ک‍ن‍د و ک‍اوه‍ا و پ‍ن‍داش‍ت‍ه‌ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۵۲۲۴۶۵
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ن‍د و ک‍اوه‍ا و پ‍ن‍داش‍ت‍ه‌ه‍ا[کتاب گویا]: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ف‍رام‍رز رف‍ی‍ع‌پ‍ور؛ گ‍وی‍ن‍ده‌ ک‍ب‍ری‌ ب‍ادرام‍پ‍ور.
‏وضعيت نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، استودیوی کتابخانه گویا‏‫‬‏، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۲۱ ن‍وارک‍اس‍ت‌ (′۶۰ هرکدام).
‏توصیفگر : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏شناسه افزوده : رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
ب‍ادرام‍پ‍ور، ک‍ب‍ری‌
‏یادداشت : متن چاپی: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ت‍ش‍ار (۱۳۶۰).
 
   آدرس ثابت  ک‍ن‍د و ک‍اوه‍ا و پ‍ن‍داش‍ت‍ه‌ه‍ا
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh