<ال‍ن‍ج‍وم‌= ن‍ج‍وم‌>‌ال‍زاه‍ره‌ فی م‍ل‍وک‌ م‍ص‍ر والق‍اه‍ره‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ ت‍غ‍ری‌ ب‍ردی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ت‍غ‍ری‌ ب‍ردی‌‏‫، ۸۱۳‬-‏۸۷۴ق.
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ن‍ج‍وم‌‌ال‍زاه‍ره‌ فی م‍ل‍وک‌ م‍ص‍ر والق‍اه‍ره‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ال‍م‍ح‍اس‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌ ت‍غ‍ری‌‌ب‍ردی‌ الات‍اب‍ک‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ؟].
‏مشخصات نشر : ق‍اه‍ره‌: وزاره‌‌ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و‌الارش‍اد‌ال‍ق‍وم‍ی‌، ال‍م‍وس‍س‍ه‌‌ال‍م‍ص‍ری‍ه‌‌ال‍ع‍ام‍ه‌‏‫، ۱۳۴۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶ج. (درسه مجلد)‬.
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ج‍ل‍د س‍ی‍زده‍م‌ ت‍اج‍ل‍د ش‍ان‍زده‍م‌ ت‍وس‍ط ف‍ه‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د ش‍ل‍ت‍وت‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍ال‌ و اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ طرخ‍ان‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ت‍ال‍ی‍ف‌ و ال‍ن‍ش‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج.۱، ۲، ۳، ۴، ۷ ، ۸ ، ۱۱ و ۱۲ (چاپ ؟: ۱۳).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱۵ (چاپ؟: ۱۳۹۱ق. = ۱۹۷۱م. = ۱۳۵۰).‬
‏يادداشت : ج.۱۶ (چاپ؟ = ۱۳۹۲ق. = ۱۹۷۲م. = ۱۳۵۱).
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: ت‍راث‍ن‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ت‍راث‍ن‍ا.
‏موضوع : مصر -- شاهان و فرمانروایان
‏موضوع : مصر -- تاریخ -- ‏‫۱۹ - ‏۸۹۷ق.‬
‏شناسه افزوده : ش‍ل‍ت‍وت‌، ف‍ه‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍د، مصحح
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍ال‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، مصحح
‏شناسه افزوده : طرخ‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DT۹۵‭/‮ال‍ف‌‬۲ن‌۳ ۱۳۴۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۶۲/۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۵۴۷
 
   آدرس ثابت  <ال‍ن‍ج‍وم‌= ن‍ج‍وم‌>‌ال‍زاه‍ره‌ فی م‍ل‍وک‌ م‍ص‍ر والق‍اه‍ره‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۰۹ ‬
‪ ۳۱۸۳۰۹ ‬
۱-۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۰ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۰ ‬
۳-۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۱ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۱ ‬
۶-۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۲ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۲ ‬
۷-۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۳ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۳ ‬
۹-۱۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۴ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۴ ‬
۱۱-۱۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۵ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۵ ‬
۱۳-۱۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۶ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۶ ‬
۱۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۸۳۱۷ ‬
‪ ۳۱۸۳۱۷ ‬
۱۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۳۴۷۳۰ ‬
‪ ۱۴۳۸۸۴۳ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۴۱۲۳۰ ‬
‪ ۱۴۳۵۴۴۵ ‬
۱۱
۳۳
۱۳
-
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۴۵۳۷۷ ‬
‪ ۱۴۷۱۲۸۷ ‬
۴۵
-
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۵۹۰۸۸ ‬
‪ ۱۴۹۶۹۹۴ ‬
۷
۱۱
۱۳۴۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۵۹۰۸۹ ‬
‪ ۱۴۴۰۹۷۳ ‬
۲
-
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۷۷۶۷۹ ‬
‪ ۱۳۵۹۱۲۹ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۹۹۶۷ ‬
‪ ۱۴۴۶۶۲۳ ‬
۴
۲
۱۳۱۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۹۹۶۸ ‬
‪ ۱۴۴۴۷۳۰ ‬
۳
۲
۱۳۱۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۹۹۷۱ ‬
‪ ۱۴۴۴۷۳۱ ‬
۲
۲
۱۳۰۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۰۴۲۱ ‬
‪ ۱۴۴۶۶۲۱ ‬
۶
۲
۱۳۱۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۶۱۲۹ ‬
‪ ۱۴۴۰۰۵۳ ‬
۹
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۲۳۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۰۰۷ ‬
۲۰
۱۳۵۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۲۳۷ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۹۴ ‬
۱۶
۲۰
۱۳۵۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۷۲۳۹ ‬
‪ ۱۴۶۹۸۸۷ ‬
۳۵
-
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۲۴۰ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۰۱ ‬
۱۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۷۲۴۲ ‬
‪ ۱۴۲۸۰۹۱ ‬
۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۲۴۴ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۸۸ ‬
۷
۱۰
-
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۷۲۴۵ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۶۵ ‬
۱۱
۲۵
-
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۱۰۸۰۹ ‬
‪ ‬
۵-۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۷۶۸۷ ‬
‪ ۱۴۲۹۲۱۱ ‬
۳-۴
۲
۱۳
-
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۷۹۴۲ ‬
‪ ۱۴۸۷۴۱۱ ‬
۱۵
۲
۱۳۵۰
-
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۲۰۰۲۶ ‬
‪ ۱۵۹۳۵۷۴ ‬
۱۴
۱
۱۳۵۰
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۲۰۱۳۹ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۶۹ ‬
۱-۲
۲
-
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۲۰۱۴۸ ‬
‪ ۱۴۳۶۳۸۹ ‬
۱۱-۱۲
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۷۱۹ ‬
‪ ۱۳۶۰۴۳۶ ‬
۶
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۷۲۰ ‬
‪ ۱۳۶۰۴۳۹ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۷۲۱ ‬
‪ ۱۳۶۰۴۳۸ ‬
۵
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۸۷۲۲ ‬
‪ ۱۳۶۰۴۳۷ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۶۵۹ ‬
‪ ۱۴۲۵۱۷۳ ‬
۱۳
۱
۱۳۹۰
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۳۷۲۶۲۲ ‬
‪ ‬
۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۵۸۲۴ ‬
‪ ۱۵۹۳۵۷۶ ‬
۱۶
۳
۱۳۵۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh