آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ر، ادوارد، - ۱۹۲۶
‎Behr, Edward‬
‏عنوان و نام پديدآور : آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور/ ادوارد ب‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ام‍ش‍اد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۳۴۸ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ی‍اس‍ت‌‎ ;‬۳)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۴۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۸
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۰ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور چ‍ی‍ن‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ س‍وس‍ن‌ اف‍ش‍ار ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The last emperor‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۴۷] - ۳۴۸
‏عنوان دیگر : آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور چ‍ی‍ن‌
‏موضوع : پ‍وی‍ی‌، ۱۹۶۷ - ۱۹۰۶‎Pu - yi‬
‏موضوع : چ‍ی‍ن‌ -- ش‍اه‍ان‌ و ف‍رم‍ان‍روای‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ک‍ام‍ش‍اد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : DS۷۷۳‭/ب‌۴آ۳ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۹۵۱/۰۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۱۴۳
 
   آدرس ثابت  آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۵۳۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۵۳۱ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۶۲۵۸ ‬
‪ ۵۹۷۹۰۳ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh