ق‍وم‍ی‍ت‌ و ق‍وم‌گ‍رای‍ی‌ در ای‍ران‌، از اف‍س‍ان‍ه‌ ت‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۳۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍وم‍ی‍ت‌ و ق‍وم‌گ‍رای‍ی‌ در ای‍ران‌، از اف‍س‍ان‍ه‌ ت‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌/ ح‍م‍ی‍د اح‍م‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۸.‬‮‬‮‬‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۴۷ ص‌.‬‮‬‮‬: ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۲۲۰۰۰ ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ری‍ال‌ (چاپ دوم)‏‬ ؛ ‏‫ ۲۵۰۰۰ ری‍ال‌ (چاپ سوم)‏‬ ؛ ‏‫۴۶۰۰۰ ریال ‏‬‮‬‏‫: چاپ ششم‏‬‏‫‬‭‏‫‏‭978-964-312-44-3 :‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰ ریال(چاپ هفتم)‮‬ ؛ ۶۸۰۰ ریال (چاپ هشتم)
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : چاپ پنجم کتاب حاضر تحت عنوان " قومیت و قوم گرایی در ایران: افسانه و واقعیت" نشر شده است.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هشتم:۱۳۸۹.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۷۹-۱۳۹۹ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۸۳] - ۴۲۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : قومیت -- ایران
‏موضوع : ملی‌گرایی -- ایران
‏موضوع : ایران -- روابط قومی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭DSR۶۹‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۳ق‌۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۹۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۷۹۳۶
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ق‍وم‍ی‍ت‌ و ق‍وم‌گ‍رای‍ی‌ در ای‍ران‌، از اف‍س‍ان‍ه‌ ت‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۷۵۰۰ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭DSR۶۹ ‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۳ق‌۹ ۱۳۷۸ ‬
۳۲
۱۳۹۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۷۸۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۱۳۲ ‬
۹
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۴۴۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۰۰ ‬
۳۰
۱۳۹۱
۹
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۰۱۵ ‬
‪ DSR۶۹ /الف۳ق۹ ۱۳۷۸ ‬
۲۰
۱۳۷۹
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۰۱۶ ‬
‪ DSR۶۹ /الف۳ق۹ ۱۳۷۸ ‬
۲۴
۱۳۷۹
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۰۱۷ ‬
‪ DSR۶۹ /الف۳ق۹ ۱۳۷۸ ‬
۲۲
۱۳۸۷
۷
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۳۲۷ ‬
‪ DSR۶۹ /الف۳ق۹ ۱۳۷۸ ‬
۱۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۵۷۳۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۵۷۳۵ ‬
۲۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۷۶ ‬
‪ ۹۱۳۹۴۰ ‬
۱۶
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲۱۵۶ ‬
‪ DSR۶۹ /الف۳ق۹ ۱۳۸۷ ‬
۱۸
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۰۵۲۸ ‬
‪ ۵۰۹۲۹۵ ‬
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۰۵۲۹ ‬
‪ ۴۱۹۹۹۴ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۵۱۵۶ ‬
‪ ۳۶۴۰۴۶ ‬
۴
۱۳۸۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۹۶۵۷۰ ‬
‪ ۱۵۵۹۴۹۴ ‬
۸
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۹۶۵۷۱ ‬
‪ ۵۷۵۶۰۶ ‬
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۰۲۸۴ ‬
‪ ۳۶۴۰۴۷ ‬
۵
۱۳۸۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۰۲۸۵ ‬
‪ ۳۶۲۳۹۵ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۵۸۸۴ ‬
‪ ۱۰۰۶۱۶۳ ‬
۱۷
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۵۸۸۵ ‬
‪ ۱۰۰۶۱۶۴ ‬
۶
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۱۹۳۳ ‬
‪ ۸۶۲۶۱۱ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۱۹۳۴ ‬
‪ ۸۶۲۶۱۰ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۲۸۴۱ ‬
‪ ۱۰۰۶۱۶۵ ‬
۱۰
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۲۸۴۲ ‬
‪ ۱۱۰۹۷۱۶ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۵۲۵۲ ‬
‪ ۱۳۲۴۱۶۳ ‬
۲۵
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۵۲۵۳ ‬
‪ ۱۳۲۴۱۶۲ ‬
۲۶
۱۳۹۱
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۷۲۵۰ ‬
‪ ۱۵۱۳۱۶۶ ‬
۲۷
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۹۲۸۸۳ ‬
‪ ۲۰۱۸۹۴۹ ‬
۲۸
۱۳۹۶
۱۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh