زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‍ی‌، چ‍ارل‍ز ک‍ول‍س‍ت‍ون‌
Gillipsie, Charles Coulston
‏عنوان و نام پديدآور : زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌/ [چ‍ارل‍زک‍ول‍س‍ت‍ون‌ گ‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‍ی‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د آرام‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛ زی‍ر ن‍ظر اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۶۶ -‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار‏‫‎؛ ۲۲ × ۲۹ س‌م.
‏فروست : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫؛ ۱۸۳‬‏‫، ۲۱۳‬‏‫، ۲۳۱.‏‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‬‏‫:‏‫‬‭978-964-445-900-9‬‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۱‬‏‫‬‭‎‬‏‫:‏‫‬‭964-5515-02-53‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰ ریال (ج. ۱، جزوه دوم)‏‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰ ریال(ج. ۱، جزوه سوم)‏‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫ج.۴‬‬‬‬‬‏‫:‏ ‫‬‭978-964-445-899-6‬‬‬ ؛ ‏‫۵۸۰۰۰۰ریال‬‏‫:ج.۵‬‏‫:‏‫‭978-600-121-300-7‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭‭‭Dictionary of scientific biography‬‭‭‭.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از ج‍ل‍د س‍وم‌ ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ (ب‍دون‌ ف‍روس‍ت‌).
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ اول، جزوه دوم: ۱۳۶۷).
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ اول، جزوه سوم: ۱۳۶۸).
‏يادداشت : ج.۴: (چاپ اول: ۱۳۸۷) .
‏يادداشت : ج.۵ (چاپ اول: ۱۳۹۱).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج. ۱، جزوه دوم. آنری بات مالینی، ارتمان، اوتولینه.- ج. ۱، جزوه سوم. ارتمان، اوتولینه، اسمیث، اروین فرینک.- ج.۴. تاتن، الفرد ادوین‌هاورد، دراپارنو، ژاک- فیلیپ- ریمون.- ج.۵. درئوئر، یوهان‌لوئیس‌امیل، ژیل (آیگیدیوس) لسینی
‏موضوع : دانشمندان -- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : آرام‌، اح‍م‍د، ‏‫۱۲۸۳ - ‏۱۳۷۷ .‬، مترجم
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍رش‍ک‌، اح‍م‍د، ‏‫۱۲۸۵ -‏ ۱۳۸۱ .‬، ناظر
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏شناسه افزوده : بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‬‭Q۱۴۱‏‫‭‭/گ‌۹ز۸ ۱۳۶۶ ‌
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۵۰۹/۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۶-۹۷۰
 
   آدرس ثابت  زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۱۷۹۰۸ ‬
‪ Q۱۴۱ /گ۹ز۸ ۱۳۶۶ ‬
۴
۲
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۳۹۶ ‬
‪ Q۱۴۱ /گ۹ز۸ ۱۳۶۶ ‬
۲
۳
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۳۹۷ ‬
‪ Q۱۴۱ /گ۹ز۸ ۱۳۶۶ ‬
۱
۴
۱۳۶۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم و فنون
‪ ۲۹۱۸۹۹ ‬
‪ ‏‫‭‬‬‭Q۱۴۱ ‏‫‭‭/گ‌۹ز۸ ۱۳۶۶‭ ‌ ‬
۲
۲
۱۳۷۲
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۸۴۵۳ ‬
‪ ۶۵۹۹۳۳ ‬
۳
۱
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۷۴۶۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۵۲ ‬
۱
۱
۱۳۶۶
۱
 
تالار علوم و فنون
‪ ۱۶۴۰۲۹۴ ‬
‪ ‏‫‭‬‬‭Q۱۴۱ ‏‫‭‭/گ‌۹ز۸ ۱۳۶۶ ‌ ‬
۴
۱۰
۱۳۶۶
۱
قفسه باز
 
تالار علوم و فنون
‪ ۲۳۱۷۹۰۶ ‬
‪ ‏‫‭‬‬‭Q۱۴۱ ‏‫‭‭/گ‌۹ز۸ ۱۳۶۶ ‌ ‬
۵
۲
۱۳۹۱
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۵۹۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۷۷ ‬
۱
۱۵
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۷۲۴ ‬
‪ ۱۰۱-۴۰۳۷۸ ‬
۱
۱۲
۱۳۶۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۵۶ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۸۳۳ ‬
۲
۱۹
۱۳۷۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۵۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۸۳۴ ‬
۳
۱۹
۱۳۷۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۷۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۹۴۷ ‬
۱
۲۹
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۷۹ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۹۴۸ ‬
۱
۳۰
۱۳۶۹
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۹۵۸۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۸۹۴۶ ‬
۱
۲۸
۱۳۶۷
۱
 
تالار علوم و فنون
‪ ۳۱۶۷۰۱۱ ‬
‪ ‏‫‭‬‬‭Q۱۴۱ ‏‫‭‭/گ‌۹ز۸ ۱۳۶۶ ‌ ‬
۳
۳
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh