ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍خ‍ازن‌، ال‍م‍س‍م‍ی‌ ل‍ب‍اب‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍لاآال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌ ال‍ص‍وف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍خ‍ازن‌. و ب‍ه‍ا م‍ش‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ن‍س‍ف‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍م‍دارک‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ازن‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۷۴۱ - ۶۷۸
‏عنوان قراردادی : [ل‍ب‍اب‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍خ‍ازن‌، ال‍م‍س‍م‍ی‌ ل‍ب‍اب‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍لاآال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌ ال‍ص‍وف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍خ‍ازن‌. و ب‍ه‍ا م‍ش‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ن‍س‍ف‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍م‍دارک‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌/ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود ال‍ن‍س‍ف‍ی‌
‏مشخصات نشر : ب‍غ‍داد: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ث‍ن‍ی‌، [ ]۱۳.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۴
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏يادداشت : اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ م‍ص‍ر: دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ب‍ری‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ از روی‌ ج‍ل‍د.
‏عنوان دیگر : ل‍ب‍اب‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌
‏عنوان دیگر : ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ن‍س‍ف‍ی‌
‏عنوان دیگر : م‍دارک‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : ن‍س‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، - ۷۱۰ق‌. م‍دارک‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ح‍ق‍ای‍ق‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۹۷‏‫‬‭/خ۲ل۲ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۲۳۹۸
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍خ‍ازن‌، ال‍م‍س‍م‍ی‌ ل‍ب‍اب‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍لاآال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌ ال‍ص‍وف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍خ‍ازن‌. و ب‍ه‍ا م‍ش‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ن‍س‍ف‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍م‍دارک‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh