آم‍وزش‌ ف‍ق‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍لاح‌زاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ ف‍ق‍ه‌: ۷۲ درس‌ اح‍ک‍ام‌ س‍طح‌ ع‍ال‍ی‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ف‍لاح‌زاده‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ق‍م‌‬‏‫: ال‍ه‍ادی‌‬‏‫‏‏، ۱۳۷۶.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۴۴۶ ص‌.‬‬‬‏‫: ج‍دول‌، نمودار.‬
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰ ریال‬‏‫‏‭ 964-400-157-5 :‬ ؛ ‏‫‏‏۱۱۰۰۰ریال (چاپ سوم)‮‬‬ ؛ ‏‫‏‏۱۱۰۰۰ریال (چاپ چهارم)‮‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۱۰۰۰ریال (چاپ پنجم)‮‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۱۰۰۰ریال (چاپ ششم)‮‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۱۰۰۰ریال (چاپ هفتم)‮‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۱۰۰۰ریال (چاپ هشتم)‮‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۲۰۰۰ریال (چاپ یازدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۷۰۰۰ریال (چاپ دوازدهم)‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۷۰۰۰ریال (چاپ سیزدهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۷۰۰۰ریال (چاپ چهاردهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۷۰۰۰ریال (چاپ پانزدهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۱۸۰۰۰ریال (چاپ شانزدهم)‮‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ریال ( چاپ هفدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۲۰۰۰۰ریال (چاپ نوزدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏۲۵۰۰۰‌ریال (چاپ بیست و هفتم)‮‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ بیست و هشتم)‮‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ ریال (چاپ سی و سوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ سی و پنجم)‬‮‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا/برونسپاری
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌ و چهارم: ب‍ه‍ار ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌ و یازدهم: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوازدهم‌ تا چهاردهم: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ان‍زده‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ان‍زده‍م‌ و هفدهم: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍وزده‍م‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ بیست و سوم و بیست و چهارم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ بیست و پنجم، بیست و هفتم و بیست و هشتم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سی و دوم، سی و سوم و سی و پنجم: ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭BP۱۸۳/۵‭‮‬‏‫‬‭‭/ف‌۸آ۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۸۷۷۶
 
   آدرس ثابت  آم‍وزش‌ ف‍ق‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۳۳۷ ‬
‪ ۶۳-۱۸۳۳۷ ‬
۱
۲۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۹۰۷۵ ‬
‪ ۶۳-۳۹۰۷۵ ‬
۳
۲۴
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۸۱ ‬
۶۲
۱۳۸۷
۳۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۳۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۶۰ ‬
۶۵
۱۳۸۰
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۰۶۰ ‬
‪ ۹۱۷۵۴۵ ‬
۶۶
۱۳۸۷
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۱۹۹۹ ‬
‪ ۴۱۰۲۰۱ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۲۰۰۰ ‬
‪ ۲۱۶۷۶۰۰ ‬
۳۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۸۱۴۹ ‬
‪ ۶۶۶۹۱۲ ‬
۴۶
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۳۴۳۱ ‬
‪ ۵۴۴۷۳۰ ‬
۲۵
۴
 
مبادلات
‪ ۳۸۳۴۳۲ ‬
‪ ‬
۳۷
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۲۵۹۶ ‬
‪ ۴۱۵۵۰۲ ‬
۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۲۵۹۷ ‬
‪ ۵۰۷۱۶۵ ‬
۲۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۴۳۹۱ ‬
‪ ۴۳۵۷۹۳ ‬
۱۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۵۲۷۴ ‬
‪ ۴۳۵۷۹۴ ‬
۱۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۹۳۴۸۲ ‬
‪ ۲۱۸۴۶۲۱ ‬
۳۲
۱۳۷۹
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۷۴۲ ‬
‪ ۴۵۶۱۵۷ ‬
۱۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۷۴۳ ‬
‪ ۴۳۲۳۲۲ ‬
۸
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۷۴۶۶ ‬
‪ ۴۳۲۲۷۰ ‬
۶
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۷۴۶۷ ‬
‪ ۴۳۵۷۸۶ ‬
۱۱
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۷۶۵۹ ‬
‪ ۵۵۳۷۰۰ ‬
۲۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۷۶۶۰ ‬
‪ ۵۴۴۷۲۹ ‬
۲۴
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۳۵۷۵۰ ‬
‪ ۴۳۵۷۸۷ ‬
۱۲
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۳۵۷۵۱ ‬
‪ ۵۱۶۰۷۷ ‬
۲۱
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۸۴۴۶ ‬
‪ ۳۸۲۴۲۹ ‬
۲۸
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۸۴۴۷ ‬
‪ ۴۵۶۱۵۸ ‬
۱۷
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۳۶۰۲ ‬
‪ ۴۳۲۲۷۱ ‬
۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۳۶۰۳ ‬
‪ ۴۵۶۱۵۶ ‬
۱۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۵۴۵۰ ‬
‪ ۵۳۵۴۸۵ ‬
۲۳
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۵۴۵۱ ‬
‪ ۵۳۵۴۸۳ ‬
۲۲
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۰۱۸۹ ‬
‪ ۳۰۷۱۱۶ ‬
۴۴
۱۳۸۳
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۲۱۸۵ ‬
‪ ۴۹۶۷۱۲ ‬
۱۸
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۲۱۸۶ ‬
‪ ۴۹۶۷۳۵ ‬
۱۹
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۵۶۸۰ ‬
‪ ۳۱۴۹۹۴ ‬
۵۱
۱۳۸۳
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۵۶۸۱ ‬
‪ ۳۵۱۲۹۳ ‬
۳۰
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۲۱۲۸ ‬
‪ ۲۵۴۷۱۱ ‬
۴۸
۱۳۸۴
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۵۶۵۴ ‬
‪ ۳۳۹۸۴۲ ‬
۵۵
۱۳۸۴
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۵۶۵۵ ‬
‪ ۳۳۹۸۴۱ ‬
۵۴
۱۳۸۴
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۹۰۲۶ ‬
‪ ۳۴۲۹۱۰ ‬
۵۳
۱۳۸۴
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۹۹۰۲۷ ‬
‪ ۶۰۰۴۹۴ ‬
۴۷
۱۳۸۴
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۸۵۵۴ ‬
‪ ۳۰۱۳۷۴ ‬
۵۰
۱۳۸۵
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۸۵۵۵ ‬
‪ ۳۰۱۳۶۷ ‬
۴۹
۱۳۸۵
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۶۶۰۵ ‬
‪ ۶۴۷۰۸۰ ‬
۳۵
۱۳۸۵
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۶۶۰۶ ‬
‪ ۶۴۷۰۸۱ ‬
۳۶
۱۳۸۵
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۲۱۷۳ ‬
‪ ۸۷۰۰۲۶ ‬
۳۸
۱۳۸۵
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۲۸۱۹ ‬
‪ ۶۹۰۵۶۷ ‬
۴۰
۱۳۸۶
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۲۸۲۰ ‬
‪ ۶۹۰۵۶۶ ‬
۴۱
۱۳۸۶
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۹۷۱۷ ‬
‪ ۶۷۴۰۶۶ ‬
۴۲
۱۳۸۶
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۹۷۱۸ ‬
‪ ۶۷۴۰۶۵ ‬
۴۳
۱۳۸۶
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۹۷۱۲ ‬
‪ ۸۸۸۷۶۲ ‬
۴۵
۱۳۸۷
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۹۷۱۳ ‬
‪ ۸۸۸۷۶۱ ‬
۵۲
۱۳۸۷
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۴۰۵۹ ‬
‪ ۹۲۲۳۹۹ ‬
۵۹
۱۳۸۷
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۰۱۴۷ ‬
‪ ۸۸۵۱۰۹ ‬
۵۶
۱۳۸۷
۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۰۱۴۸ ‬
‪ ۸۸۵۱۱۰ ‬
۵۷
۱۳۸۷
۳۵
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۴۹۵۳۵- ‬
‪ ‬
۶۰
۳۶
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۴۹۵۳۶// ‬
‪ ‬
۶۴
۳۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh