ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د ارت‍ب‍اطی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ن‍س‍ن‌، ج‍ری‍س‌
‎Hanson, Jarice‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د ارت‍ب‍اطی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍ری‍س‌ ه‍ن‍س‍ون‌، اوم‍ا ن‍ارولا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ داوود ح‍ی‍دری‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۴ ص‌.ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6757-61-8‬۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6757-61-8‬۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6757-61-8‬۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6757-61-8‬۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6757-61-8‬۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۷۳ (۲۴۶ ص‌)
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۱؛ ۸۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎New communication technologies in developing countries‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۴۹] - ۲۵۴
‏موضوع : م‍خ‍اب‍رات‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏موضوع : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍ارولا، اوم‍ا، - ۱۹۳۳‎Narula, Uma‬
‏شناسه افزوده : ح‍ی‍دری‌، داود، ۱۳۲۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : TK۵۱۰۲/۵‭/ه‍۹ت‌۸ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۳۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۰۳۷۴
 
   آدرس ثابت  ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د ارت‍ب‍اطی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۲۹۰۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۰۰۷۲ ‬
۱۰
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۳۸۵۰ ‬
‪ TK۵۱۰۲/۵ /ه۹ت۸ ۱۳۷۸ ‬
۱۱
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۳۸۵۱ ‬
‪ TK۵۱۰۲/۵ /ه۹ت۸ ۱۳۷۸ ‬
۱۲
۱۳۷۹
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۷۳۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۷۳۲ ‬
۱۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۳۲۱۰ ‬
‪ ۲۰۶۸۰۰ ‬
۸
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۳۲۱۱ ‬
‪ ۲۰۶۷۹۹ ‬
۷
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۲۸۳۳ ‬
‪ ۴۸۹۱۶۶ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۶۵۰۸۴ ‬
‪ ۵۶۰۵۹۴ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۶۵۰۸۵ ‬
‪ ۵۶۰۵۹۵ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۲۴۳۸ ‬
‪ ۳۹۳۱۹۱ ‬
۵
۳
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۵۹۲۴۳۹ ‬
‪ ‬
۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۳۸۲۱ ‬
‪ ۴۸۹۱۶۴ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۰۸۵۳ ‬
‪ ۴۸۹۱۶۵ ‬
۹
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۶۴۶۷۱ ‬
‪ ۵۶۰۵۹۶ ‬
۱۵
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۴۶۵۸۶ ‬
‪ ۱۶۵۸۳۶۱ ‬
۱۹
۱۳۸۴
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۱۵۱۹ ‬
‪ ۱۰۱-۳۴۶۷۸ ‬
۲۰
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۶۱۱۲۴ ‬
‪ ۳۹۳۱۹۳ ‬
۲۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh