دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،‏‫ ‏‫۱۳۱۸ -‬ ‏
‏عنوان و نام پديدآور : دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍اق‍ر س‍اروخ‍ان‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست۲].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ی‍ه‍ان‌‏‫، ۱۳۷۶ - ۱۳۷۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌.‬‏‬: ج‍دول‌.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌؛ ۱۹۵۱۹۶٬.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۱)‏‬‏‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰۰ ریال (ج.٬۱ چاپ سوم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ری‍ال‌ (ج‌.۲)‏‬‏‬ ؛ ‏‫ ۳۰۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.٬۲ چاپ سوم)‏‬‏‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‭‭‎B. Sarookhani. The social sciences encyclopedia‬‏‬‭
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۲ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: درآم‍دی‌ ب‍ر دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
‏عنوان روی جلد : درآم‍دی‌ ب‍ر دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
‏موضوع : علوم اجتماعی -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : علوم اجتماعی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : علوم اجتماعی -- اصطلاح‌ها و تعبیر‌ها
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏شناسه افزوده : سازمان انتشارات کیهان
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭H۴۰‏‫‬‭/س۲د۲ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۰/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۳۷۰
 
   آدرس ثابت  دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳/۲۸۶۶۶ ‬
‪ H۴۰ /س۲د۲ ۱۳۷۵ ‬
۲
۱
۳
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۳۸۰ ‬
‪ H۴۰ /س۲د۲ ۱۳۷۵ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۱۳۰ ‬
‪ H۴۰ /س۲د۲ ۱۳۷۵ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۹۵۸ ‬
‪ H۴۰ /س۲د۲ ۱۳۷۵ ‬
۱
۵
۱۳۸۰
۳
 
کتابخانه مرکز اصفهان
‪ ۴۰۰۰-۹۵۹ ‬
‪ H۴۰ /س۲د۲ ۱۳۷۵ ‬
۲
۴
۱۳۸۰
۳
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۸۵۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۸۵۱ ‬
۲
۸
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۵۵۱۵ ‬
‪ ۱۴۸۶۰۸۱ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۵۵۱۶ ‬
‪ ۱۴۴۵۳۳۲ ‬
۱-۲
۷
۱۳۷۵
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۴۳۳۱۱ ‬
‪ ‏‫‬‭H۴۰ ‏‫‬‭/س۲د۲ ۱۳۷۵ ‬
۱
۱
۱۳۷۵
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۰۹۴۱ ‬
‪ ۸۶۰۵۲۲ ‬
۲
۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۰۹۴۲ ‬
‪ ۹۰۲۸۴۳ ‬
۲
۶
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۰۹۸۹ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۳۹۱ ‬
۲
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۶۵۶۶۸ ‬
‪ ۵۲۶۷۰۴ ‬
۱
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۵۶۶۹ ‬
‪ ۲۷۸۷۰۸ ‬
۱
۳
۱۳۸۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۴۸۴۳ ‬
‪ ۹۵۴۴۶۷ ‬
۲
۳
۱۳۸۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۸۲۵۸۱ ‬
‪ ۱۱۶۶۲۸۰ ‬
۱
۴
۱۳۸۰
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۳۵۲۱۳ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۶۸۷ ‬
۱
۶
۱۳۷۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۱۹۹ ‬
‪ ۱۰۱-۵۰۳۴۹ ‬
۲
۷
۱۳۷۶
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۹۸۰۲۰۱ ‬
‪ ‏‫‬‭H۴۰ ‏‫‬‭/س۲د۲ ۱۳۷۵ ‬
۲
۱۱
۱۳۸۰
۳
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh