‍دا (دو ق‍ت‍ور دوزگ‍ون‍ون‌ ش‍ع‍رل‍ری‍ن‍ه‌ ب‍ی‍ر ب‍اخ‍ی‍ش‌)
‏عنوان دیگر : ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ س‍روده‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ دوزگ‍ون‌
‏موضوع : م‍ح‍م‍دزاده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ - -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏رده بندی کنگره : PL۳۱۴‭/م‌۲۳ی‌۵۳ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۸۹۴/۳۶۱۱‭م‌۳۴۶/س‌ ‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۵۲۱۸
 
   آدرس ثابت  س‍وز س‍وراغ‍ی‍ن‍دا (ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ س‍خ‍ن‌): (ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ س‍روده‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ دوزگ‍ون‌)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh