ه‍ری‌ پ‍ات‍ر و ح‍ف‍ره‌ اس‍رارآم‍ی‍ز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رول‍ی‍ن‍گ‌، ج‍وآن‌ ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
Rowling, Joanne kathleen
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍ری‌ پ‍ات‍ر و ح‍ف‍ره‌ اس‍رارآم‍ی‍ز/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ی‌‌.ک‍ی‌. رول‍ی‍ن‍گ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ وی‍دا اس‍لام‍ی‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ت‍ن‍دی‍س‌‏‫، ۱۳۷۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۸۱ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۹۰۰۰ ریال‬‏‫‏‭964-575-704-5 :‬ ؛ ‏‫‎۱۹۰۰۰ریال (چاپ دوم) ؛ ‏‫‎۱۹۰۰۰ریال (چاپ سوم) ؛ ‏‫‎۱۹۰۰۰ریال (چاپ چهارم) ؛ ‏‫‎۱۹۰۰۰ریال (چاپ پنجم) ؛ ‏‫‎۱۹۰۰۰ریال (چاپ ششم) ؛ ‏‫‬‏۱۹۰۰۰ ریال (چاپ هفتم) ؛ ‏‫‎۱۹۰۰۰ریال (چاپ هشتم) ؛ ‏‫‎۱۹۰۰۰ریال (چاپ نهم) ؛ ‏‫‎۲۱۰۰۰ریال (چاپ یازدهم) ؛ ‏‫‎۲۱۰۰۰ریال (چاپ دوازدهم) ؛ ‏‫‎۳۲۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم) ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال (چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰۰ ریال‏‬ (چاپ هجدهم)‏‬ ؛ ‏‫۵۳۰۰۰ ریال‬‮‬‏‬‏‫: چاپ بیستم‏‬‏‫‭‬‭‭ 978-964-5757-04-3 :‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال ( چاپ بیست و یکم )‬‬‮‬‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭Harry Potter and the chamber of secrets‭.‬‮‮
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۹ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "ه‍ری‌ پ‍وت‍ر و ت‍الار اس‍رار" ت‍رج‍م‍ه‌ طوب‍ی‌ ی‍ک‍ت‍ای‍ی‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ی‍وه‌ منتشر شده است.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: آب‍ان‌ ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌ : ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چاپ چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم و هفدهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هجدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ بیستم : ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ بیست و یکم : ۱۳۸۸.
‏عنوان دیگر : ه‍ری‌ پ‍وت‍ر و ت‍الار اس‍رار.
‏موضوع : داستان‌های کودکان انگلیسی--‏‫ قرن ۲۰م.‬
‏موضوع : جادوگران -- داستان‌های کودکان و نوجوانان
‏شناسه افزوده : اس‍لام‍ی‍ه‌، وی‍دا، ‏‫۱۳۴۶ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬‭‭PZ۷‏‫‭‭/ر۹۵ھ۴ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭[ج]۸۲۳/۹۱۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۵۶۶۳
 
   آدرس ثابت  ه‍ری‌ پ‍ات‍ر و ح‍ف‍ره‌ اس‍رارآم‍ی‍ز
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۶۵۸ ‬
‪ PZ۷ /ر۹۵ھ۴ ‬
۳۲
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۷۴۴۱۶ ‬
‪ ۸۶۶۰۹۵ ‬
۲۹
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۴۴۱۷ ‬
‪ ۴۵۰۳۰۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۰۵۰۸ ‬
‪ ۳۲۶۳۴۲ ‬
۲۳
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۰۵۰۹ ‬
‪ ۲۶۷۶۵۵ ‬
۱۷
۱۳۷۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۷۶۰۰ ‬
‪ ۲۴۴۸۱۵ ‬
۱۴
۱۳۷۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۰۷۶۰۱ ‬
‪ ۵۶۰۱۲۶ ‬
۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۷۲۱۱ ‬
‪ ۴۵۸۱۹۸ ‬
۲
۵
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۴۵۶۶۲ ‬
‪ ۱۲-۴۴۱۶۴ ‬
۱۳
۱۳۸۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۵۶۶۳ ‬
‪ ۵۴۰۳۵۳ ‬
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۲۲۹۰ ‬
‪ ۳۰۳۴۰۴ ‬
۱۸
۱۳۸۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۲۲۹۱ ‬
‪ ۷۲۰۰۰۷ ‬
۲۱
۱۳۸۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۱۵۷۰ ‬
‪ ۶۶۶۵۵۳ ‬
۱۲
۱۳۸۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۵۲۵۴ ‬
‪ ۳۹۶۱۴۲ ‬
۹
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۵۲۵۵ ‬
‪ ۵۳۹۶۸۱ ‬
۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۶۳۵۰۶ ‬
‪ ۳۰۳۳۸۸ ‬
۱۹
۱۳۸۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۰۶۶۹ ‬
‪ ۴۷۹۰۰۱ ‬
۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۴۴۵۴ ‬
‪ ۳۲۰۵۳۱ ‬
۲۰
۱۳۸۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۴۴۵۵ ‬
‪ ۳۲۰۴۴۲ ‬
۲۲
۱۳۸۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۲۴۵۹ ‬
‪ ۴۹۵۷۷۸ ‬
۴
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۲۴۶۰ ‬
‪ ۴۹۵۷۷۹ ‬
۵
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۷۶۶۸ ‬
‪ ۵۹۹۲۱۳ ‬
۱۶
۱۳۸۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۷۶۶۹ ‬
‪ ۵۹۹۲۱۲ ‬
۱۵
۱۳۸۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۵۸۰۲ ‬
‪ ۶۸۲۷۴۲ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۵۸۰۳ ‬
‪ ۶۸۲۷۴۱ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۷۳۳۸ ‬
‪ ۸۰۸۴۱۱ ‬
۲۷
۱۳۸۸
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۷۳۳۹ ‬
‪ ۸۰۸۴۱۰ ‬
۲۸
۱۳۸۸
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۴۹۱۱ ‬
‪ ۸۴۱۲۹۶ ‬
۲۱
۱۳۸۷
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۴۹۱۲ ‬
‪ ۸۴۱۳۷۰ ‬
۲۵
۱۳۸۷
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۶۴۵۵ ‬
‪ ۸۵۳۱۹۹ ‬
۲۶
۱۳۸۰
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۴۹۰۸ ‬
‪ ۱۲۵۵۰۲۰ ‬
۳۳
۱۳۹۰
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۴۹۰۹ ‬
‪ ۱۲۵۵۰۲۱ ‬
۳۰
۱۳۹۰
۲۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۲۲۴۳۴۵۶ ‬
‪ ۱۲-۱۶۴۳۵۴ ‬
۳۵
۱۳۸۶
۱۸
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۲۴۳۴۵۷ ‬
‪ ‬
۳۴
۱۳۸۶
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۱۹۵۰ ‬
‪ ۱۴۸۰۲۱۲ ‬
۳۶
۱۳۸۱
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh