ت‍ف‍س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د ب‍ل‍خ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،‏‫ ۱۳۰۲ - ‏۱۳۷۷.‏‬
‏عنوان قراردادی : مثنوی .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د ب‍ل‍خ‍ی‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍لام‍ی‌‏‫‏، ۱۳۵۶ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏‏۱۵ ج‌.
‏شابک : دوره‏‫: ‭‎964-6019-20-X‬‬ ؛ ‏‫‎۲۰۰۰۰۰ ری‍ال‌ (دوره) (ج. ۱‌، چ‍اپ‌ دوازده‍م) ؛ ‏‫دوره،‌ چاپ چهاردهم‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6019-20-1 :‏‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰۰ ری‍ال‌ ‏‫‎(دوره‌٬ ج.۲، چ‍اپ‌ دوازده‍م‌)‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۱۵۰۰ ری‍ال‌ (هر جلد) ؛ ‏‫‎۳۵۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ دوازدهم) ؛ ‏‫ج. ۱، دفتر اول، چاپ چهاردهم‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6019-25-6 :‏‬ ؛ ‏‫ج.۱ دفتر اول،چاپ پانزدهم‬‬‬‏‫‬‭978-964-6019-20-1 : ؛ ‏‫‏۶۵۰ ریال (ج. ۲، دفتر اول) ؛ ‏‫‎۸۰۰ ریال (ج. ۲، دفتر اول، چاپ چهارم) ؛ ‏‫ج.۲ ، چاپ چهاردهم‬‏‫:‭ 978-964-6019-24-9 ؛ ج‌. ۳، چ‍اپ‌ دوازده‍م‌‏‫: ‭964-6019-33-1‬‬ ؛ ‏‫ج.۳ ، چاپ شانزدهم‬‏‫: ‭978-964-6019-33-1‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰ ریال (ج. ٬۴ ق. ٬۲ د. ٬۲ چاپ دهم)‏‬ ؛ ‏‫ج.۴ ، چاپ پانزدهم‬‏‫: ‭978-964-6019-32-4‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰ ریال (ج. ۵، ق. ۳، د. ۲، چاپ دهم)‏‬ ؛ ج. ۵. ق. ۳ د. ۲، چاپ چهاردهم‏‫: ‭964-6019-26-4‬ ؛ ‏‫ج. ۶. ق. ۳. د. ۳، چاپ پانزدهم‏‫‬: 964-6019-27-7 ؛ ‏‫ج.۶ ، چاپ هفدهم‬‏‫: ‭978-964-6019-27-0‬ ؛ ‏‫ج.۷ ، چاپ سیزدهم‬‏‫: ‭978-964-6019-28-7‬ ؛ ج. ۸. ق. ۳. د. ۳‏‫‭‭‭‬‬‬‬‬‬‭‭‏‫‬‭964-8253-19-6‬‏ ؛ ‏‫ج.۸ق.۳ د.۳، چاپ هفدهم‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭978-964-6019-29-4 : ؛ ‏‫‎۴۰۰۰ ریال (ج. ۹) ؛ ج‌. ۹، چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌‏‫: ‭964-6019-31-5‬ ؛ ‏‫ج.۹. ق.۴ د.۳، چاپ پانزدهم‬‏‫‬‭978-964-6019-31-7 : ؛ ‏‫ج.۱۰.ق.۲، د.۴، چاپ شانزدهم‬‏‫‬‭978-964-6019-30-0 : ؛ ‏‫۷۵۰ ریال (ج.۱۱، چاپ سال ۱۳۶۲)‮‬ ؛ ‏‫ج. ۱۱، چاپ پانزدهم‮‬‏‫: ‏‫‬‭964-6019-19-6‬ ؛ ‏‫ج.۱۱.ق.۱ د.۵، چاپ شانزهم‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭978-964-6019-19-5 : ؛ ‏‫ج.۱۲. ق۲، د.۵، شانزدهم‬‏‫‬‭978-964-6019-35-5 : ؛ ‏‫‏‏‏۱۰۰۰ ریال (ج. ۱۳، چاپ نهم) ؛ ‏‫‏‏‏۱۰۰۰ ریال (ج. ۱۳. ق،۱. د. ۶، چاپ نهم) ؛ ‏‫ج.۱۳. ق.۱، د.۶، چاپ پانزدهم‬‏‫‬‭978-964-6019-21-8 : ؛ ‏‫‏۱۰۰۰ ریال (ج. ۱۴، ق. ۲. د. ۶، چاپ نهم) ؛ ج. ۱۴. ق. ۲. د. ۶، چاپ سیزدهم‏‫‬: ‭964-6019-22-6‬ ؛ ‏‫ج.۱۴. ق. ۲د. ۶، چاپ پانزدهم‬‏‫‬‭978-964-6019-22-5 : ؛ ‏‫‏‏۷۵۰ ریال (ج. ۱۵، چاپ نهم) ؛ ‏‫ج.۱۵ ، چاپ شانزدهم‬‏‫:‭ 978-964-6019-34-8‬
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : ج. ۱ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۷۰).
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۷۳).
‏يادداشت : ج. ۱، دفتر اول (چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۶۶).
‏يادداشت : ج. ۱، دفتر اول (چاپ چهاردهم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۱، دفتر اول(چاپ پانزدهم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج‌. ۲، دف‍ت‍ر اول‌ (سال ۱۳۴۹).
‏يادداشت : ج‌. ۲، دف‍ت‍ر اول‌ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۶۰).
‏يادداشت : ج. ۲، دفتر اول (چاپ پنجم: ۱۳۶۲).
‏يادداشت : ج. ۲ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۷۳).
‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ چهاردهم : ۱۳۸۸ ).
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸).
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ چهارده‍م‌: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۳ ( چاپ شانزدهم : ۱۳۸۸ ).
‏يادداشت : ج. ۴ ق. ٬۲ د.۲ (چاپ دهم: بهمن۱۳۶۲).
‏يادداشت : ج. ۴،ق. ۲، د. ۲ ( چاپ یازدهم: بهار ۱۳۶۶).
‏يادداشت : ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۷۰).
‏يادداشت : ج.۴ ( چاپ پانزدهم : ۱۳۸۸ ).
‏يادداشت : ج. ۵، ق. ۳، د. ۲ (چاپ دهم: بهمن ۱۳۶۲).
‏يادداشت : ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۶و ۹ (چاپ پانزدهم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۶ ( چاپ هفدهم : ۱۳۸۸ ).
‏يادداشت : ج.۷ ( چاپ سیزدهم : ۱۳۸۸ ).
‏يادداشت : ج.۷ (چاپ ؟: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج. ۷ (چاپ؟: ۱۳).
‏يادداشت : ج.۸، ق.۳، د.۳ (چاپ یازدهم: مهر ۱۳۶۶).
‏يادداشت : ج.۸، ق.۳، د.۳(چاپ هفدهم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ ؟: شهریور ۱۳۶۱).
‏يادداشت : ج‌. ۹ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۷۴؟).
‏يادداشت : ج‌. ۹ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج.۹.ق.۴،د.۲(چاپ هفدهم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج. ۱۰.ق. ۲، د.۴(چاپ شانزدهم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۱۱ (چاپ؟: دی ۱۳۶۲).
‏يادداشت : ج. ۱۱ (چاپ پانزدهم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱۱، ق.۱، د.۵ (چاپ شانزدهم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج. ۱۲ ق. ٬۲ د. ۵ (چاپ دهم: مهر ۱۳۶۳).
‏يادداشت : ج‌. ۱۲ (چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج. ۱۲، ق. ۲، د. ۵ (چاپ پانزدهم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۱۲. ق.۲، د.۵(چاپ شانزدهم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج. ۱۳ ،ق. ۱، د. ۶ (چاپ نهم: مرداد ۱۳۶۳).
‏يادداشت : ج.۱۳. ق. ۱،د.۶(چاپ پانزدهم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج. ۱۴، ق. ۲، د. ۶ (چاپ نهم: اسفند ۱۳۶۲).
‏يادداشت : ج‌. ۱۴ (چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج.۱۴.ق. ۲، د.۶(چاپ پانزدهم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج. ۱۵ (چاپ نهم: ۱۳۶۳).
‏يادداشت : ج‌. ۱۵ (چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج.۱۵ (چاپ پانزدهم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱۵ ( چاپ شانزدهم : ۱۳۸۷ ).
‏يادداشت : ج. ۱، دفتر اول‌، چاپ چهاردهم، ج.۲ ، چاپ چهاردهم ، ‏‫ج.۳ ، چاپ شانزدهم ، ج.۴ ، چاپ پانزدهم‬ ، ج.۶ ، چاپ هفدهم ، ج.۷ ، چاپ سیزدهم ، ج.۱۵ ، چاپ شانزدهم با همکاری موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری به چاپ رسیده است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : مولوی، جلال‌الدین محمدبن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ق . مثنوی-- نقد و تفسیر
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن ‏‫۷ق.‏‬ -- تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : مولوی، جلال‌الدین محمدبن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ق. . مثنوی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۵۳۰۱‭ /ج۷‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۳۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۴۶۷
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ث‍ن‍وی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د ب‍ل‍خ‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۹ ‬
‪ ۱۷۶۷۵۷۴ ‬
۵
۱
۱۳۶۲
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۶۹۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۴۰ ‬
۱۵
۶
۱۳۷۹
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۶۹۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۴۶ ‬
۹
۱۴
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۶۹۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۴۷ ‬
۸
۵
۱۳۷۹
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۸۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۴۴ ‬
۱۳
۶
۱۳۸۰
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۸۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۴۵ ‬
۱۲
۸
۱۳۸۱
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۸۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۴۳ ‬
۱۴
۸
۱۳۶۸
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۹۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۴۲ ‬
۱۰
۴
۱۳۸۳
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۹۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۴۱ ‬
۱۱
۴
۱۳۸۳
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۸۹۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۲۰۵ ‬
۱۵
۷
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۱۸۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۲۱۷ ‬
۶
۱
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۹۹۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۸۷۸۹ ‬
۱۴
۹
۱۳۶۲
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۳۶۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۰۴۹ ‬
۱۱
۵
۱۳۶۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۴۱۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۲۱۵ ‬
۴
۴
۱۳۷۹
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۴۱۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۲۱۶ ‬
۵
۸
۱۳۷۹
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۴۱۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۲۱۲ ‬
۱
۸
۱۳۸۳
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۸۴۱۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۲۱۴ ‬
۳
۴
۱۳۸۱
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۲۲۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۷۹۱ ‬
۱۳
۲۲
۱۳۶۸
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۲۸۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۲۴۱ ‬
۶
۲۱
۱۳۶۶
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۲۲۸۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۷۸۸۹ ‬
۲
۲۰
۱۳۶۲
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۳۰۲۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۲۸ ‬
۱
۲۰
۱۳۶۶
۱۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰- ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۵۷ ‬
۱
۱۲
۱۳۶۶
۱۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۵۸ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۵۸ ‬
۲
۱۲
۱۳۶۶
۱۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۵۹ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۵۹ ‬
۳
۱۲
۱۳۶۶
۱۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۰ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۰ ‬
۴
۱۲
۱۳۶۶
۱۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۱ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۱ ‬
۵
۱۲
۱۳۶۶
۱۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۲ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۲ ‬
۶
۱۲
۱۳۶۳
۱۰
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۳ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۳ ‬
۷
۱۲
۱۳۶۳
۱۰
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۴ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۴ ‬
۸
۱۲
۱۳۶۱
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۵ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۵ ‬
۹
۱۲
۱۳۶۳
۱۰
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۶ ‬
۱۰
۱۲
۱۳۶۲
۳
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۷ ‬
۱۱
۱۲
۱۳۶۶
۱۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۸ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۸ ‬
۱۲
۱۲
۱۳۶۳
۱۰
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۹ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۶۹ ‬
۱۳
۱۲
۱۳۶۳
۹
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۷۰ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۷۰ ‬
۱۴
۱۲
۱۳۶۲
۹
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۷۱ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۷۱ ‬
۱۵
۱۲
۱۳۶۳
۹
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۸۷۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۸۷۲ ‬
۱۱
۱
۱۳۶۳
۱۰
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۵۹۰۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۵۹۰۷ ‬
۱۵
۱۳
۱۳۶۳
۹
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۵۷۱ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۴۵۷۱ ‬
۱۱
۶
۱۳۶۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۵۷۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۴۵۷۳ ‬
۲
۵
۱۳۶۰
۴
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۹۰۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۹۰۰ ‬
۱۴
۱
۱۳۶۲
۹
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۷۲۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۷۲۴ ‬
۱۳
۱
۱۳۵۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۸۷۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۸۷۷ ‬
۵
۱۱
۱۳۵۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۹۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۹۲۲ ‬
۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۹۲۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۹۲۳ ‬
۸
۱
۱۳۵۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۲۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۲۵۴ ‬
۶
۱
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۲۷۷۴ ‬
‪ ۸۵۹۶۲ ‬
۳
۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۲۷۷۵ ‬
‪ ۸۵۹۶۳ ‬
۳
۳
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۲۷۷۶// ‬
‪ ۸۵۹۶۴ ‬
۵
۳
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۲۷۷۷ ‬
‪ ۸۵۹۷۸ ‬
۵
۴
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۶۲۵۵ ‬
‪ ۲۲۳۷۲۴ ‬
۹
۶۱
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۶۲۵۶ ‬
‪ ۲۲۳۷۲۳ ‬
۹
۶۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۰۱۶۳ ‬
‪ ۸۵۹۶۷ ‬
۸
۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۱۲۳۰ ‬
‪ ۸۵۹۷۵ ‬
۱
۱
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۱۲۳۱ ‬
‪ ۸۵۹۷۶ ‬
۱
۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۳۷۶ ‬
‪ ۸۵۹۶۸ ‬
۲
۱
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۳۷۷ ‬
‪ ۸۵۹۷۷ ‬
۲
۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۴۸۳ ‬
‪ ۸۵۹۶۵ ‬
۶
۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۴۸۴ ‬
‪ ۸۵۹۶۶ ‬
۶
۳
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۴۸۵ ‬
‪ ۸۵۹۷۹ ‬
۷
۱
۱۳۶۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۴۸۶ ‬
‪ ۸۵۹۸۰ ‬
۷
۴
۱۳۶۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۰۸۱۹ ‬
‪ ۸۵۹۸۱ ‬
۱۰
۲
۱۳۶۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۰۸۲۰ ‬
‪ ۸۵۹۸۲ ‬
۱۰
۳
۱۳۶۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۰۸۲۱ ‬
‪ ۸۵۹۸۳ ‬
۱۱
۲
۱۳۶۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۰۸۲۲ ‬
‪ ۸۵۹۸۴ ‬
۱۱
۳
۱۳۶۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۰۴۷ ‬
‪ ۸۵۹۸۵ ‬
۱۲
۵
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۰۴۸ ‬
‪ ۸۵۹۸۶ ‬
۱۲
۶
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۹۴۶۴ ‬
‪ ۸۵۹۶۹ ‬
۱۳
۴
۱۳۶۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۹۴۶۵ ‬
‪ ۸۵۹۷۰ ‬
۱۳
۵
۱۳۶۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۳۱۱۶ ‬
‪ ۸۵۹۷۱ ‬
۱۴
۳
۱۳۶۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۳۱۱۷ ‬
‪ ۸۵۹۷۲ ‬
۱۴
۴
۱۳۶۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۸۸۰۲ ‬
‪ ۸۱۳۸۱ ‬
۴
۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۸۸۰۳ ‬
‪ ۸۱۳۸۲ ‬
۴
۳
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۸۶۴ ‬
‪ ۲۰۴۳۸۹ ‬
۳
۱
۱۳۷۰
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۸۶۵ ‬
‪ ۲۰۴۳۹۰ ‬
۳
۲
۱۳۷۰
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۲۹۴ ‬
‪ ۸۱۳۷۹ ‬
۱۲
۳
۱۳۷۰
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۲۹۵ ‬
‪ ۸۱۳۸۰ ‬
۱۲
۴
۱۳۷۰
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۳۸۴ ‬
‪ ۱۸۳۵۰۶ ‬
۲
۳
۱۳۶۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۳۸۵ ‬
‪ ۱۸۳۵۰۷ ‬
۲
۴
۱۳۶۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۹۵۸۴ ‬
‪ ۶۰۶۹۲۳ ‬
۲-۱
۱
۱۳۶۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۹۷۸۸ ‬
‪ ۲۲۸۵۳۶ ‬
۱
۲
۱۳۷۰
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۹۷۸۹ ‬
‪ ۲۲۸۵۳۷ ‬
۱
۱
۱۳۷۰
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۳۳۶۶ ‬
‪ ۸۱۳۸۳ ‬
۷
۲
۱۳۷۰
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۳۳۶۷ ‬
‪ ۸۱۳۸۴ ‬
۷
۳
۱۳۷۰
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۲۳۱۲ ‬
‪ ۶۰۴۴۹۷ ‬
۹
۷
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۲۳۱۳ ‬
‪ ۳۱۰۸۵۱ ‬
۹
۱۱
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۷۴۳ ‬
‪ ۲۰۴۳۸۳ ‬
۱
۳
۱۳۷۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۷۴۴ ‬
‪ ۲۰۴۳۸۴ ‬
۱
۴
۱۳۷۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۷۴۵ ‬
‪ ۲۰۴۳۸۵ ‬
۲
۱
۱۳۷۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۷۴۶ ‬
‪ ۲۰۴۳۸۶ ‬
۲
۲
۱۳۷۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۷۴۷ ‬
‪ ۲۰۴۳۸۷ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۷۴۸ ‬
‪ ۲۰۴۳۸۸ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۲۹۵۱ ‬
‪ ۲۸۶۹۸۸ ‬
۹
۹
۱۳۷۵
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۳۶۸۴ ‬
‪ ۲۶۲۷۹۸ ‬
۱۴
۲
۱۳۷۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۲۸۸ ‬
‪ ۲۶۲۸۱۴ ‬
۱۲
۲
۱۳۷۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۴۵۲۸۹ ‬
‪ ۱۵۵۳۵۸۸ ‬
۱۲
۱
۱۳۷۹
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۲۹۱ ‬
‪ ۲۶۲۸۱۷ ‬
۱۳
۳
۱۳۷۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۲۹۲ ‬
‪ ۲۸۷۲۵۷ ‬
۱۴
۷
۱۳۷۹
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۴۵۲۹۳ ‬
‪ ۵۱۸۲۵۶ ‬
۱۴
۱
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۴۵۲۹۴ ‬
‪ ۱۵۵۳۵۷۹ ‬
۱۵
۱
۱۳۷۹
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۲۹۵ ‬
‪ ۲۶۲۸۰۳ ‬
۱۵
۴
۱۳۷۹
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۷۰۹۳۴ ‬
‪ ۱۵۵۳۵۸۰ ‬
۳
۱
۱۳۷۸
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۹۳۷ ‬
‪ ۲۹۸۸۷۴ ‬
۵
۵
۱۳۷۹
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۹۹۴ ‬
‪ ۳۴۶۶۴۰ ‬
۱۰
۱
۱۳۷۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۹۹۵ ‬
‪ ۲۹۸۸۶۸ ‬
۱
۴
۱۳۷۳
۱۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۷۱۷۱۷۳ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۶
۱
۱۴
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۱۷۱۷۹ ‬
‪ ۱۵۵۳۵۸۷ ‬
۹
۵
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۷۱۸۰ ‬
‪ ۲۶۲۸۱۲ ‬
۹
۸
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۷۷۱۸۶ ‬
‪ ۵۹۶۴۴۱ ‬
۵
۱
۱۳۸۴
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۷۷۱۸۷ ‬
‪ ۵۹۶۴۴۳ ‬
۵
۲
۱۳۸۴
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۷۷۱۹۰ ‬
‪ ۵۹۷۵۱۳ ‬
۱۴
۶
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۷۷۱۹۱ ‬
‪ ۵۹۷۵۲۲ ‬
۱۴
۵
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۴۷۰۳ ‬
‪ ۸۶۱۲۶۱ ‬
۱۳
۷
۱۳۶۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۴۷۰۴ ‬
‪ ۸۶۱۱۳۷ ‬
۱۴
۲۶
۱۳۶۲
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۴۷۰۵ ‬
‪ ۱۴۶۱۱۷۲ ‬
۱۵
۲۵
۱۳۶۳
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۴۷۰۶ ‬
‪ ۱۴۵۴۲۸۰ ‬
۳۵
۱۳۶۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۴۷۰۷ ‬
‪ ۸۶۱۰۵۷ ‬
۴
۸
۱۳۶۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۴۷۰۸ ‬
‪ ۸۷۲۵۹۶ ‬
۳
۱۱
۱۳۶۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۷۰۹ ‬
‪ ۲۸۸۱۲۲ ‬
۶
۴
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۷۱۰ ‬
‪ ۲۸۸۱۲۱ ‬
۷
۵
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۴۷۱۱ ‬
‪ ۱۵۵۳۵۸۱ ‬
۸
۳
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۷۱۲ ‬
‪ ۲۸۸۰۷۵ ‬
۹
۱۰
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۷۱۳ ‬
‪ ۲۸۸۰۹۴ ‬
۱۰
۱۰
۱۳۶۳
۱۰
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۳۴۷۱۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۹۸۰ ‬
۵۰
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۷۱۵ ‬
‪ ۲۸۸۰۷۶ ‬
۱۲
۷
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۷۱۶ ‬
‪ ۲۸۸۱۲۰ ‬
۲
۳
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۴۷۱۷ ‬
‪ ۲۸۸۰۹۳ ‬
۱
۳
۱۳۶۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۲۷۲۱ ‬
‪ ۳۳۹۱۱۹ ‬
۱
۵
۱۳۸۵
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۲۷۲۲ ‬
‪ ۳۶۴۹۸۵ ‬
۱۳
۱
۱۳۸۵
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۳۰۳۰ ‬
‪ ۶۱۲۸۶۴ ‬
۱۵
۵
۱۳۸۴
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۴۱۳۶ ‬
‪ ۸۴۸۸۲۸ ‬
۲۵
۱۳۶۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۵۲۶۷ ‬
‪ ۷۴۴۸۳۷ ‬
۱۵
۱۱
۱۳۶۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۲۴۴۴ ‬
‪ ۸۶۰۵۸۳ ‬
۱۲
۹
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۷۹۳۷ ‬
‪ ۸۸۵۲۱۶ ‬
۵
۶
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۷۹۴۰ ‬
‪ ۸۷۰۷۴۹ ‬
۱
۹
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۷۹۴۵ ‬
‪ ۸۶۱۱۴۷ ‬
۴
۱۰
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۷۹۴۶ ‬
‪ ۸۷۰۳۷۹ ‬
۳
۲۷
۱۳۷۰
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۷۹۴۸ ‬
‪ ۸۶۰۳۴۶ ‬
۲
۱۰
۱۳۶۲
‍۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۱۲۵۷ ‬
‪ ۶۲۷۵۶۳ ‬
۸
۱
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۱۲۵۸ ‬
‪ ۶۲۷۵۶۴ ‬
۹
۱
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۱۲۵۹ ‬
‪ ۶۲۷۵۶۲ ‬
۱۰
۱
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۱۲۶۰ ‬
‪ ۶۲۷۵۶۱ ‬
۱۱
۱
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۹۷۵۵۶ ‬
‪ ۴۲۳۸۶۷ ‬
۲
۱۷
۱۳۶۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۷۰۸۳ ‬
‪ ۸۳۵۴۴۸ ‬
۹
۲
۱۳۸۵
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۷۰۸۴ ‬
‪ ۸۳۵۴۴۹ ‬
۹
۳
۱۳۸۵
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۷۰۸۶ ‬
‪ ۸۳۵۴۴۶ ‬
۶
۳
۱۳۸۵
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۳۶۱۲۵ ‬
‪ ۷۳۳۲۴۶ ‬
۱دفتر دوم
۲
۱۳۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۲۹۴۹ ‬
‪ ۷۰۴۳۱۷ ‬
۱۰
۸
۱۳۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۲۹۵۰ ‬
‪ ۷۰۴۳۱۶ ‬
۱۰
۹
۱۳۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۸۰۸۲ ‬
‪ ۸۳۵۴۴۷ ‬
۶
۱۹
۱۳۸۵
۱۵
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۰۰۱۵۰ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۳
۹
۱۳۸۸
۱۶
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۱۵۱ ‬
‪ ۸۶۹۷۸۳ ‬
۳
۱۰
۱۳۸۸
۱۶
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۰۰۱۵۲ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۸
۱۴
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۱۵۳ ‬
‪ ۸۶۹۷۸۲ ‬
۲
۹
۱۳۸۸
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۱۵۴ ‬
‪ ۸۶۹۷۸۵ ‬
۱۵
۱۰
۱۳۸۷
۱۶
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۰۰۱۵۵ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۱۵
۹
۱۳۸۷
۱۶
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۱۵۶ ‬
‪ ۸۶۹۷۸۴ ‬
۷
۶
۱۳۸۸
۱۳
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۰۰۱۵۷ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۷
۷
۱۳۸۸
۱۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۲۰۰ ‬
‪ ۸۶۸۲۱۴ ‬
۶
۹
۱۳۸۸
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۹۰۲ ‬
‪ ۸۶۸۲۱۵ ‬
۴
۶
۱۳۸۸
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۷۳۹۱ ‬
‪ ۸۹۸۷۸۷ ‬
۹
۱
۱۳۸
۱۷
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۰۷۳۹۲ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۹
۲
۱۳۸۸
۱۷
قفسه باز
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۴۱۱۹۹۴ ‬
‪ ‬
۱۰
۶
۱۳۸۸
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۱۹۹۵ ‬
‪ ۸۹۳۳۵۲ ‬
۱۰
۵
۱۳۸۸
۱۶
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۱۱۹۹۶ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۱۰
۹
۱۳۸۸
۱۵
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۱۱۹۹۷ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۱۳
۸
۱۳۸۸
۱۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۱۹۹۸ ‬
‪ ۸۹۳۳۵۴ ‬
۱۳
۸۳
۱۳۸۸
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۱۹۹۹ ‬
‪ ۸۹۳۳۵۵ ‬
۱۴
۱۰
۱۳۸۷
۱۵
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۱۲۰۰۰ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۱۴
۱۱
۱۳۸۷
۱۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۳۳۰۹ ‬
‪ ۸۸۲۴۰۲ ‬
۱۱
۳۱
۱۳۸۷
۱۶
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۱۳۳۱۰ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۱۱
۳۳
۱۳۸۷
۱۶
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۱۳۳۱۱ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۱
۳۲
۱۳۸۸
۱۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۳۳۱۲ ‬
‪ ۸۸۲۴۰۰ ‬
۱
۳۴
۱۳۸۸
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۳۳۱۳ ‬
‪ ۸۸۲۴۰۱ ‬
۸
۳۵
۱۳۸۸
۱۷
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۱۳۳۱۴ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۸
۳۶
۱۳۸۸
۱۷
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۴۱۳۷۰۳ ‬
‪ ‏‫PIR۵۳۰۱‭/ج۷ ‏‫‬‭‬‭‬‭‭ت۷ ۱۳۶۶ ‬
۱۲
۱۰
۱۳۸۸
۱۶
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۳۷۰۴ ‬
‪ ۸۹۳۳۵۳ ‬
۱۲
۱۱
۱۳۸۸
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۸۳۰۶ ‬
‪ ۱۱۹۶۲۰۳ ‬
۱۳
۱
۱۳۷۷
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۸۳۰۷ ‬
‪ ۱۱۹۶۲۰۴ ‬
۱۵
۸
۱۳۷۷
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۸۳۰۸ ‬
‪ ۱۱۹۶۲۰۲ ‬
۸
۱
۱۳۷۳
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۸۳۰۹ ‬
‪ ۱۱۹۶۱۹۹ ‬
۵
۷
۱۳۷۴
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۸۳۱۰ ‬
‪ ۱۱۹۶۲۰۰ ‬
۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۸۳۱۱ ‬
‪ ۱۱۹۶۱۹۸ ‬
۴
۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۸۳۱۲ ‬
‪ ۱۱۹۶۲۰۱ ‬
۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۸۱۵۷ ‬
‪ ۹۲۹۸۹۴ ‬
۸
۴
۱۳۶۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۸۶۵۴ ‬
‪ ۱۱۹۲۶۷۸ ‬
۵
۹
۱۳۸۷
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۸۶۵۵ ‬
‪ ۱۱۹۲۶۷۹ ‬
۵
۱۰
۱۳۸۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۲۱۰۶ ‬
‪ ۹۳۳۵۹۵ ‬
۳
۵
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۴۹۸۴ ‬
‪ ۹۷۰۸۰۰ ‬
۶۰
۱۳۶۳
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۱۳۷۵۵ ‬
‪ ۱۱۴۸۴۰۶ ‬
۴
۵
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۱۳۷۵۶ ‬
‪ ۱۱۴۸۴۰۵ ‬
۴
۱
۱۳۸۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۹۰۸۲ ‬
‪ ۸۶۱۱۵۰ ‬
۱۱
۱۸
۱۳۸۶
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۹۰۸۳ ‬
‪ ۸۷۰۸۳۱ ‬
۱۱
۱۹
۱۳۸۶
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۹۰۸۴ ‬
‪ ۸۸۷۲۹۲ ‬
۱۵
۲۰
۱۳۸۶
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۹۰۸۵ ‬
‪ ۸۸۷۲۹۱ ‬
۱۵
۲۱
۱۳۸۶
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۰۷۸۶۱ ‬
‪ ۱۴۷۹۸۸۷ ‬
۱
۲۲
۱۳۴۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۷۸۶۲ ‬
‪ ۷۸۸۵۱۶ ‬
۲
۲۳
۱۳۶۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۰۷۸۶۳ ‬
‪ ۱۵۹۷۵۲۹ ‬
۲
۲۴
۱۳۵۰
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۴۱۶۴۴ ‬
‪ ۱۰۱-۱۶۲۲۱ ‬
۴
۱۱
۱۳۵۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۳۳۶۴ ‬
‪ ۶۰۳۱۵۷ ‬
۱۵
۳
۱۳۶۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۳۳۶۵ ‬
‪ ۶۰۳۱۵۸ ‬
۱۳
۲
۱۳۶۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۱۴۴۸ ‬
‪ ۸۱۳۸۶ ‬
۳
۱
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۱۴۴۹ ‬
‪ ۸۱۳۸۵ ‬
۳
۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۱۹۹۳ ‬
‪ ۱۱۵۶۳۴۴ ‬
۱۳
۱۳
۱۳۶۳
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۷۱۳۴ ‬
‪ ۱۳۲۹۷۶۳ ‬
۵
۱۳
۱۳۹۱
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۷۱۳۵ ‬
‪ ۱۳۲۹۷۶۲ ‬
۵
۱۴
۱۳۹۱
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۷۱۳۶ ‬
‪ ۱۳۳۲۰۳۷ ‬
۱۳
۹
۱۳۹۱
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۷۱۳۷ ‬
‪ ۱۳۳۲۰۳۸ ‬
۱۳
۱۰
۱۳۹۱
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۲۳۱۹ ‬
‪ ۱۶۴۱۷۵۴ ‬
۸
۲
۱۳۶۶
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۹۱۸۲ ‬
‪ ۱۴۵۵۷۵۳ ‬
۷
۱۳
۱۳--
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۲۰۰۳ ‬
‪ ۱۵۸۳۶۵۶ ‬
۱۰
۷
۱۳۶۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۰۷۸۱۰ ‬
‪ ۱۷۴۳۵۹۸ ‬
۱
۶
۱۳۶۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۷۴۳۷۰ ‬
‪ ۲۱۲۳۳۴۱ ‬
۶
۴
۱۳۶۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۶۴۲۴ ‬
‪ ۱۹۶۷۹۶۱ ‬
۹
۴
۱۳۸۵
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۶۴۲۵ ‬
‪ ۱۹۶۷۹۶۰ ‬
۷
۹
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۰۸۵۹ ‬
‪ ۱۹۷۱۹۰۵ ‬
۱۲
۸۴
۱۳۳۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۰۸۶۰ ‬
‪ ۱۹۷۱۹۱۹ ‬
۱۱
۸۵
۱۳۶۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۰۸۶۱ ‬
‪ ۱۹۷۱۹۱۶ ‬
۱
۱
۱۳۴۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۰۸۶۲ ‬
‪ ۱۹۷۱۹۱۵ ‬
۲
۱
۱۳۴۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۰۸۶۳ ‬
‪ ۱۹۷۱۹۱۸ ‬
۹
۸۸
۱۳۵۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh