اش‍ک‍ه‍ای‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ج‍اری‌ در م‍ق‍ت‍ل‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، روض‍ه‌ه‍ا ...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : اش‍ک‍ه‍ای‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ج‍اری‌ در م‍ق‍ت‍ل‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، روض‍ه‌ه‍ا .../ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ه‍دی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ارم‌، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۱۸
‏شابک : ۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۵؛ ب‍ه‍ا: ۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۱۷] - ۲۱۸
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ش‍ع‍ر
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : BP۴۱/۵‭/م‌۴۸۵‮ال‍ف‌‬۵
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۱۸۵۰
 
   آدرس ثابت  اش‍ک‍ه‍ای‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ج‍اری‌ در م‍ق‍ت‍ل‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، روض‍ه‌ه‍ا ...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۱۰۴ ‬
‪ ۴۰۳۰۱۳ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۸۱۰۵ ‬
‪ ۱۳۹۸۷۴ ‬
۱۰
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۰۲۴ ‬
‪ ۱۳۹۸۷۶ ‬
۸
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۰۲۵ ‬
‪ ۱۳۹۸۷۵ ‬
۹
۱۳۷۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۷۵۷۸ ‬
‪ ۱۳۹۸۷۸ ‬
۶
۱۳۷۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۷۵۷۹ ‬
‪ ۱۳۹۸۷۷ ‬
۷
۱۳۷۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۳۰۳۳ ‬
‪ ۲۲۳۱۷۶۷ ‬
۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۳۰۳۴ ‬
‪ ۴۶۱۸۴۸ ‬
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۸۹۰۵ ‬
‪ ۴۴۷۳۴۷ ‬
۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۸۹۰۶ ‬
‪ ۴۰۰۷۷۷ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh