ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ روی‍اروی‍ی‍ه‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌گ‍ران‌ ای‍ران‌ ب‍ا دو روی‍ه‌ ت‍م‍دن‌ ب‍ورژوازی‌ غ‍رب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌،‫ ۱۳۱۴ - ‏۱۳۷۲.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ روی‍اروی‍ی‍ه‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌گ‍ران‌ ای‍ران‌ ب‍ا دو روی‍ه‌ ت‍م‍دن‌ ب‍ورژوازی‌ غ‍رب‌/ ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ ح‍ائ‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۶۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۳۵ص.‬
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰ری‍ال‌‮‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰ریال(چاپ دوم)‮‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ریال‮‬(چاپ سوم) ؛ ‏‫ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌(چاپ چهارم)‮
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎Abdul -Hadi Hairi. The Early encounters of the Iranian thinkers ‭with the two-sided civilization of werstern bourgeoisie‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۰.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۴۹ - ۵۷۶.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : روشنفکران -- ایران
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
‏موضوع : تمدن اسلامی -- تاثیر غرب
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۶۵‭‬ ‮‭/ت۲‏‫‬‮‭ح۲ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۹۵۵/۰۰۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۸۳۴
 
   آدرس ثابت  ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ روی‍اروی‍ی‍ه‍ای‌ ان‍دی‍ش‍ه‌گ‍ران‌ ای‍ران‌ ب‍ا دو روی‍ه‌ ت‍م‍دن‌ ب‍ورژوازی‌ غ‍رب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۸۳۰۲ ‬
‪ ۶۳-۸۷۴۵۶ ‬
۸
۱۳۸۷
۵
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۸۵۳ ‬
‪ DSR۶۵/ت۲ ح۲ ‬
۱۸
۱۳۶۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۱۴۷ ‬
‪ DSR۶۵/ت۲ ح۲ ‬
۱۹
۱۳۷۲
۲
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۰۳۴ ‬
‪ DSR۶۵/ت۲ ح۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۲
۱۳۸۰
۴
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۰۸۹ ‬
‪ DSR۶۵/ت۲ ح۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۳
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۴۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۱ ‬
۱۱
۱۳۶۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۰۱۱ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲ح۲ ۱۳۶۷ ‬
۲۴
۱۳۸۰
۴
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۹۵۱ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۹۵۲ ‬
‪ ‬
۲
۲
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۰۱۷ ‬
‪ DSR۶۵/ت۲ ح۲ ۱۳۶۷ ‬
۱۲
۱۳۸۰
۴
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۰۸۷ ‬
‪ ‬
۱۳
۱۳۷۲
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۴۴۹۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۴۴۹۷ ‬
۱۵
۱۳۷۲
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۴۱۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۴۱۳ ‬
۱۶
۱۳۶۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۹۳۴۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۹۳۴۶ ‬
۲۶
۱۳۷۸
۳
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۱۸۰ ‬
‪ DSR۶۵/ت۲ ح۲ ۱۳۸۷ ‬
۲۱
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۶۷۷ ‬
‪ ۷۸۶۵۲۹ ‬
۱۰
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۸۶۷۸ ‬
‪ ۲۲۸۹۵۶ ‬
۵
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۰۷۳۴ ‬
‪ ۸۹۵۲ ‬
۲۰
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۷۰۷۳۵ ‬
‪ ۷۸۶۹۴۵ ‬
۱۷
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۷۷۳۱ ‬
‪ ۱۰۰۵۱۷۱ ‬
۱۴
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۷۷۳۲ ‬
‪ ۴۲۵۰۰۴ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۴۵۹۶ ‬
‪ ۵۰۹۳۲۴ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۴۵۹۷ ‬
‪ ۴۱۹۹۶۸ ‬
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۴۵۸۸ ‬
‪ ۳۰۳۲۱۸ ‬
۹
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۳۴۸ ‬
‪ ۶۹۲۲۴۴ ‬
۶
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۳۴۹ ‬
‪ ۶۹۲۲۴۵ ‬
۷
۱۳۸۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۲۷۹۷ ‬
‪ ۱۶۶۳۹۹۳ ‬
۲۷
۱۳۹۴
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh