ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دران‍ی‌، ک‍م‍ال‌،‏‫ ۱۳۳۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از اس‍لام‌ / ک‍م‍ال‌ دران‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۷۶.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ش‌، ۱۴۱ ص.‏‬
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫؛ ۲۴۵‏‬. ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌‏‫؛ ۱۸.‏‬
‏شابک : ‏‫۲۷۰۰ ری‍ال‌‏‬ : ‏‫‬‭‎964-459-246-8‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰ ریال‏‬‏‫ : چاپ سوم‏‬‏‫‬‭964-459-245-X : ؛ ‏‫۶۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‏‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Kamal Dorrany. History of education in prior to the advent of Islam and Thereafter‬‏‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۱.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۳۷] - ۱۴۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : آموزش و پرورش -- ایران-- تاریخ
‏موضوع : اسلام و آموزش و پرورش-- ایران
‏موضوع : آموزش و پرورش -- تاریخ
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭LA۱۳۵۱‏‫‭/د۴ت‌۲‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۷۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۸۶۲۶
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از اس‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۷۸۱ ‬
‪ ۶۳-۴۷۸۱ ‬
۱
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۵۵۹۱ ‬
‪ ۶۳-۱۹۴۶۷ ‬
۸
۷
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۳۰۸ ‬
‪ LA۱۳۵۱ /د۴ت۲ ‬
۲۰
۱۳۸۳
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۸۳۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۱۶۷۹ ‬
۱۲
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۴۴۵ ‬
‪ LA۱۳۵۱ /د۴ت۲ ‬
۲۲
۱۳۸۰
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۴۱۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۴۱۶ ‬
۲۱
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۱۶۳۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۱۶۳۰ ‬
۱۳
۱۳۸۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۲۸۱۱ ‬
‪ ۸۷۰۴۹۸ ‬
۲۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۰۸۰۶ ‬
‪ ۴۴۲۱۵۳ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۰۸۰۷ ‬
‪ ۵۵۴۸۴۶ ‬
۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۳۹۹۲۴ ‬
‪ ۵۱۶۱۷۵ ‬
۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۳۹۹۲۵ ‬
‪ ۴۳۸۴۴۱ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۸۶۹۲ ‬
‪ ۳۸۷۷۵۳ ‬
۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۸۶۹۳ ‬
‪ ۵۶۹۳۵۲ ‬
۱۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۱۵۸۱ ‬
‪ ۲۹۲۴۸۵ ‬
۱۷
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۱۵۸۲ ‬
‪ ۵۲۵۷۸۷ ‬
۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۷۳۱۷ ‬
‪ ۴۴۰۷۷۸ ‬
۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۷۳۱۸ ‬
‪ ۳۹۸۵۰۹ ‬
۱۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۵۰۸۵ ‬
‪ ۶۵۵۸۳۱ ‬
۱۵
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۵۰۸۶ ‬
‪ ۶۵۶۵۰۰ ‬
۱۶
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۱۲۲۷ ‬
‪ ۱۱۹۱۹۲۲ ‬
۱۸
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۱۲۲۸ ‬
‪ ۱۱۹۱۹۲۳ ‬
۱۹
۱۳۸۹
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh