خ‍ورش‍1د ش‍ه‍ادت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۴ [ص‍ح‍ی‍ح‌: ]۱۳۷۳
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۱۳۷۳. ت‍ه‍ران‌)
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ورش‍1د ش‍ه‍ادت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۴ [ص‍ح‍ی‍ح‌: ]۱۳۷۳/ [گ‍ردآوری‌] دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، - ۱۳۷۴.
‏فروست : (دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)؛ ۳۲ . س‍ری‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا۴)
‏شابک : ۸۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱) ؛ ۸۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ۱۷۰۰۰ :۱۳۷۸ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: خ‍ورش‍ی‍د ش‍ه‍ادت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) (ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ح‍ری‍ف‍ات‌).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان روی جلد : خ‍ورش‍ی‍د ش‍ه‍ادت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) (ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ح‍ری‍ف‍ات‌).
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏موضوع : مقتل‌نویسی
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌). پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌). م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۷۵‭/س‌۸ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۸۰۴
 
   آدرس ثابت  خ‍ورش‍1د ش‍ه‍ادت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ت‍ه‍ران‌ ۱۳۷۴ [ص‍ح‍ی‍ح‌: ]۱۳۷۳
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۴۴۵۳ ‬
‪ ۲۱۹۴۹۷۲ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۴۴۵۴ ‬
‪ ۲۵۳۵۴۸ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۸۱۳۶ ‬
‪ ۲۱۹۵۰۶۳ ‬
۲
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۲۳۱۹۸ ‬
‪ ۲۲۱۴۸۲۷ ‬
۵
۱
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh