ت‍اج‌‌ال‍ع‍روس‌ م‍ن‌ ج‍واه‍ر‌ال‍ق‍ام‍وس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍رت‍ض‍ی‌ زب‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۱۴۵-۱۲۰۵ق‌.
‏عنوان قراردادی : ت‍اج‌ ال‍ع‍روس‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ق‍ام‍وس‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اج‌‌ال‍ع‍روس‌ م‍ن‌ ج‍واه‍ر‌ال‍ق‍ام‍وس‌/ م‍ح‍م‍دم‍رت‍ض‍ی‌‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌ال‍زب‍ی‍دی‌.
‏مشخصات نشر : بیروت: دارالهدایه‏‫، ۱۳۸۵ق.‬‏‫= ۱۹۶۵م.‬‏‫= ۱۳۴۴‏-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۲۰ج.‬
‏فروست : التراث العربی‏‫؛ ۱۶.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ "ت‍اج‌ ال‍ع‍روس‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ق‍ام‍وس‌" ن‍ی‍ز م‍ع‍روف‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : هر جلد را محقق جداگانه به نگارش در آورده است.
‏يادداشت : ج.۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۳۸۶ق.= ۱۹۶۶م.= ۱۳۴۵).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۸۷ق.= ۱۹۶۸م.=۱۳۴۷).
‏يادداشت : ج.۵ و ۶ (چاپ اول: ۱۳۸۹ق.= ۱۹۶۹م.=۱۳۶۸).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۹۰ق.= ۱۹۷۰م.= ۱۳۶۹).
‏يادداشت : ج.۹ (چاپ اول: ۱۳۹۱ق.= ۱۹۷۱م.= ۱۳۵۰).
‏يادداشت : ج.۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۲ق.= ۱۹۷۲م.= ۱۳۵۱).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱۳و۱۴ (چاپ اول: ۱۳۹۴ق.= ۱۹۷۴م.= ۱۳۵۳).‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PJ۶۶۲۰‏‫‬‭‭/م‌۴ت‌۲ ۱۳۴۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۴۹۲/۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۵۳۸
 
   آدرس ثابت  ت‍اج‌‌ال‍ع‍روس‌ م‍ن‌ ج‍واه‍ر‌ال‍ق‍ام‍وس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۱۱۵۳ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /م۴ت۲ ۱۳۴۴ ‬
۲۵
۱۲
۱۳۵۰
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۱۱۵۴ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /م۴ت۲ ۱۳۴۴ ‬
۲۱
۱۰
۱۳۵۰
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۱۱۵۵ ‬
‪ PJ۶۶۲۰ /م۴ت۲ ۱۳۴۴ ‬
۱۹
۸
۱۳۷۳
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۱۵۳۵ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۰ ‏‫‬‭‭/م‌۴ت‌۲ ۱۳۴۴ ‬
۱۳
۱۴
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۱۷۸۸ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۰ ‏‫‬‭‭/م‌۴ت‌۲ ۱۳۴۴ ‬
۱۵
۱۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۲۳ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۵ ‬
۱
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۲۴ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۱ ‬
۲
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۲۵ ‬
‪ ۶۴۳۵۰۴ ‬
۳
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۲۶ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۴ ‬
۴
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۲۷ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۹ ‬
۵
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۲۸ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۸ ‬
۶
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۲۹ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۶ ‬
۷
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۰ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۲ ‬
۸
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۱ ‬
‪ ۶۴۳۵۰۳ ‬
۹
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۲ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۷ ‬
۱۰
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۳ ‬
‪ ۶۴۳۴۸۹ ‬
۱۱
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۴ ‬
‪ ۶۴۳۴۸۷ ‬
۱۲
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۵ ‬
‪ ۶۴۳۵۰۱ ‬
۱۳
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۶ ‬
‪ ۶۴۳۵۰۲ ‬
۱۴
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۷ ‬
‪ ۶۴۳۵۰۰ ‬
۱۵
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۸ ‬
‪ ۶۸۷۸۲۴ ‬
۱۶
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۳۹ ‬
‪ ۶۸۷۸۳۷ ‬
۱۷
۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۴۰ ‬
‪ ۶۴۳۴۹۰ ‬
۱۸
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۴۱ ‬
‪ ۶۴۳۴۸۶ ‬
۱۹
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۷۴۲ ‬
‪ ۶۴۳۴۸۸ ‬
۲۰
۱
۱۳۷۳
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۸۸۵۱ ‬
‪ ۱۰۱-۰۲۶۴۳۰ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۶۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۱ ‬
۱۵
۱۳۴۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۷۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۲ ‬
۲۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۷۲ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۳ ‬
۱۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۷۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۴ ‬
۱۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۷۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۵ ‬
۲۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۷۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۶ ‬
۳۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۷۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۷ ‬
۳۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۷۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۸ ‬
۳۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۷۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۳۹ ‬
۳۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۴۶۷۵ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۷۶۶ ‬
۴
۴۰
۱۳۴۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۵۱۱۰۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۰۱۵ ‬
۳
۲
۱۳۴۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۵۱۱۰۹ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۰۱۹ ‬
۹
۲
۱۳۵۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh