پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ از ع‍اش‍ورا از خ‍ون‌ م‍ح‍راب‌ ت‍ا م‍ح‍راب‌ خ‍ون‌: روی‍ک‍ردی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍راق‌ و ح‍ج‍از از س‍ال‌ چ‍ه‍ل‌ ت‍ا ش‍ص‍ت‌ و ی‍ک‌ ه‍ج‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍دی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۳۳
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ از ع‍اش‍ورا از خ‍ون‌ م‍ح‍راب‌ ت‍ا م‍ح‍راب‌ خ‍ون‌: روی‍ک‍ردی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍راق‌ و ح‍ج‍از از س‍ال‌ چ‍ه‍ل‌ ت‍ا ش‍ص‍ت‌ و ی‍ک‌ ه‍ج‍ری‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د اس‍دی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ ج‍ودک‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ان‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۷، ص‌ ۲۴۲
‏شابک : ‎964-6680-21-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : روی‍ک‍ردی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍راق‌ و ح‍ج‍از از س‍ال‌ چ‍ه‍ل‌ ت‍ا ش‍ص‍ت‌ و ی‍ک‌ ه‍ج‍ری‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ق‌۶۱
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا ق‌۱۳۲
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴
‏شناسه افزوده : ج‍ودک‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/‮ال‍ف‌‬۵پ‌۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۳۴۴۳
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ از ع‍اش‍ورا از خ‍ون‌ م‍ح‍راب‌ ت‍ا م‍ح‍راب‌ خ‍ون‌: روی‍ک‍ردی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍راق‌ و ح‍ج‍از از س‍ال‌ چ‍ه‍ل‌ ت‍ا ش‍ص‍ت‌ و ی‍ک‌ ه‍ج‍ری‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh