شکایت متقابل تجارتخانه استیونس و شرکت اسلامیه مبنی بر اختلافات مالی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۲۹۸/۸۷۷۶۸
‏عنوان : شکایت متقابل تجارتخانه استیونس و شرکت اسلامیه مبنی بر اختلافات مالی [سند]
‏سطح استاندارد : پرونده
‏منشا : ایران. وزارت دادگستری
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۰۲-۱۳۰۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۰۵ برگ.‬
‏يادداشت : تعدادی از برگ های از سند به زبان لاتین است.‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫مراحل رسیدگی به شکایت متقابل تجارتخانه استیونس و شرکت اسلامیه (میرزاابوطالب اسلامی) در خصوص مطالبه هزار و سیصد و پنجاه تومان بابت تفاوت قیمت سه هزار پوند ابتیاعی از شرکت اسلامیه و هزار و پانصد تومان بابت تفاوت قیمت سه هزار پوند مزبور به ضمیمه خسارت (مطالبات شرکت اسلامیه) در محکمه تجارت دیوان محاکمات وزارت امور خارجه.‬
‏توصیفگر : ایران. وزارت عدلیه
ایران. وزارت امور خارجه
شرکت اسلامیه
بانک شاهنشاهی
Iran‪‪Ministry of Foreign Affairs Islamic Republic of Iran
‏توصیفگر : ع‍ق‍ود
ش‍ک‍ای‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ج‍اری‌
پ‍ول‌ و ب‍ان‍ک‌
م‍ح‍ل‍ه‌ ه‍ا
اختلافات مالی
ن‍رخ‌ ارز
م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ج‍اری‌
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
احضاریه
ب‍ازج‍وی‍ی‌
بدهی‌ها
بدهکاران و بستانکاران
ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌
ارز
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
خسارت
ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‌
‏‫مبادلات ارز (مبادلات پولی)‬
‏توصیفگر : تهران
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ۲۹۸/۸۷۷۶۸
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  شکایت متقابل تجارتخانه استیونس و شرکت اسلامیه مبنی بر اختلافات مالی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh