ب‍ن‍ی‍اده‍ای‌ ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ال‍م‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۱۳۲۹ -
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ن‍ی‍اده‍ای‌ ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌ / ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ع‍ال‍م‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۳.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۹۱ ص‌.‏‬: ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۶۸۰۰ری‍ال‌‏‬‬‏‬‏‬‏‫: ‏‫‬‭‬‭‎964-312-175-5‏‬‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۸۰۰۰ ریال‏ ‬(چاپ دوم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۱۲۰۰۰ ریال‏ ‬(چاپ سوم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۱۵۰۰۰ ریال‏ ‬(چاپ پنجم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۱۵۰۰۰ ریال‏ ‬(چاپ ششم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۱۵۰۰۰ ریال‏ ‬(چاپ هفتم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۱۸۰۰۰ ریال‏ ‬(چاپ هشتم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۲۰۰۰۰ ریال‏ ‬(چاپ نهم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫‏‏‏۲۰۰۰۰ ریال‏‬ (چاپ دهم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫‎۲۸۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‫: چاپ هفدهم‏‬‏‬‏‫‬‭‭978-964-312-175-4 :‏‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ نوزدهم)‏‬‏‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ بیستم)‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫۵۶۰۰۰ ریال (چاپ بیست و یکم)‬‬‏‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و پنجم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چاپ هفتم و هشتم: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هجدهم : ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ نوزدهم و بیستم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ بیست و یکم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ بیست و پنجم : ۱۳۹۲ .
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۸۳] - ۳۹۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : علوم سیاسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭JA۷۱‬‭‮‬‏‫‬‭‭ / ع۲ب۹ ۱۳۷۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۲۰‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۸۵۰
 
   آدرس ثابت  ب‍ن‍ی‍اده‍ای‌ ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۲۲۷۳ ‬
‪ ۶۳-۳۲۲۷۳ ‬
۴
۱۲
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۶۳-۶۹۲۵۹ ‬
‪ ‬
۲۰
۱۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۷۷۷۰۴ ‬
‪ ۶۳-۱۱۲۵۵۰ ‬
۳
۱۳۹۶
۲۹
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۴۹۷ ‬
‪ JA۷۱ /ع۲ب۹ ‬
۴۸
۱۳۷۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۷۲۰ ‬
‪ JA۷۱ /ع۲ب۹ ‬
۴۶
۱۳۷۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۲۵۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۳۶۶ ‬
۴۷
۱۳۸۸
۱۹
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۸۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۰۵۷ ‬
۳۷
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۰۵۹ ‬
‪ JA۷۱ / ع۲ب۹ ۱۳۷۳ ‬
۶۰
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۷۱۴۵ ‬
‪ JA۷۱ / ع۲ب۹ ۱۳۷۳ ‬
۶۶
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۷۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۷۴ ‬
۵۱
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۹۹۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۹۹۲ ‬
۲۳
۱۳۸۳
۱۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۳۰۳ ‬
‪ ۹۰۰۰-۳۰۳ ‬
۵۴
۱۳۸۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۴۹۸۹ ‬
‪ ۲۰۳۵۰۰ ‬
۲۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۴۹۹۰ ‬
‪ ۲۰۳۵۰۱ ‬
۲۵
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۴۶۷۵ ‬
‪ ۱۷۶۷۱۰۳ ‬
۷۲
۱۳۹۵
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۹۳۲۳ ‬
‪ ۷۴۷۰۱۴ ‬
۲۲
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۹۳۲۴ ‬
‪ ۵۹۹۵۷۰ ‬
۳۴
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۳۵۴۳ ‬
‪ ۴۶۹۲۸۸ ‬
۱۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۳۵۴۴ ‬
‪ ۵۴۳۴۸۲ ‬
۱۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۸۹۸۲ ‬
‪ ۵۹۱۰۸۷ ‬
۳۵
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۸۹۸۳ ‬
‪ ۵۹۱۰۷۷ ‬
۲۷
۱۳۷۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۰۱۳۸ ‬
‪ ۵۵۶۵۶۲ ‬
۱۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۰۱۳۹ ‬
‪ ۴۵۰۱۳۷ ‬
۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۷۷۲۶ ‬
‪ ۴۳۹۰۴۵ ‬
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۷۷۲۷ ‬
‪ ۲۵۱۸۵۲ ‬
۲۶
۱۳۷۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۳۸۵۹ ‬
‪ ۳۵۱۲۴۸ ‬
۱۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۸۰۳۶ ‬
‪ ۴۶۵۴۶۸ ‬
۱۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۶۸۰۳۷ ‬
‪ ۵۴۶۷۳۱ ‬
۱۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۴۱۸۱۶ ‬
‪ ۵۱۲۳۱۱ ‬
۱۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۸۱۷ ‬
‪ ۴۳۱۸۳۸ ‬
۸
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۸۹۵۴ ‬
‪ ۴۲۶۳۵۹ ‬
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۳۰۵۲ ‬
‪ ۳۵۱۱۳۹ ‬
۱۸
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۳۰۵۳ ‬
‪ ۳۷۴۷۶۱ ‬
۱۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۰۳۹۴ ‬
‪ ۵۹۹۴۴۷ ‬
۳۲
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۰۳۹۵ ‬
‪ ۵۹۹۴۴۸ ‬
۳۳
۱۳۸۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۵۷۰۹ ‬
‪ ۳۲۸۴۷۸ ‬
۳۶
۱۳۸۵
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۱۵۳۲۸ ‬
‪ ۴۰۵۸۷۵ ‬
۲
۱۳۸۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۱۵۳۲۹ ‬
‪ ۵۰۳۱۹۸ ‬
۱۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۹۳۱۹ ‬
‪ ۶۶۳۷۸۵ ‬
۲۹
۱۳۸۶
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۹۳۲۰ ‬
‪ ۶۶۳۷۸۶ ‬
۳۰
۱۳۸۶
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۱۵۶۴ ‬
‪ ۵۶۹۰۵۳ ‬
۳۱
۱۳۸۵
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۳۹۰۱ ‬
‪ ۸۳۹۷۵۲ ‬
۴۴
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۳۹۰۲ ‬
‪ ۸۳۹۷۵۳ ‬
۴۵
۱۳۸۹
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۵۶۲۹ ‬
‪ ۸۹۱۱۶۰ ‬
۴۰
۱۳۸۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۵۶۳۰ ‬
‪ ۸۸۹۹۹۹ ‬
۴۱
۱۳۸۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۸۹۴۹ ‬
‪ ۷۵۶۹۶۱ ‬
۴۲
۱۳۸۸
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۸۹۵۰ ‬
‪ ۷۵۶۹۶۲ ‬
۴۳
۱۳۸۸
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۰۱۲۳ ‬
‪ ۸۲۲۷۸۴ ‬
۳۸
۱۳۸۸
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۰۱۲۴ ‬
‪ ۸۲۲۷۸۳ ‬
۳۹
۱۳۸۸
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۶۸۱۸ ‬
‪ ۱۲۱۱۱۳۶ ‬
۵۲
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۶۸۱۹ ‬
‪ ۱۲۱۱۱۳۷ ‬
۵۳
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۰۴۱۰ ‬
‪ ۸۴۵۲۱۸ ‬
۵۰
۱۳۸۶
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۴۲۱۳ ‬
‪ ۸۹۴۲۸۸ ‬
۴۹
۱۳۸۶
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۱۰۲۹۹ ‬
‪ ۶۶۶۳۷۴ ‬
۲۸
۱۳۸۵
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۰۷۷۷۰۵ ‬
‪ ۱۸۲۸۳۲۴ ‬
۷۴
۱۳۹۶
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۷۴۴۴ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۶۵ ‬
۵۶
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۷۴۴۵ ‬
‪ ۱۲۹۳۱۶۴ ‬
۵۷
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۱۸۶۲ ‬
‪ ۱۳۳۱۶۱۹ ‬
۵۸
۱۳۹۱
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۱۸۶۳ ‬
‪ ۱۳۳۱۶۲۰ ‬
۵۹
۱۳۹۱
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۰۹۸۱ ‬
‪ ۱۴۹۹۶۰۵ ‬
۷۰
۱۳۹۲
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۰۹۸۲ ‬
‪ ۱۴۹۹۵۶۰ ‬
۶۹
۱۳۹۲
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۹۸۶۱ ‬
‪ ۱۵۷۱۵۴۰ ‬
۶۱
۱۳۹۳
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۹۸۶۲ ‬
‪ ۱۵۷۱۵۴۱ ‬
۶۲
۱۳۹۳
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۴۵۴۲ ‬
‪ ۱۶۷۵۷۵۶ ‬
۷۱
۱۳۹۴
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۸۹۲۵۵ ‬
‪ ۴۲۷۲۱۳ ‬
۵
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh