ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍رک‍لاف‌، ن‍ورم‍ن‌، - ۱۹۴۱
‎Fairclough, Norman‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌/ ن‍ورم‍ن‌ ف‍رک‍لاف‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ف‍اطم‍ه‌ ش‍ای‍س‍ت‍ه‌پ‍ی‍ران‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛ وی‍راس‍ت‍اران‌ م‍ح‍م‍د ن‍ب‍وی‌، م‍ه‍ران‌ م‍ه‍اج‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۳۱۰ ص‌.ج‍دول‌
‏شابک : ‎964-6757-65-0‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6757-65-0‬۱۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : اث‍ر ح‍اض‍ر ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ از ای‍ن‌ دو ک‍ت‍اب‌ اس‍ت‌:(‎1995‬)‎Critical discourse analysis ‬؛ (‎1989‬)‎Language and power ‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۰۶ - ۲۹۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ و زب‍ان‌
‏شناسه افزوده : ش‍ای‍س‍ت‍ه‌پ‍ی‍ران‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۳۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳ - ، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
‏شناسه افزوده : م‍ه‍اج‍ر، م‍ه‍ران‌، ۱۳۴۳ - ، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : P۳۰۲‭/ف‌۴ت‌۳ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶/۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۴۵۳۷
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۹۳۴۷ ‬
‪ ۶۳-۲۹۳۴۷ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۳۲۳۳ ‬
‪ ۶۳-۳۶۶۶۷ ‬
۸
۱۳۸۹
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۴۱۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۱۵۵ ‬
۶
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۹۰۶ ‬
‪ P۳۰۲ /ف۴ت۳ ۱۳۷۹ ‬
۱۰
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۹۰۷ ‬
‪ P۳۰۲ /ف۴ت۳ ۱۳۷۹ ‬
۱۱
۱۳۷۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۲۰۹۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۲۰۹۶ ‬
۹
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۹۸۴ ‬
‪ ۲۷۹۱۸۴ ‬
۵
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۰۰۹۸۵ ‬
‪ ۲۲۱۱۱۳۴ ‬
۲
۱۳۷۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۱۱۳۲ ‬
‪ ۶۹۵۰۰۰ ‬
۳
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۱۱۳۳ ‬
‪ ۶۹۵۰۰۱ ‬
۴
۱۳۸۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh