ج‍اب‍ج‍ائ‍ی‌ در ق‍درت‌: دان‍ای‍ی‌ و ث‍روت‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ت‍اف‍ل‍ر، ‏‫آلوین ای.‬، ‏‫۱۹۲۷ - م.‏
Toffler, Alvin E.
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍اب‍ج‍ائ‍ی‌ در ق‍درت‌: دان‍ای‍ی‌ و ث‍روت‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌/ آل‍وی‍ن‌ ت‍اف‍ل‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ خ‍وارزم‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ خ‍وارزم‍ی‌‏‫، ۱۳۷۱.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ دوم)‮‬ ؛ ‏‫۱۶۵۰ ریال(ج.۲٬ چاپ اول) ؛ ‏‫۲۰۰۰ریال (ج.۲، چاپ دوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Powershift: knowledge, wealth, and violence at the edge of the 21st century‬‭‮‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍اه‍ی‍ت‌ ق‍درت‌..." ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ورائ‍ی‌ب‍ی‍دخ‍ت‌ و ش‍اه‍رخ‌ ب‍ه‍ار ت‍وس‍ط م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ در سال ۱۳۷۰ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫ج.۱و۲ (چاپ دوم: بهمن ۱۳۷۰).‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۷۰).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج. ۱ اقتصاد‏‫.- ج.۲ سیاست.‮‬
‏عنوان دیگر : ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍اه‍ی‍ت‌ ق‍درت‌: دان‍ش‌، ث‍روت‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌.
‏موضوع : تاریخ اجتماعی -- ۱۹۴۵م -
‏موضوع : تاریخ اقتصادی -- ‏‫۱۹۴۵ م.‏‬ -
‏موضوع : ‏‫قدرت (علوم اجتماعی)‬
‏موضوع : تحولات اجتماعی
‏شناسه افزوده : خ‍وارزم‍ی‌، ش‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌، ۱۳۲۷-، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭HN۱۷/۵‏‫‬‭‭/ت‌۲ت۷ ۱۳۷۱‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۳/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۳۰۰۱
 
   آدرس ثابت  ج‍اب‍ج‍ائ‍ی‌ در ق‍درت‌: دان‍ای‍ی‌ و ث‍روت‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۱۲۸ ‬
‪ HN۱۷/۵ /ت۲ت۷ ‬
۹
۱۳۷۰
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۹۲۸ ‬
‪ HN۱۷/۵ /ت۲ت۷ ‬
۱
۷
۱۳۷۰
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۹۲۹ ‬
‪ HN۱۷/۵ /ت۲ت۷ ‬
۲
۸
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۷۶۲۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۷۶۲۴ ‬
۱
۵
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۷۷۵۰ ‬
‪ ۸۰۰۰-۷۷۵۰ ‬
۲
۹
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۳۶۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۳۶۵ ‬
۱
۶
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۹۱۷۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۹۱۷۱ ‬
۲
۱۲
۱۳۷۰
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۴۸۹۰ ‬
‪ HN۱۷/۵ /ت۲ت۷ ۱۳۷۱ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۸۴۸ ‬
‪ ۱۲۲۷۸۷۴ ‬
۱
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۵۸۴۹ ‬
‪ ۳۷۷۲۲۴ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۹۵۳ ‬
‪ ۱۷۳۴۱۰ ‬
۲
۲
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۹۵۴ ‬
‪ ۳۷۷۲۲۵ ‬
۲
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۰۱۰ ‬
‪ ۱۷۳۴۰۵ ‬
۲
۴
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۰۱۱ ‬
‪ ۱۷۳۴۰۷ ‬
۲
۳
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۰۱۲ ‬
‪ ۱۷۳۴۰۶ ‬
۱
۴
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۰۱۳ ‬
‪ ۱۷۳۴۰۸ ‬
۱
۳
۱۳۷۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۷۲۳۲۷ ‬
‪ ۱۴۳۷۶۷۱ ‬
۲
۱۸
۱۳۷۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۳۵۴۹ ‬
‪ ۸۷۰۸۸۰ ‬
۲
۷
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۳۵۱۰ ‬
‪ ۱۲۲۷۸۷۷ ‬
۳
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۴۳۰۱ ‬
‪ ۸۴۳۷۹۸ ‬
۱
۱۵
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۹۱۱۹ ‬
‪ ۷۷۸۹۳۸ ‬
۲
۶
۱۳۷۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۹۱۲۰ ‬
‪ ۱۱۶۱۲۶۸ ‬
۱
۸
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۸۷۱۵ ‬
‪ ۹۵۶۳۸۶ ‬
۱۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۵۶۰۱ ‬
‪ ۹۲۳۶۵۲ ‬
۱۷
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۷۴۹۹ ‬
‪ ۱۷۳۴۰۹ ‬
۲
۵
۱۳۷۰
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۴۴۵۶۸ ‬
‪ ۱۰۱-۱۸۶۵۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۰
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۴۹۷۳۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۲۹۴۶ ‬
۱۳
۱۳۷۷
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۵۰۵۶۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۸۰۵ ‬
۱۵
۱۳۷۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۶۴۷۱ ‬
‪ ۱۰۱-۵۴۴۶۰ ‬
۱۸
۱۳۷۰
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۶۴۷۸ ‬
‪ ۱۰۱-۵۴۴۶۴ ‬
۱
۱۲
۱۳۷۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh