م‍ش‍ع‍ل‌ ف‍روزان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍ع‍ل‌ ف‍روزان‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ م‍رک‍ز م‍ازن‍دران‌، س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۵ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏شابک : ‎964-435-524-5‬۱۱۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-435-524-5‬۱۱۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The Blazing torch‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: م‍ش‍ع‍ل‌ ف‍روزان‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ه‍ادی‌ روح‍ان‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍ش‍ع‍ل‌ ف‍روزان‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ه‍ادی‌ روح‍ان‍ی‌.
‏عنوان دیگر : زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ه‍ادی‌ روح‍ان‍ی‌
‏موضوع : روح‍ان‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۷۸ - ۱۳۰۲ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز م‍ازن‍دران‌. واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
‏شناسه افزوده : ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
‏رده بندی کنگره : BP۵۵/۳‭/ر۸۶م‌۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۲۱۸۵
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍ع‍ل‌ ف‍روزان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۹۲۵۸ ‬
‪ ۲۵۱۸۹۲ ‬
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۸۹۲۵۹ ‬
‪ ‭BP۵۵/۳ /ر۸۶‮م‌‬۵‬ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh