م‍ب‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌، ی‍ا، اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۱-
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌، ی‍ا، اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[وی‍راست ۴؟].‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‬‏‫ ، ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۹۱ص.‬
‏فروست : ‏‫ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‬‏‫؛ شماره ۱۵۴۹.‬
‏شابک : ‏‫۱۶۰۰۰ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ریال (چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ریال (چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ریال (چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۲۵۵۰۰ ریال (چاپ بیست و چهارم)‬‬ ؛ ‏‫۲۵۵۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ بیست و پنجم‬‏‫‭‫‭ 964-03-4076-6 :‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۵۰۰ ریال (چاپ بیست و هفتم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و هشتم)‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎‭A. h. Mohammadi. principles for inference of islamic law or islamic jurisprudence.‬‭‭
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: زم‍س‍تان ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ان‍زده‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ان‍زده‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ده‍م‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ بیست و یکم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و چهارم: ۱۳۸۵‬.
‏يادداشت : چاپ بیست و پنجم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ بیست و هفتم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چا پ بیست و هشتم: ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۸۳] - ۳۸۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌.
‏موضوع : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۵۵‏‫‬‭‭/م‌۳م‌۲ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۲۹۷/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۶۱۳۸
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌، ی‍ا، اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۷۵۶۹ ‬
‪ ۶۳-۲۷۵۶۹ ‬
۲
۱۹
 
مبادلات
‪ ۶۳-۵۴۱۰۰ ‬
‪ ‬
۱
۱۳۸۵
۲۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۷۴۴ ‬
‪ BP۱۵۵ /م۳م۲ن۲ ‬
۴۲
۱۳۸۰
۱۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۰۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۰۰۸ ‬
۳
۱۳۸۱
۱۵
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۶۵۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۶۵۳ ‬
۴
۱۳۸۶
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۸۹۹۰ ‬
‪ ۴۷۱۸۱۴ ‬
۱۱
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۸۹۹۱ ‬
‪ ۵۴۴۱۲۱ ‬
۱۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۴۸۰۲ ‬
‪ ۴۳۸۱۵۸ ‬
۷
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۴۸۰۳ ‬
‪ ۶۱۴۹۵۹ ‬
۳۶
۱۳۸۰
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۶۱۳۲ ‬
‪ ۴۶۷۷۳۳ ‬
۹
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۶۱۳۳ ‬
‪ ۵۴۴۲۸۷ ‬
۱۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۷۳۸۰ ‬
‪ ۴۶۷۷۳۴ ‬
۱۰
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۷۳۸۱ ‬
‪ ۵۴۴۲۸۸ ‬
۱۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۰۵۲۲۰ ‬
‪ ۵۴۴۲۸۶ ‬
۱۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۵۲۲۱ ‬
‪ ۴۶۷۷۳۰ ‬
۸
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۲۶۷۰ ‬
‪ ۳۸۳۲۰۷ ‬
۱۹
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۲۶۷۱ ‬
‪ ۲۳۷۸۹۵ ‬
۳۱
۱۳۸۳
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۹۳۲۶ ‬
‪ ۶۰۶۳۴۱ ‬
۳۳
۱۳۸۳
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۹۳۲۷ ‬
‪ ۳۸۲۳۰۲ ‬
۱۸
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۰۹۶۱ ‬
‪ ۵۹۰۸۵۱ ‬
۳۲
۱۳۸۴
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۱۱۹۴ ‬
‪ ۵۶۰۴۳۸ ‬
۲۲
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۱۱۹۵ ‬
‪ ۵۸۳۰۹۰ ‬
۲۶
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۷۲۰۴ ‬
‪ ۳۱۵۸۸۰ ‬
۳۹
۱۳۸۴
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۷۲۰۵ ‬
‪ ۳۱۵۸۷۵ ‬
۳۸
۱۳۸۴
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۴۴۸۹ ‬
‪ ۶۹۰۷۲۹ ‬
۴۰
۱۳۸۴
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۵۸۵۷ ‬
‪ ۶۲۴۹۵۱ ‬
۳۷
۱۳۸۵
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۵۸۵۸ ‬
‪ ۶۱۴۲۹۵ ‬
۳۵
۱۳۸۵
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۱۰۷۸ ‬
‪ ۶۲۸۵۵۶ ‬
۱۲
۱۳۸۵
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۱۰۷۹ ‬
‪ ۶۲۸۵۵۷ ‬
۱۳
۱۳۸۵
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۵۷۷۰ ‬
‪ ۷۹۷۵۴۰ ‬
۲۳
۱۳۷۹
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۵۷۷۱ ‬
‪ ۷۹۷۵۳۹ ‬
۲۴
۱۳۸۵
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۰۵۳۶ ‬
‪ ۶۳۰۸۲۱ ‬
۲۷
۱۳۸۶
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۰۵۳۷ ‬
‪ ۶۳۰۵۲۹ ‬
۲۸
۱۳۸۶
۲۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۲۵۳۸۸۴ ‬
‪ ۶۳-۵۴۱۰۰ ‬
۳۰
۱۳۸۵
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۳۸۸۵ ‬
‪ ۶۷۶۰۷۴ ‬
۲۹
۱۳۸۵
۲۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh