ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍س‍ات‌ ت‍م‍دن‍ی‌ ج‍دی‍د در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۴-۱۳۵۶.
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍س‍ات‌ ت‍م‍دن‍ی‌ ج‍دی‍د در ای‍ران‌/ ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍ب‍وب‍ی‌اردک‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۷۰ - ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳ ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۱۴۸۷‏‫، ۱۶۵۳‬‏‫، ۱۹۹۰‬.
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۳)‬ ؛ ‏‫ ج.۱‬‬‏‫‭‎964-03-3808-7:‬‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ (ج.۲، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰ ریال (ج.۲، چاپ اول)‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌:.‎Tarikh -e moassast-e tamaddoni-ye gadid dar Iran‬
‏يادداشت : ج‌.۱(چ‍اپ‌ س‍وم‌:۱۳۷۸).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۵۷).
‏يادداشت : ج‌.۲ و ۳ (چ‍اپ‌ دوم‌:۱۳۷۶).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : م‍وس‍س‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : تجدد -- ایران
‏موضوع : ایران-- تمدن-- تاریخ
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۳۱۴‏‫‬‮‭/م۳ت۲ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۲۲۸۳
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍س‍ات‌ ت‍م‍دن‍ی‌ ج‍دی‍د در ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۵۹۸۱ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۵۸۵ ‬
۳
۱۵
۱۳۶۸
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۵۵۵ ‬
‪ DSR۱۳۱۴ /م۳ت۲ ۱۳۷۰ ‬
۳
۲۲
۱۳۶۸
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۶۶۶ ‬
‪ DSR۱۳۱۴ /م۳ت۲ ‬
۱
۱۰
۱۳۷۰
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۳۰۹ ‬
‪ DSR۱۳۱۴ /م۳ت۲ ‬
۳
۱۲
۱۳۶۸
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۶۴۱۲ ‬
‪ DSR۱۳۱۴ /م۳ت۲ ‬
۱
۲۱
۱۳۷۰
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۲۴۵ ‬
‪ DSR۱۳۱۴ /م۳ت۲ ‬
۲
۹
۱۳۵۷
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۶۳۲۱ ‬
‪ DSR۱۳۱۴ /م۳ت۲ ۱۳۷۰ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۶۸۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۷۲۹ ‬
۳
۲۱
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۷۳۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۷۳۳ ‬
۱
۲۲
۱۳۷۸
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۹۸۶۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۳۶۲۰ ‬
۳
۲۳
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۲۷۲۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۹۵۲ ‬
۱
۱۱
۱۳۵۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۱۴۴۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۵۲۱ ‬
۲
۴
۱۳۵۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۹۴ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲م۳ ‬
۱
۲۰
۱۳۷۸
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۹۵ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲م۳ ‬
۱
۱۹
۱۳۷۸
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۹۶ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲م۳ ‬
۲
۶
۱۳۵۴
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۹۷ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲م۳ ‬
۲
۷
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۹۸ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲م۳ ‬
۲
۸
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۸۹۹ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲م۳ ‬
۳
۱۶
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۰۰ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲م۳ ‬
۳
۱۴
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۹۰۱ ‬
‪ DSR۶۵ /ت۲م۳ ‬
۳
۱۳
۱۳۷۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۸۰۷۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۸۰۷۵ ‬
۲
۵
۱۳۵۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۹۸۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۹۸۶ ‬
۳
۴
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۸۱۳۹ ‬
‪ ۹۰۰۰-۸۱۳۹ ‬
۱
۱۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۳۲۸ ‬
‪ ۱۶۱۲۶۳ ‬
۱
۶
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۶۳۲۹ ‬
‪ ۱۶۱۲۶۴ ‬
۱
۷
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۸۱۷۹ ‬
‪ ۲۰۵۷۰۹ ‬
۱
۵
۱۳۵۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۸۱۸۰ ‬
‪ ۲۱۵۵۱۱ ‬
۱
۲
۱۳۵۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۱۷۳ ‬
‪ ۲۱۵۵۹۶ ‬
۱
۴
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۱۷۴ ‬
‪ ۲۱۵۵۱۲ ‬
۱
۳
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۱۷۵ ‬
‪ ۲۱۵۵۹۷ ‬
۳
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۵۱۷۶ ‬
‪ ۲۱۵۵۱۳ ‬
۳
۵
۱۳۶۸
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۴۵۰۹۵ ‬
‪ ‏‫‬‮‭DSR۱۳۱۴ ‏‫‬‮‭/م۳ت۲ ۱۳۷۰ ‬
۲
۱
۱۳۷۶
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۵۶۸۹ ‬
‪ ۴۴۷۷۷۶ ‬
۳
۱
۲
 
تالار علوم انسانی
‪ ۳۶۵۶۹۰ ‬
‪ ‏‫‬‮‭DSR۱۳۱۴ ‏‫‬‮‭/م۳ت۲ ۱۳۷۰ ‬
۳
۲
۱۳۷۶
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۶۷۸۰۹ ‬
‪ DSR۱۳۱۴ /م۳ت۲ ۱۳۷۰ ‬
۱
۸
۱۳۷۰
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۶۷۸۲۱ ‬
‪ DSR۱۳۱۴ /م۳ت۲ ۱۳۷۰ ‬
۲
۲
۱۳۷۶
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۳۶۷۸۲۲ ‬
‪ ‏‫DSR۱۳۱۴ /‭م۳ت۲ ۱۳۷۰ ‬
۳
۱۰
۱۳۷۶
۲
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۴۶۰۳۸۳ ‬
‪ ‏‫‬‮‭DSR۱۳۱۴ ‏‫‬‮‭/م۳ت۲ ۱۳۷۰ ‬
۱
۱
۱۳۷۸
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۹۳۱۲ ‬
‪ ۱۴۹۰۵۳۹ ‬
۲
۳۵
۱۳۵۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۲۴۲۸۹ ‬
‪ ۱۴۵۲۹۴۷ ‬
۲
۱۲
۱۳۵۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۳۲۸۱ ‬
‪ ۱۵۲۱۷۶۰ ‬
۱
۱۵
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۰۹۹۳۱ ‬
‪ ۱۰۱-۹۴۸۰ ‬
۲
۲۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۴۷۲۳ ‬
‪ ۱۴۸۶۳۷۹ ‬
۲
۲۳
۱۳۵۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۶۴۶۰۰ ‬
‪ ۴۰۰۶۸۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۴۹۶۲۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۰۶۱۴ ‬
۱
۲۳
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh