بوم‌شناسی کشاورزی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : بوم‌شناسی کشاورزی [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۹ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 2008-7713
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس سال۲ شماره۳ پاییز۱۳۸۹.
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیرمسئول: علیرضا کوچکی
سردبیر: رضا قربانی
‏يادداشت : فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : ‏‫Agroecology‬
‏موضوع : کشاورزی -- بوم‌شناسی -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ک‍وچ‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ‏‫۱۳۲۶ -‏، مدیر مسئول
قربانی، رضا، ‏‫۱۳۴۳ - ‬، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه فردوسی مشهد
‏رده بندی کنگره : ‏‫S۵۸۹/۷‬
‏رده بندی د... : ‏‫۶۳۰/۲۷۷۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۵۳۱۵۷
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ‏‫agroecology@um.ac.ir‬
‏‫jm.um.ac.ir/index.php/agroecology‬
‏زبان اثر : فارسیانگلیسیانگلیسی
 
   آدرس ثابت  بوم‌شناسی کشاورزی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۳۱۹ ‪ ۱۳۹۰
س۳: ش۱(بهار)
‪ 4540389
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۳۷۰ ‪ ۱۳۸۹
س۲: ش۳(پاییز)
‪ 4546592
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۷۴۴۱ ‪ ۱۳۹۰
س۳: ش۱(بهار)
‪ 4554540
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۰۰۳۲ ‪ ۱۳۹۲
س۵: ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 4809718
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۱۰۰۵ ‪ ۱۳۹۲
س۵: ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 4863388
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۱۰۴۴ ‪ ۱۳۹۱
س۴: ش۱-۴(بهار-زمستان)<كسري: ۲، ۳>
‪ 4853655
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۳۶۷۰ ‪ ۱۳۹۲
س۵: ش۱-۳(بهار-پاييز)
‪ 4892421
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۳۹۵۷ ‪ ۱۳۹۲
س۵: ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 4896224
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۵۱۱۰ ‪ ۱۳۹۰
س۳: ش۴(زمستان)
‪ 4892818
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۸۱۹۸ ‪ ۱۳۹۱
ش۱(بهار)
‪ 4930506
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۸۹۲۵ ‪ ۱۳۹۱
س۴: ش۳-۴(پاييز-زمستان)
‪ 4921068
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۹۵۸۸ ‪ ۱۳۹۰
س۳: ش۳-۴(پاييز-زمستان)
‪ 4930714
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۱۳۸۹ ‪ ۱۳۸۹
س۲: ش۱-۳(بهار-پاییز)
‪ 4934324
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۱۵۰۹ ‪ ۱۳۸۹
ج۲: ش۱-۳(بهار-پاييز)
‪ 4971971
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۲۹۶۱۱ ‪ ۱۳۹۲
ج۵: ش۴(زمستان)
‪ 5576037
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۸۱۶ ‪ ۱۳۹۴
ج۷: ش۱-۳(بهار-پاییز)
‪ 5674609
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۸۲۱ ‪ ۱۳۹۴
ج۷: ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 5674572
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۸۴۱ ‪ ۱۳۹۳
ج۶: ش۱(بهار)
‪ 5674537
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۹۸۴۴ ‪ ۱۳۹۳
ج۶: ش۳-۴(پاییز-زمستان)
‪ 5743194
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۰۹۵۹ ‪ ۱۳۹۲
ج۵: ش۳-۴(پاییز-زمستان)
‪ 5950165
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۸۷۱۶ ‪ ۱۳۹۴
ج۷: ش۳(پاییز)
‪ 6126414
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۶۰۵ ‪ ۱۳۹۴
س۷: ش۴(زمستان)
‪ 6169814
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۷۲۶ ‪ ۱۳۹۳
س۶: ش۱(بهار)
‪ 6144554
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۳۷۸ ‪ ۱۳۹۳
ج۶:ش۴(زمستان)
‪ 6456783
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۹۹۵ ‪ ۱۳۹۵
س۸:ش۲۹(۳)-ش۳۰(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 6528390
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۹۱۷۳ ‪ ۱۳۹۶
ش۳۳(۳)-ش۳۴(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 7048504
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۹۲۸۳ ‪ ۱۳۹۷
س۱۰: ش۳۳(۱)(بهار)
‪ 7039871
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۹۴۰۵ ‪ ۱۳۹۶
ش۳۳(۳)-ش۳۴(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 7038935
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۱۰۴ ‪ ۱۳۹۶
س۹: ش۳۱(۱)-ش۳۲(۲)(بهار-تابستان)
‪ 7103208
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۳۲۸ ‪ ۱۳۹۶
س۹: ش۳۱(۱)-ش۳۲(۲)(بهار-تابستان)
‪ 7080425
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۳۰۹ ‪ ۱۳۹۵
ج۸: ش۲۹(۳)(پاییز)
‪ 7682695
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۳۱۰ ‪ ۱۳۹۵
ج۸: ش۳۰(۴)(زمستان)
‪ 7682696
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۱۹ ‪ ۱۳۹۵
س۸: ش۲۸(۲)(تابستان)
‪ 7736793
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۲۰ ‪ ۱۳۹۵
س۸: ش۱(بهار)
‪ 7736832
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۶۲۵۸ ‪ ۱۳۹۷
س۱۰: ش۳۳(۱)(بهار)
‪ 7736789
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh