اوچ‍ون‍ج‍و ام‍ام‌، ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : اوچ‍ون‍ج‍و ام‍ام‌، ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌[Book]/ ی‍ازان‌ ح‍ق‌ ی‍ول‍ون‍دا ق‍ورول‍وش‍وی‍ازی‌ ق‍ورول‍و؛ چ‍ئ‍وی‍رن‌ ح‌. م‌.ص‍دی‍ق‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ع‍ث‍ت‌ ق‍ورول‍وش‍و‏‫، ۱۳۷۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۶ ص.
‏فروست : اون‌ دورد م‍ع‍ص‍وم‌؛ ۵.
‏يادداشت : ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: اوچ‍ون‍ج‍و ام‍ام‌، ح‍ض‍رت‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۵ - ۲۸.
‏عنوان دیگر : اوچ‍ون‍ج‍و ام‍ام‌، ح‍ض‍رت‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌.
‏عنوان دیگر : ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ -۶۱ق‌. -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : چ‍ه‍ارده‌م‍ع‍ص‍وم‌.
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دزاده‌ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌.
‏شناسه افزوده : موسسه در راه حق.
‏شناسه افزوده : اون‌ دورد م‍ع‍ص‍وم‌؛ ج. ۵.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۳۶‭/‮ال‍ف‌‬۸۵ ۵ .ج ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۲۵۷
 
   آدرس ثابت  اوچ‍ون‍ج‍و ام‍ام‌، ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۹۴۰۴۲ ‬
‪ ‭BP۳۶ /‮ال‍ف‌‬۸۵ ۵ .ج ۱۳۷۰‬ ‬
۱
۱۳۷۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۴۰۴۳ ‬
‪ ۱۸۲۴۴۵ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh