ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۵۸.
Mutahhari, Murtaza
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ۳].
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ص‍درا‏‫، ۱۳۶۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۷۲ ص‌.: ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۶۵۰ ریال‬ (‏‫چاپ پنجم‬) ؛ ‏‫۹۰۰ ریال‬ ‏‫(چاپ هفتم‬) ؛ ‏‫۱۰۰۰ ریال‬ (چاپ هشتم) ؛ ‏‫۱۵۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ دهم‬) ؛ ‏‫۲۲۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ یازدهم‬) ؛ ‏‫۳۵۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ دوازدهم‬) ؛ ‏‫۴۸۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ سیزدهم‬) ؛ ‏‫۴۸۰۰ ریال‬‏‫چاپ چهاردهم‬‏‫‬‭964-5600-17-0: ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ شانزدهم‬) ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ هجدهم‬) ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ نوزدهم‬) ؛ ‏‫۷۵۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ بیست و یکم‬) ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ بیست و دوم‬) ؛ ‏‫۹۵۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ بیست و سوم‬) ؛ ۹۵۰۰ ریال‬ (چاپ بیست و پنجم) ؛ ‏‫۹۵۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ بیست و ششم‬) ؛ ۱۱۰۰۰ ریال‬ (‏‫چاپ بیست و هشتم‬)
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۷۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۷۳.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۷۴.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۴.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: ۱۳۷۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ان‍زده‍م‌: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چاپ هجدهم: ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍وزده‍م‌: ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌: ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۶۸- ۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬
‏موضوع : انسان (عرفان)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۸۷/۲‏‫‭‭‭‭/م‌۶‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۹
 
   آدرس ثابت  ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۰۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۸۲۶ ‬
۴
۱۳۸۶
۳۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۳۷۹۸ ‬
‪ ۶۳-۱۵۰۲۴۳ ‬
۳
۱۳۸۶
۴۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۰۱۲۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۵۰۶۱ ‬
۷۵
۱۳۷۶
۱۶
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۶۷۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۶۷۶ ‬
۱
۱۳۷۲
۸
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۳۷۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۳۷۸ ‬
۲
۱۳۷۸
۲۰
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۴۳۸ ‬
‪ ۹۰۰۰-۴۳۸ ‬
۴۶
۱۳۸۷
۴۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۹۸۷۳ ‬
‪ ۱۵۷۹۹۴ ‬
۶۰
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۹۸۷۴ ‬
‪ ۱۵۷۹۹۵ ‬
۶۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۰۰۵ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۸ ‬
۵۷
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۰۰۶ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۹ ‬
۵۸
۱۳۶۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۸۰۶ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۱ ‬
۵۲
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۸۰۷ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۰ ‬
۵۱
۱۳۶۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۵۱۷۸ ‬
‪ ۱۵۷۹۹۶ ‬
۶۲
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۵۱۷۹ ‬
‪ ۱۵۷۹۹۷ ‬
۶۳
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۵۴۷ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۳ ‬
۵۳
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۰۰۷۴ ‬
‪ ۲۲۶۳۱۳ ‬
۴۳
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۰۰۷۵ ‬
‪ ۲۲۶۳۱۲ ‬
۴۲
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۲۵۲ ‬
‪ ۱۵۷۹۹۸ ‬
۶۴
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۲۲۵۳ ‬
‪ ۱۵۷۹۹۹ ‬
۶۵
۱۳۷۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۳۹۶۴ ‬
‪ ۵۷۸۱۳۰ ‬
۲۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۳۹۶۵ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۸ ‬
۲۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۵۱۲۳۱ ‬
‪ ۵۷۱۳۱۶ ‬
۱۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۵۱۲۳۲ ‬
‪ ۴۹۸۸۹۷ ‬
۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۳۲۴۶ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۴ ‬
۵۴
۱۳۷۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۳۲۴۷ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۵ ‬
۵۵
۱۳۷۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۱۱۸ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۷ ‬
۵۶
۱۳۷۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۶۹۷۸ ‬
‪ ۲۱۳۲۹۲ ‬
۴۵
۱۳۷۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۶۹۷۹ ‬
‪ ۲۱۳۲۹۳ ‬
۴۴
۱۳۷۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۲۹۹۱ ‬
‪ ۸۲۶۹۷۴ ‬
۶۹
۱۳۷۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۲۹۹۲ ‬
‪ ۸۱۴۰۲۴ ‬
۷۱
۱۳۷۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۲۶۷۳ ‬
‪ ۵۷۸۱۳۴ ‬
۳۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۲۶۷۴ ‬
‪ ۵۷۸۱۳۲ ‬
۳۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۴۵۳۳ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۲ ‬
۲۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۴۵۳۴ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۶ ‬
۲۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۱۰۶۷ ‬
‪ ۵۷۸۱۱۶ ‬
۱۶
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۱۰۶۸ ‬
‪ ۵۷۸۱۱۵ ‬
۱۵
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۵۱۲۳ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۵ ‬
۲۵
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۵۱۲۴ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۷ ‬
۲۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۰۷۴۲۹ ‬
‪ ۵۷۸۱۱۷ ‬
۱۸
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۷۹۰۸ ‬
‪ ۵۷۸۱۱۹ ‬
۱۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۷۹۰۹ ‬
‪ ۵۷۸۱۱۸ ‬
۱۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۰۷۸ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۳ ‬
۲۴
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۵۶۰۷۹ ‬
‪ ۵۷۸۱۳۵ ‬
۳۴
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۸۸۸۰ ‬
‪ ۵۷۸۱۳۳ ‬
۳۲
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۸۸۸۱ ‬
‪ ۵۷۸۱۳۱ ‬
۳۰
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۵۳۹۶ ‬
‪ ۵۷۸۱۳۷ ‬
۳۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۵۳۹۷ ‬
‪ ۵۷۸۱۳۶ ‬
۳۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۱۹۹۴۶ ‬
‪ ۴۹۸۹۰۰ ‬
۱۰
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۹۹۴۷ ‬
‪ ۵۸۳۷۲۸ ‬
۳۷
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۰۴۵۶ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۴ ‬
۲۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۰۴۵۷ ‬
‪ ۴۹۸۸۹۹ ‬
۹
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۱۲۲۸ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۱ ‬
۲۱
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۱۲۲۹ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۹ ‬
۳۹
۱۳۸۱
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۲۱۷۶ ‬
‪ ۵۷۸۱۲۰ ‬
۲۰
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۲۱۷۷ ‬
‪ ۵۷۱۳۱۷ ‬
۱۴
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۷۷۰۲ ‬
‪ ۲۵۸۴۳۰ ‬
۵۰
۱۳۸۳
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۷۷۰۳ ‬
‪ ۵۲۲۶۴۴ ‬
۱۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۲۳۲۳ ‬
‪ ۳۷۵۱۵۷ ‬
۱۲
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۲۳۳۸ ‬
‪ ۳۱۴۴۶۸ ‬
۵۹
۱۳۸۴
۳۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۷۳۲۴ ‬
‪ ۱۰۱-۸۷۳۲ ‬
۷۲
۱۳۷۰
۵
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۳۹۳۹۳۱// ‬
‪ ‬
۷۳
۱۳۸۹
۴۷
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۳۹۳۹۳۲// ‬
‪ ‬
۷۴
۱۳۸۹
۴۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۰۵۲۴ ‬
‪ ۳۶۴۵۷۴ ‬
۴۸
۱۳۸۱
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۱۴۵۱ ‬
‪ ۶۵۹۳۲۵ ‬
۴۹
۱۳۷۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۴۸۸۰ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۶ ‬
۶۸
۱۳۷۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۶۷۲۲ ‬
‪ ۱۵۸۰۰۲ ‬
۷۰
۱۳۷۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۲۶۲۵ ‬
‪ ۱۲۸۰۹۸۲ ‬
۹۰
۱۳۹۰
۴۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۰۱۵۷ ‬
‪ ۱۵۱۱۱۴۳ ‬
۷۶
۱۳۷۱
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh