ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍ل‍طان‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر س‍ه‍ا‏‫‏، ۱۳۷۴ - ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۰ ج‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫‏۱۰۰۰۰ری‍ال‌‏‫‏:دوره‌: ‏‫‭‎9646254063‬ ؛ ‏‫‏ج‌.۱:‏‫‭‎9646254071‬ ؛ ‏‫‏ج‌.۳:‏‫‭‎9646254101‬ ؛ ‏‫‏ج‌.۴: ‏‫‭‎964625439x‬ ؛ ‏‫‏ج‌.۶: ‏‫‭‎964625411x‬ ؛ ‏‫‏ج‌.۷: ‏‫‭‎9646254403‬ ؛ ‏‫‏ج‌.۸: ‏‫‭‎9646254411‬ ؛ ‏‫‏۳۰۰۰۰ ریال:‏‫‏ج‌.۱۰: ‏‫‭‎964625442x‬ ؛ ‏‫‏۳۰۰۰ ریال (چاپ دوم)
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۰ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌" ب‍اخ‍ت‍ران‌" ت‍وس‍ط م‍ول‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫‭‎Mohammad -Ali Soltani. Historical geography‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : ج.۱۰(چاپ سوم:۱۳۸۴).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ .-ج‌. ۲. ای‍لات‌ و طوای‍ف‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ ش‍ام‍ل‌ اوض‍اع‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ .ج‌. ۳ و ۴. ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ از دوران‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍ا ک‍ودت‍ای‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ش‍ت‍م‌ م‍رداد ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌... .ج‌. ۵ .ج‌. ۶ و ۷. ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ از آغ‍از ت‍ا ام‍روز... .ج‌. ۸. ت‍اری‍خ‌ ت‍س‍ن‍ن‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ اح‍وال‌ و آث‍ار ع‍ل‍م‍ا و ع‍رف‍ا دی‍ن‍ور .ج‌. ۹. ت‍اری‍خ‌ ت‍ص‍وف‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ س‍لاس‍ل‌ و ف‍رق‍ه‌ ص‍وف‍ی‍ه‌... .ج‌. ۱۰. ت‍اری‍خ‌ خ‍ان‍دان‌ه‍ای‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ رج‍ال‌ م‍ت‍اخ‍ر آل‌ح‍ق‌ در ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ .
‏عنوان دیگر : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ "ب‍اخ‍ت‍ران‌"
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌.
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌.
‏موضوع : اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌.
‏موضوع : اه‍ل‌ ح‍ق‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌.
‏موضوع : کرمانشاهان -- تاریخ.
‏موضوع : ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌.
‏شناسه افزوده : ن‍وای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۲ - ، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۲۰۴۷/ر۸۵‬‭س۸ ۱۳۷۴‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۴۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۳۱۷۶
 
   آدرس ثابت  ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۲۶۶ ‬
‪ ۶۳-۱۹۲۶۶ ‬
۱۰
۱۷
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۶۰۸ ‬
‪ DSR۲۰۴۷ /ر۸۵س۸ ‬
۳
۱۲
۱۳۷۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۶۱۱ ‬
‪ DSR۲۰۴۷ /ر۸۵س۸ ‬
۲
۱۲
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۱۴۸ ‬
‪ DSR۲۰۴۷ /ر۸۵س۸ ‬
۳
۱۳
۱۳۷۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۱۴۹ ‬
‪ DSR۲۰۴۷ /ر۸۵س۸ ‬
۴
۱۳
۱۳۷۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۳۳۰ ‬
‪ DSR۲۰۴۷ /ر۸۵س۸ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۴
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۳۳۷ ‬
‪ DSR۲۰۴۷ /ر۸۵س۸ ‬
۲
۱۳
۱۳۷۲
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۳۳۸ ‬
‪ DSR۲۰۴۷/ر۸۵ س۸ ۱۳۷۴ ‬
۴
۱۲
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۲۹۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۳۷۹ ‬
۲
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۵۴۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۹۱۴ ‬
۱
۱۵
۱۳۷۴
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۵۷۰۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۰۸۳۶ ‬
۳
۱۴
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۱۷ ‬
‪ DSR۲۰۴۷/ر۸۵ س۸ ۱۳۷۴ ‬
۱
۴
۱۳۸۱
۳
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۱۸ ‬
‪ DSR۲۰۴۷/ر۸۵ س۸ ۱۳۷۴ ‬
۲-۳
۴
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۱۹ ‬
‪ DSR۲۰۴۷/ر۸۵ س۸ ۱۳۷۴ ‬
۴-۵
۴
۱۳۸۱
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۲۰ ‬
‪ DSR۲۰۴۷/ر۸۵ س۸ ۱۳۷۴ ‬
۶-۷-۸
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۲۱ ‬
‪ DSR۲۰۴۷/ر۸۵ س۸ ۱۳۷۴ ‬
۹-۱۰
۴
۱۳۸۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۹۶۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۹۶۲ ‬
۴
۳
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۹۰۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۹۰۹ ‬
۳
۳
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۲۴۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۲۴۵ ‬
۱
۵
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۱۶۶۵ ‬
‪ ۲۰۳۲۴۱ ‬
۲
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۱۶۶۸ ‬
‪ ۲۰۳۲۴۲ ‬
۲
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۷۶۰۴ ‬
‪ ۲۰۳۲۴۳ ‬
۳
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۷۶۰۵ ‬
‪ ۲۰۳۲۴۴ ‬
۳
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۷۶۰۶ ‬
‪ ۲۰۳۲۴۵ ‬
۴
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۷۶۰۷ ‬
‪ ۲۰۳۲۴۶ ‬
۴
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۹۷۹۶ ‬
‪ ۲۱۲۵۸۱۱ ‬
۱
۳
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۴۳۴۶ ‬
‪ ۲۱۳۳۸۶۰ ‬
۶-۷
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۴۳۴۷ ‬
‪ ۲۶۲۸۷۴ ‬
۶-۷
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۴۳۴۸ ‬
‪ ۲۱۳۴۰۱۴ ‬
۸
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۴۳۴۹ ‬
‪ ۲۶۲۸۷۵ ‬
۸
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۷۴۳۵۰ ‬
‪ ‭‭۲۱۳۴۴۱۱ ‬
۹
۲
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۴۳۵۱ ‬
‪ ۲۶۲۸۷۳ ‬
۹
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۸۷۲۶ ‬
‪ ۲۹۹۰۴۸ ‬
۱۰
۵
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۸۷۲۸ ‬
‪ ۲۳۱۸۶۵۷ ‬
۲-۳
۳
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۸۷۲۹ ‬
‪ ۲۹۹۰۵۰ ‬
۲-۳
۱
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۸۷۳۰ ‬
‪ ۲۹۹۰۴۹ ‬
۴-۵
۱
۱۳۸۱
۲
 
مبادلات
‪ ۶۴۸۷۳۱ ‬
‪ ‬
۴-۵
۳
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۲۹۳۵ ‬
‪ ۴۴۶۲۹۵ ‬
۶-۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۳۰۰۸ ‬
‪ ۴۵۱۰۲۳ ‬
۹
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۳۰۰۹ ‬
‪ ۴۵۱۰۲۲ ‬
۸
۱
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۱۵۸۰۵ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۷/ر۸۵‬ ‭س۸ ۱۳۷۴‬ ‬
۶-۷-۸
۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۱۵۸۰۶ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۷/ر۸۵‬ ‭س۸ ۱۳۷۴‬ ‬
۱
۲
۱۳۸۱
۳
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۱۵۸۰۷ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۷/ر۸۵‬ ‭س۸ ۱۳۷۴‬ ‬
۲-۳
۲
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۱۵۸۰۸ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۷/ر۸۵‬ ‭س۸ ۱۳۷۴‬ ‬
۴-۵
۲
۱۳۸۱
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۷۱۵۸۰۹ ‬
‪ ‭DSR۲۰۴۷/ر۸۵‬ ‭س۸ ۱۳۷۴‬ ‬
۹-۱۰
۲
۱۳۸۰
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۷۶۵ ‬
‪ ۳۶۴۹۶۶ ‬
۱۰
۱
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۲۴۱۷۰ ‬
‪ ۱۴۳۵۰۹۳ ‬
۳
۵
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۵۳۲۷ ‬
‪ ۷۱۲۶۴۸ ‬
۹
۱۰
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۵۳۵۲ ‬
‪ ۷۱۲۶۱۴ ‬
۱
۱۴
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۵۸۹۵ ‬
‪ ۲۶۲۸۷۲ ‬
۱۰
۴
۱۳۸۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۰۶۲۶ ‬
‪ ۱۴۳۰۴۵۸ ‬
۲
۱۴
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh