س‍ف‍ر م‍ازن‍دران‌ و وق‍ای‍ع‌ م‍ش‍روطه‌ (رک‍ن‌ الاس‍ف‍ار)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اف‍ض‍ل‌ال‍م‍ل‍ک‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۸ - ۱۲۴۱
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ف‍ر م‍ازن‍دران‌ و وق‍ای‍ع‌ م‍ش‍روطه‌ (رک‍ن‌ الاس‍ف‍ار)/ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اف‍ض‍ل‌ال‍م‍ل‍ک‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر)، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۷۶ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ب‍ه‍ا:۲۶۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : رک‍ن‌ الاس‍ف‍ار
‏موضوع : م‍ازن‍دران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق‌.
‏موضوع : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ص‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۳ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ق‍ائ‍م‍ش‍ه‍ر)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۲۰۵۳‭‬ /‮الف‬۳۵‭‮الف‬۷ ۱۳۷۳‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۲۲۰۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۷۵۷۷
 
   آدرس ثابت  س‍ف‍ر م‍ازن‍دران‌ و وق‍ای‍ع‌ م‍ش‍روطه‌ (رک‍ن‌ الاس‍ف‍ار)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۲۴۹ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۰۶۹ ‬
۸
۱۳۷۳
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۰۱۱ ‬
‪ DSR۲۰۵۳/الف۳۵ الف۷ ۱۳۷۳ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۶۱۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۰۴۱ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۷۲۶۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۷۲۶۱ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۲۳۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۲۳۲ ‬
۷
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۸۷۷۶ ‬
‪ ۲۲۵۵۹۰ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۸۷۷۷ ‬
‪ ۲۲۵۵۸۹ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh