اس‍ت‍ف‍اده‌ و س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اری‍خ‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ن‍اظره‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ا آرن‍ل‍د ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۸۸۷-۱۹۶۶م‌.
Geyl, Pieter
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍ف‍اده‌ و س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اری‍خ‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ن‍اظره‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ا آرن‍ل‍د ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌)/ پ‍ی‍ت‍ر خ‍ی‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ام‍ش‍اد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۷۲.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۱۴۱ص.‮‬
‏فروست : ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌‎‏‫؛ ۲۵.‮‬
‏شابک : ‏‫۱۷۰۰ری‍ال‌‮‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌: "آی‍ا م‍ی‌ت‍وان‍ی‍م‌ ال‍گ‍وی‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ را ب‍دان‍ی‍م‌؟" م‍ن‍اظره‌ پ‍ی‍ت‍ر خ‍ی‍ل‌ و آرن‍ل‍د ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌ درب‍اره‌ "ک‍ت‍اب‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌" اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Use and abuse of history‬.
‏عنوان دیگر : آی‍ا م‍ی‌ت‍وان‍ی‍م‌ ال‍گ‍وی‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ را ب‍دان‍ی‍م‌؟
‏موضوع : ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌، آرن‍ول‍د ج‍وزف‌، ۱۸۸۹-۱۹۷۵م‌. -- مصاحبه‌ها
‏موضوع : تاریخ -- فلسفه
‏شناسه افزوده : ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌، آرن‍ول‍د ج‍وزف‌، ۱۸۸۹-۱۹۷۵م‌.
‏شناسه افزوده : Toynbee, Arnold Joseph
‏شناسه افزوده : ک‍ام‍ش‍اد، ح‍س‍ن‌، ‏‫ ۱۳۰۴ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭D۱۶/۸‏‫‬‭‭/خ‌۹‮ال‍ف‌‬۵ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۳۳۶
 
   آدرس ثابت  اس‍ت‍ف‍اده‌ و س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اری‍خ‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ن‍اظره‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ا آرن‍ل‍د ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۷۴۷ ‬
‪ D۱۶/۸ /خ۹الف۵ ۱۳۷۲ ‬
۱
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۶۷۴ ‬
‪ D۱۶/۸ /خ۹الف۵ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۷۶۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۷۶۵ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۷۸۲۰ ‬
‪ ۱۵۸۸۴۴ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۷۸۲۱ ‬
‪ ۱۵۸۸۴۵ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۰۷۵۶ ‬
‪ ۹۷۴۸۳۲ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh