حفاظت از تنوع زیستی دریایی و مناطق حفاظت‌شده دریایی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۸۷۳۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۶۵۲۷۶۸
‏پدیدآور : فخری، عبداله
‏عنوان و نام پديدآور : حفاظت از تنوع زیستی دریایی و مناطق حفاظت‌شده دریایی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش عبداله فخری ؛ استاد راهنما داوود هرمیداس‌باوند؛ استاد مشاور محمدتقی رضایی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق بین‌الملل.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه علمی حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ی، [۲۸۱] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۲۶۷-۲۸۰.
‏شناسه افزوده : ب‍اون‍د، داود ه‍رم‍ی‍داس‌، ۱۳۱۳ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : رض‍ائ‍ی‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۵ -، استاد مشاور
‏توصیفگر : تنوع زیستی دریایی
ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
م‍ن‍اطق‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌
دری‍اه‍ا
اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌ نور. مرکز تهران. دانشکده علوم انسانی. گروه حقوق
 
   آدرس ثابت  حفاظت از تنوع زیستی دریایی و مناطق حفاظت‌شده دریایی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh