ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ و ع‍رب‍ه‍ا در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ول‍دک‍ه‌، ت‍ئ‍ودور، ۱۹۳۰ - ۱۸۳۶
‎Noldeke, Theodor‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ و ع‍رب‍ه‍ا در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ت‍ئ‍ودور ن‍ول‍دک‍ه‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ زری‍اب‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌، []۱۳۵۸.
‏مشخصات ظاهری : [۷]، ص‌ ۷۷۷
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌۱۵۲)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در اص‍ل‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍اری‍خ‌ طب‍ری‌ (ت‍اری‍خ‌ ال‍رس‍ل‌ و ال‍م‍ل‍وک‌) اس‍ت‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ح‍واش‍ی‌ ت‍ئ‍ودور ن‍ول‍دک‍ه‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Geschichte du Parser und Araber zur zeit des Sasaniden‬.
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ ال‍رس‍ل‌ و ال‍م‍ل‍وک‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍اس‍ان‍ی‍ان‌
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۲۲۴؟ - ۳۱۰ق‌. ت‍اری‍خ‌ ال‍رس‍ل‌ و ال‍م‍ل‍وک‌. ب‍رگ‍زی‍ده‌ (ف‍ارس‍ی‌)
‏شناسه افزوده : زری‍اب‌ خ‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۹۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۴۰۳‬‏‫‬‮‭‭[{DS}،/ط۲ت‌۲۴۲] ۱۳۵۸.‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۲۶۴۸
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ و ع‍رب‍ه‍ا در زم‍ان‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۷۹۷ ‬
‪ [DSR۴۰۳ [{SD}،/ط۲ت۲۴۲] ۶۳/۳۵ ‬
۵
۱۳۷۸
۲
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۰۴۹ ‬
‪ [DSR۴۰۳ [{SD}،/ط۲ت۲۴۲] ۶۳/۳۵ ‬
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۶۶۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۷۰۱ ‬
۴
۱۳۵۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۵۲۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۵۲۹ ‬
۷
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۱۲۰ ‬
‪ ۸۴۹۰ ‬
۲
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۱۲۱ ‬
‪ ۱۶۰۲۰۶ ‬
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۸۴۳۲ ‬
‪ ۷۰۹۳۲۵ ‬
۱
۱۳۵۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh