آی‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‌غ‍ب‍ار: گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ از اش‍ع‍ار س‍روده‌ ش‍ده‌ درب‍اره‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‌غ‍ب‍ار: گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ از اش‍ع‍ار س‍روده‌ ش‍ده‌ درب‍اره‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌/ [گ‍ردآورن‍ده‌ دف‍ت‍ر ح‍ف‍ظ آث‍ار و ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ح‍ف‍ظ آث‍ار و ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌، - ۱۳۷.
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د س‍وم‌: ۱۳۷۲
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ اول‌: ب‍ه‍ار )۱۳۷۲
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ اول‌ ب‍ه‍ار): ۱۳۷۲
‏موضوع : ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- ش‍ع‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. دف‍ت‍ر ح‍ف‍ظ آث‍ار و ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۵۳‭/ج‌۹آ۹
‏رده بندی دیویی : ۱/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۲۰۲۲
 
   آدرس ثابت  آی‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‌غ‍ب‍ار: گ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ از اش‍ع‍ار س‍روده‌ ش‍ده‌ درب‍اره‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۱۰۳۳ ‬
‪ ۶۳-۵۱۰۳۳ ‬
۳
۱
۱
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۹۸۱ ‬
‪ PIR۴۰۵۳ /ج۹آ۹ ‬
۳
۵
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۸۹۲۳ ‬
‪ ۷۹۳۰۲ ‬
۳
۴
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۸۹۲۴ ‬
‪ ۷۹۳۰۱ ‬
۳
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۶۳۸۲ ‬
‪ ۵۵۸۴۳۶ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۸۶۳۸۳ ‬
‪ ۶۶۷۴۵۹ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۳۷۰۱۸ ‬
‪ ۱۴۷۷۶۹۵ ‬
۳
۶
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh