ره‌آورد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : مجمع بین‌المللی استادان زبان فارسی‏‫ ( نخستین‏‫ : ۱۳۷۴‏‫ : تهران)
‏عنوان و نام پديدآور : ره‌آورد: گ‍زارش‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ادان‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌/ وی‍راس‍ت‍ه‌ ق‍ه‍رم‍ان‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ع‍ردوس‍ت‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ادان‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌‏‫‏، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۵۲۶، [2] ص.‬: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی: Rahavard: proceedings of the first international symposium of teachers of the Persian language‮.‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : گ‍زارش‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ج‍م‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ادان‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌.
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ -- آم‍وزش‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ -- آم‍وزش‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
‏شناسه افزوده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ق‍ه‍رم‍ان‌، ویراستار
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۴۰ - ‏، ویراستار
‏شناسه افزوده : انجمن بین‌المللی استادان زبان فارسی. دبیرخانه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭‭PIR۲۶۱۲‏‫‬‭‭‭‭‭/م‌۳ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭‭۴‮ف‍ا‬۰/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۷۸-۴۰۹۵‬‬
 
   آدرس ثابت  ره‌آورد
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۱۹۹۹ ‬
‪ ۱۷۴۶۱۵۰ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۱۵۹۰ ‬
‪ ۱۵۸۱۱۴۰ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh