ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌۴۰
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌/ ی‍ازان‌ ح‍ق‌ ی‍ول‍ون‍دا ی‍ازی‌ ق‍ورول‍و؛ چ‍ئ‍وی‍رن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍رخ‍اب‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ع‍ث‍ت‌ ق‍ورول‍وش‍و، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۲
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۰ - ۲۹
‏عنوان روی جلد : ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌.
‏عنوان دیگر : ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌
‏موضوع : ارب‍ع‍ی‍ن‍ات‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- اح‍ادی‍ث‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : س‍رخ‍اب‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ی‍اد ب‍ع‍ث‍ت‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۳۹/۵‭ /‮الف‬۴‮‏‫‭س۳۶ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۹۵۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۰۱۱
 
   آدرس ثابت  ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) دن‌ ق‍ی‍رخ‌ ح‍دی‍ث‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۷۳۱۴ ‬
‪ ۱۹۵۳۹۲ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۲۷۳۱۵ ‬
‪ ۸۱۴۰۰۳ ‬
۱
۱۳۷۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh