از اس‍طوره‌ ت‍ا ت‍اری‍خ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ه‍ار، م‍ه‍رداد، ۱۳۷۳ - ۱۳۰۸
‏عنوان و نام پديدآور : از اس‍طوره‌ ت‍ا ت‍اری‍خ‌/ م‍ه‍رداد ب‍ه‍ار؛ گ‍ردآورن‍ده‌ و وی‍راس‍ت‍ار اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ۵۷۳ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (اس‍طوره‌۵)
‏شابک : ‎964-6194-36-2‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6194-36-2‬۱۸۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در واق‍ع‌ س‍وم‍ی‍ن‌ م‍ج‍ل‍د از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ه‌ ج‍ل‍دی‌ ج‍س‍ت‍اره‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ول‍ف‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏موضوع : اس‍اطی‍ر ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
‏شناسه افزوده : اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و وی‍راس‍ت‍ار
‏رده بندی کنگره : PIR۷۹۷۲‭/ه‍۱۸‮ال‍ف‌‬۴ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۴‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ب‌۸۱۵‮ال‍ف‌‬ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۴۷۳۰
 
   آدرس ثابت  از اس‍طوره‌ ت‍ا ت‍اری‍خ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۴۸۸۶ ‬
‪ ‬
۴
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۴۸۸۷ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۰۲۳ ‬
‪ PIR۷۹۷۲ /ه۱۸الف۴ ۱۳۷۶ ‬
۲
۱۳۸۱
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۰۸۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۰۸۲۲ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۹۱۳۱ ‬
‪ ۵۴۷۲۱۰ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh