‏‫ای‍ران‌ ب‍ی‍ن‌ دو ان‍ق‍لاب‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آب‍راه‍ام‍ی‍ان‌، یرواند، ‏‫۱۹۴۰ - ‏ م.‬
Abrahamian, Ervand
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ای‍ران‌ ب‍ی‍ن‌ دو ان‍ق‍لاب‌‬‏‫: درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر‬‏‫/ پ‍روان‍د آب‍راه‍ام‍ی‍ان‌‬‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د گ‍ل‌م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ف‍ت‍اح‍ی‌ول‍یلای‍ی‌.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‬‏‫، ۱۳۷۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫چ‍ه‍ارده‌، ۷۰۹ ص‌.‬‬‏‫: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۳۱۵۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۳۸۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۹۶۰۰۰ ریال‬ ‏‫: چاپ پانزدهم‬ ‏‫‭964-312-363-4 : ‬ ؛ ‏‫۹۶۰۰۰ ریال (چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫ : چاپ بیستم‬ ‏‫‬‭978-964-312-363-5 : ؛ ‏‫۱۷۶۰۰۰ ریال(چاپ بیست و یکم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Iran between two revolutions‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۷.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌ و چهارم: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌ :۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ شانزدهم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ بیستم و بیست و یکم : ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۷۷- ۱۳۹۹ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۶۶۳] - ۶۷۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬
‏عنوان دیگر : ‏‫درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر‬‬.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق.
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۴
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷
‏موضوع : ایران -- اوضاع اجتماعی
‏شناسه افزوده : گ‍ل‌م‍ح‍م‍دی‌، اح‍م‍د‏‫، ۱۳۴۷ - ‬‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ف‍ت‍اح‍ی‌ ول‍ی‌‌لای‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌‏‫، ۱۳۴۵ -‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۴۰۷‭/آ۲‮ال‍ف‌‬۹ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۷۷-۱۱۹۹۹‭
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ‏‫ای‍ران‌ ب‍ی‍ن‌ دو ان‍ق‍لاب‌‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۶۵۳۹ ‬
‪ ۶۳-۸۵۲۴۷ ‬
۲۴
۱۳۸۷
۱۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۰۸۲ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۲الف۹ ‬
۳۲
۱۳۷۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۸۳۰۸ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۲الف۹ ‬
۳۴
۱۳۷۷
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۱۸۶ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۲الف۹ ۱۳۷۷ ‬
۵۰
۱۳۸۶
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۸۸۶۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۳۹۰۴ ‬
۵۸
۱۳۸۴
۱۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۵۹۳ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۲الف۹ ۱۳۷۷ ‬
۳۱
۱۳۷۹
۵
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۷۷۳۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۷۷۳۴ ‬
۳۳
۱۳۷۹
۵
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۷۰۰۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۷۰۰۰ ‬
۱۲
۱۳۸۰
۶
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۲۳۲ ‬
‪ ۹۰۰۰-۲۳۲ ‬
۳۷
۱۳۸۸
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۸۲۲۵ ‬
‪ ۷۲۳۹۷۹ ‬
۲۶
۱۳۷۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۸۲۲۶ ‬
‪ ۸۱۴۵۵۶ ‬
۲۷
۱۳۷۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۳۳۱۴ ‬
‪ ۴۳۰۹۲۰ ‬
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۳۳۱۵ ‬
‪ ۲۴۱۱۷۵ ‬
۱۶
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۸۶۰۶ ‬
‪ ۵۱۳۱۲۳ ‬
۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۸۶۰۷ ‬
‪ ۴۳۰۹۲۲ ‬
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۴۲۵۴ ‬
‪ ۸۲۶۱۴۱ ‬
۲۹
۱۳۷۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۴۲۵۵ ‬
‪ ۸۷۹۳۶۰ ‬
۳۹
۱۳۷۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۰۴۵۰ ‬
‪ ۴۳۰۹۱۸ ‬
۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۰۴۵۱ ‬
‪ ۴۱۵۰۹۱ ‬
۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۴۶۵۰ ‬
‪ ۵۱۳۱۶۹ ‬
۱۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۴۶۵۱ ‬
‪ ۴۳۰۹۱۹ ‬
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۳۹۳۶ ‬
‪ ۴۳۴۱۸۰ ‬
۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۳۹۳۷ ‬
‪ ۴۳۰۹۲۱ ‬
۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۷۹۰۹ ‬
‪ ۴۳۰۹۲۳ ‬
۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۳۶۷۵ ‬
‪ ۵۵۷۸۸۹ ‬
۱۵
۱۳۸۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۳۶۷۶ ‬
‪ ۶۵۳۹۶۵ ‬
۱۴
۱۳۸۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۱۵۸۰ ‬
‪ ۲۴۶۵۸۷ ‬
۱۷
۱۳۸۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۹۸۸۸ ‬
‪ ۳۳۸۰۸۵ ‬
۲۵
۱۳۸۴
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۷۹۸۸۹ ‬
‪ ۶۰۴۷۰۶ ‬
۲۱
۱۳۸۴
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۹۲۲۵۹۱ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۰۹۰ ‬
۶۵
۱۳۹۶
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۲۲۶۰۱ ‬
‪ ۱۷۹۹۶۲۵ ‬
۶۶
۱۳۹۶
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۷۹۰۸ ‬
‪ ۶۰۸۷۴۳ ‬
۱۸
۱۳۸۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۰۱۲۱ ‬
‪ ۸۵۶۱۹۳ ‬
۳۵
۱۳۸۹
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۰۱۲۲ ‬
‪ ۸۵۶۱۹۴ ‬
۳۶
۱۳۸۹
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۴۵۵۹۶ ‬
‪ ۱۱۸۲۵۸۸ ‬
۴۸
۱۳۸۹
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۴۵۵۹۷ ‬
‪ ۱۱۸۲۵۸۹ ‬
۴۹
۱۳۸۹
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۷۸۱۴ ‬
‪ ۶۹۴۹۷۸ ‬
۲۲
۱۳۸۶
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۷۸۱۵ ‬
‪ ۶۹۴۹۷۹ ‬
۲۳
۱۳۸۶
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۰۹۷۷ ‬
‪ ۷۰۲۱۹۸ ‬
۱۳
۱۳۸۷
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۱۰۹۷۸ ‬
‪ ۷۰۲۱۹۹ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۵۹۵۱ ‬
‪ ۷۹۱۴۸۸ ‬
۱۹
۱۳۸۸
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۵۹۵۲ ‬
‪ ۷۹۱۴۸۹ ‬
۲۸
۱۳۸۸
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۷۵۰۲ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۰۵ ‬
۵۱
۱۳۹۱
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۷۵۰۳ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۰۴ ‬
۵۲
۱۳۹۱
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۹۵۷۷ ‬
‪ ۱۳۳۱۶۳۱ ‬
۴۳
۱۳۹۱
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۹۵۷۸ ‬
‪ ۱۳۳۱۶۳۲ ‬
۴۴
۱۳۹۱
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۰۲۹۹ ‬
‪ ۱۳۸۹۲۹۴ ‬
۶۰
۱۳۹۲
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۰۳۰۰ ‬
‪ ۱۳۸۹۲۹۵ ‬
۵۹
۱۳۹۲
۲۰
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۲۱۵۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۴۹۵۸ ‬
۶۱
۱۳۸۷
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۰۷۲۲۳ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۰۴۷ ‬
۵۳
۱۳۹۲
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۷۲۲۴ ‬
‪ ۱۵۲۹۴۳۲ ‬
۵۴
۱۳۹۲
۲۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۵۷۹۹۶۷ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۰۵۲ ‬
۶۳
۱۳۹۳
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۰۸۸۵ ‬
‪ ۱۷۴۲۱۱۵ ‬
۵۵
۱۳۹۵
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۶۵۷۸ ‬
‪ ۱۷۹۶۲۸۲ ‬
۶۴
۱۳۹۴
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۷۱۳۱ ‬
‪ ۲۰۳۱۸۰۱ ‬
۶۸
۱۳۹۷
۲۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh