ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
Mortimer, Charles E.
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌/ چ‍ارل‍ز م‍ورت‍ی‍م‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ی‍اوری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌‏‫‏‏، ۱۳۷۵ - ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲ ج‌.‬‬: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار‏‫؛ ۲۱×۲۹ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫‏‏دوره‬‏‫‏‭ 964-6186-33-5 :‬ ؛ ‏‫‏۱۶۰۰۰ ریال‬‬‬‮‬‏‫‏: ج.۱‬‬‏‫‏‭ 964-6186-30-0 :‬ ؛ ‏‫‏‏۲۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ سوم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۲۲۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ چهارم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۳۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ ششم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۳۵۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ هشتم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۴۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ نهم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۴۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ یازدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۵۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ نوزدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال(ج.۱، چاپ بیستم)‮‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال( ج.۱،چاپ بیست و یکم) ‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۵۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ بیست و سوم)‮‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال(ج.۱، چاپ بیست و چهارم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ بیست و پنجم)‬ ؛ ‏‫‏۶۰۰۰۰ ریال(ج.۱، چاپ بیست و هفتم)‮‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و هشتم)‏‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و نهم)‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال‬( ج.۱، چاپ سی‌ام)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ سی و یکم)‬‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫‏‏۲۲۰۰۰ ریال‬‮‬‏‫‏: ج.۲‬‏‫‏‭ 964-6186-31-9 :‬ ؛ ‏‫‏‏۲۲۰۰۰ ریال( ج.۲، چاپ دوم)‬‬ ؛ ‏‫‏‏۳۰۰۰۰ ریال( ج.۲، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫‏‏۳۵۰۰۰ ریال( ج.۲، چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫‏‏۴۰۰۰۰ ریال( ج.۲، چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ سیزدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫‏۷۰۰۰۰ ریال‬( ج.۲، چاپ چهاردهم‬)‮‬ ؛ ‏‫‏۸۰۰۰۰ ریال‬( ج.۲، چاپ پانزدهم‬)‮‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫‏ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭Chemistry, 6th ed, c 1986.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط مترجمان و ن‍اش‍ران م‍تفاوت م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ج‌. ۱( چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ج‌. ۱( چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌ و پنجم: ۱۳۷۸).
‏يادداشت : ج‌. ۱( چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج‌. ۱( چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۰).‌
‏يادداشت : ج‌. ۱( چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ج‌. ۱( چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۸۲).
‏يادداشت : ج.۱( چاپ نوزدهم، بیستم و بیست و یکم: تابستان ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ بیست و سوم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج. ۱( چاپ بیست و چهارم: زمستان ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱( چاپ بیست و پنجم: تابستان ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱( چاپ بیست و ششم: پاییز ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ بیست و هفتم: پاییز ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ بیست و نهم و بیست و نهم: پاییز ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۱( چاپ سی‌ام‌ و سی و یکم: ۱۳۸۸) .
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ سی و دوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج‌. ۲( چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۸).
‏يادداشت : ج‌. ۲( چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج‌. ۲( چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج‌. ۲( چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۱).
‏يادداشت : ج. ۲( چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ دوازدهم: پاییز ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ سیزدهم: پائیز ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۲( چاپ چهاردهم: پاییز ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۲( چاپ پانزدهم: زمستان ۱۳۸۹).
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : شیمی
‏شناسه افزوده : ی‍اوری‌، ع‍ی‍س‍ی‌، ‏‫۱۳۲۶ - ‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭‬‭QD۳۱/۲‏‫‬‮‭/م۸ش۹ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۵۴۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۹۵۳
 
   آدرس ثابت  ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۷۴۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۷۵۴۷ ‬
۲
۲
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۷۴۷ ‬
‪ ۶۳-۱۶۷۵۴۴ ‬
۱
۵
۱۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۷۴۸ ‬
‪ ۶۳-۱۶۷۵۳۹ ‬
۱
۶
۱۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۱۸۶ ‬
‪ ۶۳-۱۶۶۹۸۰ ‬
۱
۱
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۸۲۴۳ ‬
‪ ۶۳-۱۶۹۸۳۲ ‬
۱
۲
۲۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۸۲۴۴ ‬
‪ ۶۳-۱۶۹۸۳۱ ‬
۱
۳
۲۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۶۴۵۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۷۷۴۶ ‬
۲
۱۷
۱۳۸۷
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۶۴۶۰ ‬
‪ ۶۳-۱۷۰۴۱۳ ‬
۱
۴۲
۱۳۸۷
۲۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۹۴۲۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۹۲۱۸ ‬
۱
۴۵
۱۳۸۹
۳۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۳۵۴۷ ‬
‪ ‬
۱
۴۹
۱۳۸۵
۲۴
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۴۰۱۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۴۰۱۵ ‬
۱
۵۶
۱۳۸۳
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۶۸۷۹ ‬
‪ ۴۸۴۱۴۸ ‬
۱
۲۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۶۸۸۰ ‬
‪ ۴۸۴۱۴۷ ‬
۱
۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۸۵۶۵ ‬
‪ ۴۸۶۰۹۱ ‬
۱
۲۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۸۵۶۶ ‬
‪ ۴۸۶۰۹۲ ‬
۱
۷۵
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۸۵۶۷ ‬
‪ ۴۸۶۰۸۵ ‬
۲
۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۸۵۶۸ ‬
‪ ۴۸۶۰۸۷ ‬
۲
۲۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۳۵۱۸ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۵ ‬
۱
۲۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۳۵۱۹ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۲ ‬
۱
۲۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۳۵۲۰ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۳ ‬
۲
۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۳۵۲۱ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۴ ‬
۲
۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۱۰۶۸ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۹ ‬
۱
۱۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۱۰۶۹ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۱ ‬
۱
۱۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۶۱۸۸ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۰ ‬
۱
۱۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۶۱۸۹ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۳ ‬
۱
۱۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۷۲۸۲ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۴ ‬
۱
۱۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۷۲۸۳ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۶ ‬
۱
۱۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۵۴۳۷ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۷ ‬
۲
۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۵۴۳۸ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۸ ‬
۲
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۲۹۶۴ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۵ ‬
۱
۱۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۲۹۶۵ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۰ ‬
۱
۲۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۵۲۴۸ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۸ ‬
۲
۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۵۲۴۹ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۶ ‬
۲
۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۴۷۴ ‬
‪ ۴۸۱۰۱۱ ‬
۱
۲۲
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۴۷۵ ‬
‪ ۴۸۱۰۰۲ ‬
۱
۱۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۱۰۳۸۴ ‬
‪ ۵۵۵۷۹۳ ‬
۱
۳۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۰۳۸۵ ‬
‪ ۴۵۱۳۶۶ ‬
۱
۹
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۰۵۴۶ ‬
‪ ۳۳۵۳۷۷ ‬
۲
۲۵
۱۳۸۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۵۲۶۰ ‬
‪ ۴۸۶۰۸۸ ‬
۱
۲۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۵۲۶۱ ‬
‪ ۴۸۶۰۹۳ ‬
۱
۲۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۷۸۴۹ ‬
‪ ۴۵۶۲۸۵ ‬
۱
۱۱
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۴۵۵۶ ‬
‪ ۲۷۷۱۷۰ ‬
۱
۴۴
۱۳۸۳
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۴۵۵۷ ‬
‪ ۵۲۸۳۰۰ ‬
۱
۳۳
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۸۰۱۵ ‬
‪ ۷۱۶۸۰۸ ‬
۲
۲۲
۱۳۸۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۹۴۴۴ ‬
‪ ۳۴۵۷۵۰ ‬
۱
۳۹
۱۳۸۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۸۹۴۴۵ ‬
‪ ۵۹۶۰۵۲ ‬
۱
۵۴
۱۳۸۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۴۲۷۶ ‬
‪ ۴۵۳۸۹۴ ‬
۱
۱۰
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۴۲۷۷ ‬
‪ ۳۳۸۰۱۸ ‬
۱
۵۹
۱۳۸۳
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۳۵۳۲ ‬
‪ ۳۳۸۰۵۶ ‬
۱
۶۰
۱۳۸۴
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۳۵۳۳ ‬
‪ ۳۳۱۹۹۰ ‬
۱
۵۵
۱۳۸۴
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۳۵۳۴ ‬
‪ ۳۳۸۰۲۶ ‬
۱
۵۷
۱۳۸۴
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۳۵۳۵ ‬
‪ ۳۳۸۰۵۷ ‬
۱
۶۱
۱۳۸۴
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۷۳۵۳۶ ‬
‪ ۹۵۰۳۸۰ ‬
۱
۳۲
۱۳۸۴
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۳۵۳۸ ‬
‪ ۳۳۱۹۸۹ ‬
۲
۱۵
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۳۵۳۹ ‬
‪ ۳۳۱۹۸۸ ‬
۲
۱۶
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۴۱۳۳ ‬
‪ ۳۵۹۳۳۹ ‬
۱
۳۷
۱۳۸۵
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۴۱۳۴ ‬
‪ ۳۵۹۳۴۰ ‬
۱
۳۸
۱۳۷۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۴۱۳۶ ‬
‪ ۳۵۹۳۳۸ ‬
۱
۳۶
۱۳۸۵
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۵۴۴۴ ‬
‪ ۶۳۹۶۹۹ ‬
۱
۴۷
۱۳۸۵
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۵۴۴۵ ‬
‪ ۶۳۹۶۹۸ ‬
۱
۴۶
۱۳۸۵
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۵۷۸۳ ‬
‪ ۶۰۹۳۱۵ ‬
۱
۷
۱۳۸۵
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۵۷۸۴ ‬
‪ ۶۱۸۰۹۸ ‬
۱
۸
۱۳۸۵
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۲۱۱۲ ‬
‪ ۶۱۴۴۵۴ ‬
۲
۱۳
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۲۱۱۳ ‬
‪ ۶۱۶۸۶۲ ‬
۲
۱۴
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۰۵۵۲ ‬
‪ ۶۱۲۲۳۸ ‬
۱
۲۹
۱۳۸۵
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۰۵۵۳ ‬
‪ ۶۱۲۱۰۳ ‬
۱
۳۰
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۹۶۷۲ ‬
‪ ۶۵۶۳۷۱ ‬
۱
۴۰
۱۳۸۶
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۹۶۷۳ ‬
‪ ۶۵۶۳۷۰ ‬
۱
۴۱
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۶۱۰۷ ‬
‪ ۸۶۵۳۱۵ ‬
۱
۵۱
۱۳۸۹
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۶۱۰۸ ‬
‪ ۸۶۵۳۱۶ ‬
۱
۵۰
۱۳۸۹
۳۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۱۱۴۴ ‬
‪ ۱۱۸۱۵۷۰ ‬
۱
۴۳
۱۳۸۹
۳۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۱۱۴۵ ‬
‪ ۱۱۸۱۵۷۱ ‬
۱
۴۸
۱۳۸۹
۳۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۷۰۰۴۲۲ ‬
‪ ‬
۱
۷۰
۱۳۷۷
۳
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۷۰۰۴۲۳ ‬
‪ ‬
۱
۷۱
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۲۲۹۱ ‬
‪ ۱۲۶۳۷۱۸ ‬
۱
۶۵
۱۳۸۹
۳۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۲۲۹۲ ‬
‪ ۱۲۶۳۷۱۷ ‬
۱
۶۴
۱۳۹۰
۳۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۳۰۱۰ ‬
‪ ۱۳۹۶۶۱۵ ‬
۲
۲۷
۱۳۹۱
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۱۲۶۲ ‬
‪ ۱۴۶۴۱۶۸ ‬
۲
۲۸
۱۳۸۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۱۲۶۳ ‬
‪ ۱۴۶۴۱۶۹ ‬
۱
۶۶
۱۳۸۵
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۱۲۶۴ ‬
‪ ۱۴۶۴۱۷۲ ‬
۱
۶۷
۱۳۸۲
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh