ادی‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍اذری‌، ی‍وس‍ف‌، ‏‫۱۳۳۱ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ادی‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ی‍وس‍ف‌ اب‍اذری‌، م‍راد ف‍ره‍ادپ‍ور، وه‍اب‌ ول‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)‏‫‬‏، - ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)؛ ، ۶۷۴، ۷۰۳.
‏شابک : ‏‫‬‏۳۰۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۱) ؛ ‏‫‬‏۲۴۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۲) ؛ ‏‫‬‏۱۶۲۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۳)
‏يادداشت : در ج‍ل‍د دوم‌ ن‍ام‌ زه‍ره‌ ب‍ه‍ج‍و ب‍ه‌ اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اض‍اف‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج‍ل‍د س‍وم‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ وه‍اب‌ ول‍ی‌ و م‍ی‍ت‍را ب‍ص‍ی‍ری‌ ت‍وس‍ط پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎The religions of the ancient world‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. چ‍ی‍ن‌ و ه‍ن‍د .-- ج‌. ۲. م‍ص‍ر و ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ .-- ج‌. ۳. ای‍ران‌
‏موضوع : ادیان -- تاریخ
‏موضوع : تاریخ باستان
‏شناسه افزوده : ف‍ره‍ادپ‍ور، م‍راد، ‏‫۱۳۳۷ -‬
‏شناسه افزوده : ول‍ی‌، وه‍اب‌، ۱۳۱۷ -
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍ج‍و، زه‍ره‌، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬
‏شناسه افزوده : بصیری ، میترا، ‏‫۱۳۳۶ -‏‬
‏شناسه افزوده : ‏‫موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)
‏شناسه افزوده : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BL۹۶‏‫‭/‮الف‬۲‮الف‬۴ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۰۰/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۸۹۷۳
 
   آدرس ثابت  ادی‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۰۴۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۲۰۴۰ ‬
۲
۴
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۲۵۳ ‬
‪ ‬
۱
۲
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۲۵۴ ‬
‪ ‬
۲
۶
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۶۵۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۶۵۴ ‬
۱
۳
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۱۶۵۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۱۶۵۵ ‬
۲
۷
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۳۹۰۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۳۹۰۱ ‬
۳
۲
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۶۰۴۷ ‬
‪ ۵۰۱۳۳۵ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۶۰۴۸ ‬
‪ ۴۰۵۰۳۰ ‬
۲
۱
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۵۶۷۸۹ ‬
‪ ‭BL۹۶ /‮الف‬۲‮الف‬۴ ۱۳۷۲‬ ‬
۱
۱۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۶۷۹۰ ‬
‪ ۷۱۳۱۳۵ ‬
۱
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۶۷۹۱ ‬
‪ ۶۶۸۵۳۹ ‬
۲
۵
۱۳۷۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۳۵۶۷۹۲ ‬
‪ ‭BL۹۶ /‮الف‬۲‮الف‬۴ ۱۳۷۲‬ ‬
۲
۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۸۶۰۱۸ ‬
‪ ‭BL۹۶ /‮الف‬۲‮الف‬۴ ۱۳۷۲‬ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۶۰۱۹ ‬
‪ ۶۶۸۵۴۱ ‬
۳
۶
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۲۵۹۳ ‬
‪ ۱۰۱-۵۹۹۴ ‬
۲
۱۵
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۳۷۶۳ ‬
‪ ۱۰۱-۵۶۵۹ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۱۰۵۱۱ ‬
‪ ۶۲۲۸۹۶ ‬
۱
۱
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh