ف‍ه‍رس‍ت‌ اس‍ن‍اد م‍ک‍م‍ل‌ (دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍وج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸ -
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ه‍رس‍ت‌ اس‍ن‍اد م‍ک‍م‍ل‌ (دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌)/ زی‍رن‍ظر ع‍ل‍ی‌ م‍وج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۹ - .
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏فروست : اس‍ن‍اد؛ ۵۸.
‏شابک : ‏‫‬‭‎964-361-197-3:‏‫ج. ۳۰ - ۲۴‬‏‫۲۶۰۰۰ ریال‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭964-361-143-4:‏‫ج.۵۳ - ۴۳، چاپ اول‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال‬‏‫ج. ۶۴ - ۵۴، چاپ اول‬‏‫‬‭964-361-264-3: ؛ ‏‫۶۶۰۰۰ ریال‬‏‫ج. ۸۶ - ۷۶، چاپ اول‬‏‫‬‭964-361-266-X:
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:(‎the Qajar Era‬)‎Ali Moujani, Abbas - Ali Abdollahi. The catalogue of supplementary documents ‬.
‏يادداشت : ج. ۱۵ - ۲۳(چاپ اول: ۱۳۸۱)
‏يادداشت : ج‌. ۶۴ - ۵۴ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۴)
‏يادداشت : ج‌. ۶۴ - ۵۴ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۴)
‏يادداشت : ج‌. ۷۶ - ۸۶ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۴)
‏يادداشت : ج‌. ۵۳ - ۴۳ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۸۲)
‏يادداشت : ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ج‍ل‍ده‍ای‌ ۱۴-۶، ۳۰ - ۲۴، ۶۴ - ۵۴ - ۵۳ - ۴۳ ت‍وس‍ط م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ک‍اووس‍ی‌ ع‍راق‍ی‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج‍ل‍ده‍ای‌ ۲۳-۱۵، ۳۰-۲۴، ۵۳ - ۴۳، ۶۴ - ۵۴ ب‍رای‌ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و خ‍دم‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق‌. -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا.
‏موضوع : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ق‌. -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا.
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۶ -
‏شناسه افزوده : ک‍اووس‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ، ۱۳۱۹ -
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و خ‍دم‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌.
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۷۴۰۷۲۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۷۹۷
 
   آدرس ثابت  ف‍ه‍رس‍ت‌ اس‍ن‍اد م‍ک‍م‍ل‌ (دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌)
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۲۹۱ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ‬
۱
۷
۱۳۷۹
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۲۹۲ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ‬
۱
۶
۱۳۷۹
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۶۶۲ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ‬
۵۴-۶۴
۳
۱۳۸۴
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۶۶۳ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ‬
۷۶-۸۶
۳
۱۳۸۴
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۶۶۴ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ‬
۱۵-۲۳
۶
۱۳۸۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۶۶۵ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ‬
۱۵-۲۳
۵
۱۳۸۱
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۳۳ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۷۶-۸۶
۴
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۳۴ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۵۴-۶۴
۴
۱۳۸۴
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۳۶ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۱۵-۲۳
۸
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۳۷ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۲(۶-۱۴)
۴
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۳۸ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۳۱-۳۸
۵
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۳۹ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۲۴-۳۰
۶
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۴۰ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۱۵-۲۳
۹
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۴۱ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
(۶-۱۴)۲
۵
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۴۲ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
(۱-۵) ۱
۱
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۴۳ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
(۱-۵) ۱
۲
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۴۷۵ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۱
۸
۱۳۷۹
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۶۶۶ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۲(۶-۱۴)
۶
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۶۶۷ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۲۴-۳۰
۷
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۶۶۸ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۳۱-۳۸
۶
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۶۶۹ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۴۳-۵۳
۱۱
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۵۰۲۳ ‬
‪ DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۱
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۵۴۲۷۸۰ ‬
‪ ‭DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹‬ ‬
۱
۲
۱۳۷۹
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۵۴۲۷۸۱ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۱
۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۳۷۵۰ ‬
‪ ۶۲۵۸۳۶ ‬
۶-۱۴
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۳۷۵۱ ‬
‪ ۳۷۱۳۵۸ ‬
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۶۴۰۱۳۰ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۱۵-۲۳
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۶۴۰۱۳۱ ‬
‪ ‭DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹‬ ‬
۱۵-۲۳
۳
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۰۱۴۱ ‬
‪ ۲۸۹۷۰۳ ‬
۲۴-۳۰
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۰۱۴۲ ‬
‪ ۳۰۴۲۷۹ ‬
۲۴-۳۰
۵
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۰۱۴۳ ‬
‪ ۲۸۹۶۹۵ ‬
۳۱-۳۸
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۰۱۴۴ ‬
‪ ۲۷۳۰۷۰ ‬
۳۱-۳۸
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۳۰۵۴۸ ‬
‪ ‭DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹‬ ‬
۲۴-۳۰
۳
۱۳۸۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۳۰۵۴۹ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۲۴-۳۰
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۳۰۵۵۰ ‬
‪ ‭DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹‬ ‬
۳۱-۳۸
۳
۱۳۸۲
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۳۰۵۵۱ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۳۱-۳۸
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۴۹۴۹۲ ‬
‪ ‭DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹‬ ‬
۴۳-۵۳
۲
۱۳۸۲
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۴۹۴۹۳ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۴۳-۵۳
۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۶۰۶۹ ‬
‪ ۶۸۶۴۳۰ ‬
۴۳-۵۳
۱۰
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۳۳۵۶۵ ‬
‪ ‭DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹‬ ‬
۷۶-۸۶
۲
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۳۵۶۶ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۷۶-۸۶
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۳۴۴۰۲ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۵۴-۶۴
۱
۱
قفسه باز
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۳۴۴۰۳ ‬
‪ ‭DSR۱۳۱۰ /م۷۸ف۹ ۱۳۷۹‬ ‬
۵۴-۶۴
۲
۱۳۸۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۴۴۳۶۱ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۶۵-۷۵
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۷۵۷۴۸ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۱۲۶-۱۳۰
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۹۶۵۵۹۰ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۱۱۴-۱۱۹
۳
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۹۷۹۴۳۳ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۱۳۱۰ ‏‫‬‭/م۷۸ف۹ ۱۳۷۹ ‬
۸۷-۹۴
۳
۱۳۸۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۴۶۹۰ ‬
‪ ۹۳۴۷۹۵ ‬
۱۵-۲۳
۷
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۶۲۳۲۹۳ ‬
‪ ۱۸۱۴۳۳۴ ‬
(۶-۱۴) ۲
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۱۵۶۴ ‬
‪ ۱۰۵۶۵۱۱ ‬
۱۵-۲۳
۱۰
۱۳۸۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۲۶۴۵۰۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۹۸۱ ‬
۵۴-۶۵
۱۵
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh