‏‫م‍ق‍دم‍ه‌ اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌‌خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ‏‫۷۳۲ - ۸۰۸ق.‏
‏عنوان قراردادی : م‍ق‍دم‍ه‌ اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌ .فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫م‍ق‍دم‍ه‌ اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌‬‏‫/ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌‌خ‍ل‍دون‌‬‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د پ‍روی‍ن‌‌گ‍ن‍اب‍ادی‌.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‬‏‫ ، ۱۳۷۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬‏‫: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫ : ‏‫‬‭964-445-255-0‬‬‬‬ ؛ ‏‫‏۳۸۰۰۰ ریال (دوره ، چاپ هشتم) ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫دوره، چاپ دوازدهم‬‬‏‫‬‭‭ 978-964-445-255-0‬‭‬: ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ریال ‬‬‏‫ : ‏‫ج. ۱ ، چاپ نهم‬‏‫ : ‏‫‬‭‎964-445-253-4‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج. ۱، چاپ دوازدهم‬‬‬‏‫‬‭‫ 978-964-445-253-6‬:‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ریال ‬‬‏‫ : ‏ج. ۲ ، چاپ دهم‬‏‫ : ‏‫‬‭‎964-445-254-2‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰۰ریال‬‬: ‏‫ج. ۲، چاپ دوازدهم‬‬‏‫ : 978-964-445-254-3‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ هشتم: ۱۳۷۵).
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۲ (چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج ۱ و ۲ (چاپ دهم: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج. ۱ و ۲ (چاپ یازدهم: ۱۳۸۵) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱و ۲(چاپ دوازدهم: ۱۳۸۸) .‬
‏يادداشت : ج.۱ و ۲(چاپ سیزدهم : ۱۳۹۰)(فیپا) .
‏يادداشت : ج.۲(چاپ چهاردهم: ۱۳۹۳)(فیپا).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : تاریخ -- فلسفه -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تاریخ اجتماعی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تمدن -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : پ‍روی‍ن‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۸۲ - ‏۱۳۵۷.‬، مترجم
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭D۱۶/۷‏‫‭/‮الف‬۲م۷۰۴۱ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۰۴۰۶
 
   آدرس ثابت  ‏‫م‍ق‍دم‍ه‌ اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌‬
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۷۹۴۲ ‬
‪ ۶۳-۱۰۷۳۴ ‬
۱
۳
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۷۹۴۳ ‬
‪ ۶۳-۲۶۸۰۲ ‬
۲
۴
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۷۶۵۹ ‬
‪ ۶۳-۷۵۹۵۷ ‬
۱
۴
۱۳۶۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۷۶۶۰ ‬
‪ ۶۳-۷۵۹۵۸ ‬
۲
۶
۱۳۶۲
۴
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۹۶ ‬
‪ D۱۶/۷ /الف۲م۷۰۴۱ ۱۳۷۵ ‬
۱
۲۳
۱۳۳۶
۱
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۸۹۷ ‬
‪ D۱۶/۷ /الف۲م۷۰۴۱ ۱۳۷۵ ‬
۲
۲۷
۱۳۸۲
۱۰
قفسه باز
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۶۰۵ ‬
‪ D۱۶/۷ /الف۲م۷۰۴۱ ۱۳۷۵ ‬
۱
۱۸
۱۳۷۹
۹
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۶۰۶ ‬
‪ D۱۶/۷ /الف۲م۷۰۴۱ ۱۳۷۵ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۹
۹
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۵۰۹ ‬
‪ D۱۶/۷ /الف۲م۷۰۴۱ ‬
۱
۷
۱۳۷۹
۹
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۵۱۰ ‬
‪ D۱۶/۷ /الف۲م۷۰۴۱ ‬
۲
۹
۱۳۷۹
۹
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۱۷۳۵ ‬
‪ ۷۰۰۰-۱۷۳۵ ‬
۱
۱۲
۱۳۷۹
۹
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۱۷۳۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۱۷۳۶ ‬
۲
۱۲
۱۳۷۹
۹
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۵۶۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۵۶۵ ‬
۱
۹
۱۳۸۵
۱۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۲۸۶ ‬
‪ D۱۶/۷ /الف۲م۷۰۴۱ ۱۳۷۵ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۰۶۸ ‬
‪ ۱۷۹۹۲۸ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۰۶۹ ‬
‪ ۱۷۹۹۲۷ ‬
۱
۱۱
۱۳۶۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۶۲۹ ‬
‪ ۲۷۰۹۴۹ ‬
۱
۸
۱۳۷۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۶۳۱ ‬
‪ ۲۷۱۰۹۳ ‬
۲
۸
۱۳۷۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۶۶۳۲ ‬
‪ ۴۱۳۴۶۰ ‬
۲
۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۰۰۶۱۶ ‬
‪ ۲۱۳۴۸۱۷ ‬
۱
۶
۱۳۷۹
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۶۱۷ ‬
‪ ۵۰۰۵۸۸ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۶۱۹ ‬
‪ ۴۰۰۵۱۶ ‬
۲
۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۲۳۸۸ ‬
‪ ۴۷۲۴۴۲ ‬
۱
۱
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۳۲۳۸۹ ‬
‪ ۱۵۹۰۲۰۵ ‬
۱
۵
۱۳۸۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۲۳۹۰ ‬
‪ ۴۷۲۴۲۴ ‬
۲
۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۰۴۹۸۶ ‬
‪ ۷۹۴۶۰۹ ‬
۳۰
۱۳۷۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۰۰۰ ‬
‪ ۶۷۶۱۹۸ ‬
۱
۲۰
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۰۰۱ ‬
‪ ۶۷۶۳۶۰ ‬
۱
۲۲
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۰۰۲ ‬
‪ ۶۷۶۳۶۲ ‬
۲
۲۳
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۷۷۰۰۳ ‬
‪ ۶۷۶۳۶۱ ‬
۲
۲۴
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۷۵۳۹۹ ‬
‪ ۹۶۱۹۷۴ ‬
۴۰
۱۳۳۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۷۶۱۱ ‬
‪ ۷۷۱۷۶۶ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۸
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۷۶۱۲ ‬
‪ ۷۷۱۷۶۵ ‬
۲
۲۶
۱۳۸۸
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۹۱۹۱ ‬
‪ ۷۶۴۱۲۰ ‬
۱
۱۵
۱۳۸۸
۱۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۶۶۹۱۹۲ ‬
‪ ‏‫‬‭D۱۶/۷ ‏‫‭/‮الف‬۲م۷۰۴۱ ۱۳۷۵ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۸
۱۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۱۹۹۰۹۲ ‬
‪ ‏‫‬‭D۱۶/۷ ‏‫‭/‮الف‬۲م۷۰۴۱ ۱۳۷۵ ‬
۲
۳۲
۱۳۹۰
۱۳
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۹۰۹۳ ‬
‪ ۱۳۳۶۷۵۴ ‬
۲
۳۳
۱۳۹۰
۱۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh