ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍ص‍ور ج‍ه‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍ص‍ور ج‍ه‍ان‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و گ‍ردآوری‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ف‍ری‍دون‌ ک‍م‍ال‍ی‌ن‍ی‍ا، ای‍رج‌ وف‍ائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۹۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۹۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۹۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۶
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Concise encyclopedia of world history‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍اری‍خ‌ م‍ص‍ور م‍خ‍ت‍ص‍ر ج‍ه‍ان‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: م‍خ‍ت‍ص‍ر ت‍اری‍خ‌ م‍ص‍ور ج‍ه‍ان‌.
‏عنوان روی جلد : م‍خ‍ت‍ص‍ر ت‍اری‍خ‌ م‍ص‍ور ج‍ه‍ان‌.
‏عنوان دیگر : ت‍اری‍خ‌ م‍ص‍ور م‍خ‍ت‍ص‍ر ج‍ه‍ان‌.
‏موضوع : ت‍اری‍خ‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ک‍م‍ال‍ی‌ن‍ی‍ا، ف‍ری‍دون‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : وف‍ائ‍ی‌، ای‍رج‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : D۹‭/س‌۷ت‌۲ ۱۳۶۹ م‌ م‌ م‌
‏رده بندی دیویی : ۹۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۲۵۶۷
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍ص‍ور ج‍ه‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۲۹۴ ‬
‪ D۹ /س۷ت۲ ۱۳۶۹ م م م ‬
۵
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۹۹۰ ‬
‪ ۶۰۲۹۱۸ ‬
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۹۹۱ ‬
‪ ۵۹۸۷۳۳ ‬
۳
۱۳۶۹
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۵۲۸۹۵ ‬
‪ ‭D۹ /‮س‌‬۷‮ت‌‬۲ ۱۳۶۹ ‮م‌‬ ‮م‌‬ ‮م‌‬‬ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۲۸۹۶ ‬
‪ ۵۲۷۷۶۹ ‬
۱
۱۳۷۶
۳
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh