م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ردان‍ش‌،ه‍اش‍م‌‏‫،۱۳۳۰‬-
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ / ه‍اش‍م‌ ف‍ردان‍ش‌.
‏وضعيت ويراست : ‏‫وی‍راست ۳.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۴.‮‬
‏مشخصات ظاهری : یازده، ۲۸۰ ص‌.‬‬‏‫: ج‍دول‌(رن‍گ‍ی‌) ، ن‍م‍ودار(رن‍گ‍ی‌).‮‬
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۶۸. علوم تربیتی‏‫؛ ۴.‮‬
‏شابک : ‏‫‬۱۰۵۰۰۰ ریال‏‫‬: 978-964-530-650-0
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ : ‎Hashem Fardanesh . Theoretical foundations of instructional technology‬‮‮.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوازدهم: ۱۳۹۰.‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ پانزدهم.‮‬
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ : ص‌. ۲۶۸- ۲۷۵ ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‮‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : تکنولوژی آموزشی
‏موضوع : برنامه‌ریزی درسی
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭LB۱۰۲۸/۳‏‫‬‮‭/ف۴م۲ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۷۱/۳۰۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۵۴۰۲۴
 
   آدرس ثابت  م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۱۹۴۷ ‬
‪ ۶۳-۱۴۸۷۷ ‬
۷
۱۳۹۳
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۴۶۲۰ ‬
‪ ۶۳-۸۳۹۸۴ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۱۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۸۶۱۴ ‬
‪ ۶۳-۱۹۱۱۲ ‬
۱۰
۱۳۹۴
۱۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۹۱۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۹۷۲ ‬
۲۰
۱۳۹۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۸۸۱ ‬
‪ ۱۷۷۹۳۰۲ ‬
۱۱
۱۳۹۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۴۶۲۹۳ ‬
‪ ۱۷۹۹۰۷۳ ‬
۲۱
۱۳۹۶
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۶۲۳۹۹ ‬
‪ ۱۲۳۹۲۹۸ ‬
۲
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۲۰۳۹ ‬
‪ ۱۱۷۳۹۶۶ ‬
۳
۱۳۹۱
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۱۸۲۰۴۰ ‬
‪ ۶۳-۵۰۵۵۱ ‬
۴
۱۳۹۱
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۵۳۶۴۳ ‬
‪ ۶۳-۵۰۵۴۳ ‬
۵
۱۳۹۳
۱۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۵۳۶۴۴ ‬
‪ ۶۳-۵۰۴۵۸ ‬
۶
۱۳۹۳
۱۴
 
مبادلات
‪ ۲۶۱۵۱۳۳ ‬
‪ ‭ ‬
۸
۱۳۹۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۵۱۳۴ ‬
‪ ۱۷۹۶۱۶۲ ‬
۹
۱۳۹۴
۱۵
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۷۴۶۱۳۴ ‬
‪ ‬
۱۳
۱۳۹۶
۱۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh