<ال‍ج‍ام‍ع‌ = ج‍ام‍ع‌> لاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍رطب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، - ق‌۶۷۱
‏عنوان قراردادی : [ال‍ج‍ام‍ع‌ لاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ و ال‍م‍ب‍ی‍ن‌ ل‍م‍ات‍ض‍م‍ن‍ه‌ م‍ن‌ ال‍س‍ن‍ه‌ و آی‌ ال‍ف‍رق‍ان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ج‍ام‍ع‌ لاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌/ لاب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اص‍ر خ‍س‍رو، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰ ج‌در ۱۰ م‍ج‍ل‍د
‏شابک : ۱۲۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛ب‍ه‍ای‌ه‍رج‍ل‍دم‍ت‍ف‍اوت‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏عنوان دیگر : ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رطب‍ی‌
‏عنوان دیگر : ال‍ج‍ام‍ع‌ لاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ و ال‍م‍ب‍ی‍ن‌ ل‍م‍ا ت‍ض‍م‍ن‍ه‌ م‍ن‌ ال‍س‍ن‍ه‌ و آی‌ ال‍ف‍رق‍ان‌
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر ف‍ق‍ه‍ی‌
‏موضوع : ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
‏رده بندی کنگره : BP۹۵/۴‭/ق‌۴ج‌۲ ۱۳۶۴ ‌
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۱۶۸۰
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  <ال‍ج‍ام‍ع‌ = ج‍ام‍ع‌> لاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۳۲۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۰۹۵ ‬
۱۳-۱۴
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۲۴ ‬
‪ ۱۴۲۷۲۶ ‬
۱-۲
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۲۵ ‬
‪ ۲۰۸۴۷۲ ‬
۱-۲
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۲۸ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۳ ‬
۵-۶
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۲۹ ‬
‪ ۲۰۸۴۷۴ ‬
۵-۶
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۰ ‬
‪ ۲۰۸۴۷۵ ‬
۷-۸
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۱ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۶ ‬
۷-۸
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۲ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۹ ‬
۹-۱۰
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۳ ‬
‪ ۱۴۲۷۴۰ ‬
۹-۱۰
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۴ ‬
‪ ۲۰۸۴۷۷ ‬
۱۱-۱۲
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۵ ‬
‪ ۱۴۲۷۴۲ ‬
۱۱-۱۲
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۶ ‬
‪ ۲۰۸۴۷۸ ‬
۱۳-۱۴
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۷ ‬
‪ ۱۴۲۷۴۳ ‬
۱۳-۱۴
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۸ ‬
‪ ۲۰۸۴۷۹ ‬
۱۵-۱۶
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۳۹ ‬
‪ ۱۴۲۷۴۴ ‬
۱۵-۱۶
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۴۰ ‬
‪ ۲۰۸۴۸۰ ‬
۱۷-۱۸
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۴۱ ‬
‪ ۱۴۲۷۴۵ ‬
۱۷-۱۸
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۴۲ ‬
‪ ۱۴۲۷۴۶ ‬
۱۹-۲۰
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۶۴۳ ‬
‪ ۲۰۸۴۸۱ ‬
۱۹-۲۰
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۹۰۱ ‬
‪ ۱۴۲۷۲۸ ‬
۱-۲
۳
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۹۰۲ ‬
‪ ۱۴۲۷۲۹ ‬
۱-۲
۴
۱۳۶۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۹۰۳ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۷ ‬
۷-۸
۳
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۹۰۴ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۸ ‬
۷-۸
۴
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۹۰۵ ‬
‪ ۲۰۸۴۷۶ ‬
۹-۱۰
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۲۹۰۶ ‬
‪ ۱۴۲۷۴۱ ‬
۹-۱۰
۴
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۳۰۷۳ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۱ ‬
۳-۴
۲
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۳۰۷۴ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۲ ‬
۳-۴
۳
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۳۰۷۵ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۴ ‬
۵-۶
۳
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۳۰۷۶ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۵ ‬
۵-۶
۴
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۸۲۸۰ ‬
‪ ۱۴۲۷۳۰ ‬
۳-۴
۱
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh