<الام‍ام‌ = ام‍ام‌>ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و اص‍ح‍اب‍ه‌: ع‍رض‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ع‍م‍ق‌ ل‍واق‍ع‍ه‌ ال‍طف‌ و اس‍ت‍ش‍ه‍اد الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ت‍راج‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‍ه‌ ل‍م‍ن‌ ح‍ض‍ر ال‍واق‍ع‍ه‌ م‍ن‌ الاص‍ح‍اب‌ رج‍الا و ن‍س‍اآ
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍زوی‍ن‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶ - ۱۲۵۱
‏عنوان و نام پديدآور : الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و اص‍ح‍اب‍ه‌: ع‍رض‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ع‍م‍ق‌ ل‍واق‍ع‍ه‌ ال‍طف‌ و اس‍ت‍ش‍ه‍اد الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ت‍راج‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‍ه‌ ل‍م‍ن‌ ح‍ض‍ر ال‍واق‍ع‍ه‌ م‍ن‌ الاص‍ح‍اب‌ رج‍الا و ن‍س‍اآ/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ع‍ل‍ی‌ ال‍ق‍زوی‍ن‍ی‌؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اح‍م‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ح‍م‍ود ش‍ری‍ع‍ت‌ ال‍م‍ه‍دوی‌، ۱۴۱۵ق‌. = - ۱۳۷۳.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ .--
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ق‌۶۱ - ۴
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- اص‍ح‍اب‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ش‍ه‍ی‍دان‌
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۴‭/ق‌۴‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۴۹۵
 
   آدرس ثابت  <الام‍ام‌ = ام‍ام‌>ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و اص‍ح‍اب‍ه‌: ع‍رض‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍ع‍م‍ق‌ ل‍واق‍ع‍ه‌ ال‍طف‌ و اس‍ت‍ش‍ه‍اد الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ت‍راج‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‍ه‌ ل‍م‍ن‌ ح‍ض‍ر ال‍واق‍ع‍ه‌ م‍ن‌ الاص‍ح‍اب‌ رج‍الا و ن‍س‍اآ
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۴۷۸۸ ‬
‪ ۱۳۹۶۷۰ ‬
۱
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۴۷۸۹ ‬
‪ ۱۳۹۶۶۹ ‬
۱
۱
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh