شرح شوق
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍م‍ی‍دی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د، ‏‫۱۳۲۴‏-‬
‏عنوان قراردادی : دیوان . شرح
‏عنوان و نام پديدآور : شرح شوق : شرح و تحلیل غزل‌های حافظ/ سعید حمیدیان.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر قطره‏‫، ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵ج.‬
‏فروست : سلسله انتشارات نشر قطره‏‫؛ ۱۶۱۶‬. ادبیات؛ ۲۲۵. شرح و تفسیر‏‫؛ ۱۸.‬
‏شابک : ‏‫‏دوره‬‬:‏ ‫‬‭978-600-119-229-6‬‬‬‬ ؛ ‏‫‬‬‬‬۱۵۰۰۰۰ریال‏‫‬‬:‏‫‏ج.۱‬‬‏‫‏‏ :‏ ‫‏978-600-119--213-5‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال‬‬‬‏‫‏:ج.۲‬‬‬‬‬‬‏‫‏‭978-600-119-406-1 : ‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰۰ریال (ج.۲، چاپ دوم)‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫:‏‫‏ج.۳‬‬‬‬‏‫‏ ‏‫‬‭978-600-119-610-2 :‬‬‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰۰ ریال(ج.۳، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‏ج.۴‬‬‬‬‏‫‏ ‏‫‬‭978-600-119-611-9 :‬‬‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰۰ریال (ج..۴، چاپ دوم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ریال‬‏‫:ج.۵‬‬‬‬‏‫:‫‬‭978-600-119-612-6‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰۰ ریال‬ ‏‫(ج.۵، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰۰ریال‏‫: ج.۱، چاپ دوم‭‬‏‫‭978-600-119-213-5 :‬‭‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فیپا).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۹۱) .‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۳(چاپ دوم: ۱۳۹۲).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ تا ۵( چاپ اول: ۱۳۹۲).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ تا ۵ (چاپ دوم: ۱۳۹۲).‬
‏يادداشت : جلد اول این کتاب در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد چهارم این کتاب در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد سوم این کتاب در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد پنجم این کتاب در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد دوم این کتاب در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏مندرجات : ج.۱. مباحث موضوعی چون مدخلی بر اشعار.-ج.۳. غزلهای ۹۳ تا ۲۱۷.- ج.۴ غزلهای ۲۱۸ تا ۳۸۴.- غزلهای ۳۸۵ تا ۴۸۶ و اشعار غیر غزل.
‏موضوع : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ۷۹۲ق . دیوان-- نقد و تفسیر
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن‏‫ ۸ق.‏‬ -- تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ۷۹۲ق . دیوان. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۵۴۳۵‭‬ ‭/ح۸‏‫‬‭ش۴ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮ف‍ا‬۱/۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ‏‫‎۲‎۱‎۴‎۰‎۵‎۹‎۹‬‬
 
   آدرس ثابت  شرح شوق
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۰۲۴۷ ‬
‪ ۱۳۶۱۹۱۶ ‬
۲
۴
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۰۲۴۸ ‬
‪ ۱۳۶۱۹۱۸ ‬
۳
۵
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۰۲۴۹ ‬
‪ ۱۳۶۲۸۲۳ ‬
۳
۶
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۰۲۵۱ ‬
‪ ۱۳۶۱۹۲۰ ‬
۵
۸
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۰۳۳۰ ‬
‪ ۱۳۷۰۵۸۱ ‬
۴
۱
۱۳۹۲
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۲۲۰۳۳۱ ‬
‪ ‏‫PIR۵۴۳۵‭‬‭/ح۸ ‏‫‬‭ش۴ ۱۳۸۹ ‬
۴
۲
۱۳۸۹
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۳۳۳۱۲۰ ‬
‪ ‏‫PIR۵۴۳۵‭‬‭/ح۸ ‏‫‬‭ش۴ ۱۳۸۹ ‬
۵
۹
۱۳۹۲
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۳۱۲۱ ‬
‪ ۱۵۲۲۸۶۶ ‬
۵
۴
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۳۱۴۶ ‬
‪ ۱۵۰۱۳۱۳ ‬
۴
۳
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۳۱۴۷ ‬
‪ ۱۵۰۱۳۲۷ ‬
۴
۵
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۳۹۸۳ ‬
‪ ۱۵۷۳۸۴۶ ‬
۱
۲۰
۱۳۹۲
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۳۴۳۹۸۴ ‬
‪ ‏‫PIR۵۴۳۵‭‬‭/ح۸ ‏‫‬‭ش۴ ۱۳۹۰ ‬
۱
۲۱
۱۳۹۲
۲
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۳۴۴۰۶۵ ‬
‪ ‏‫PIR۵۴۳۵‭‬‭/ح۸ ‏‫‬‭ش۴ ۱۳۸۹ ‬
۲
۲۳
۱۳۸۹
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۴۰۶۶ ‬
‪ ۱۵۰۴۲۱۱ ‬
۲
۳۳
۱۳۹۲
۲
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۳۴۴۱۷۲ ‬
‪ ‏‫PIR۵۴۳۵‭‬‭/ح۸ ‏‫‬‭ش۴ ۱۳۹۰ ‬
۳
۳۴
۱۳۹۰
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۴۱۷۳ ‬
‪ ۱۴۹۸۶۹۹ ‬
۳
۳۵
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۸۳۹۷ ‬
‪ ۱۵۷۶۴۸۸ ‬
۴
۶
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۸۳۹۸ ‬
‪ ۱۵۷۶۴۴۸ ‬
۴
۷
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۱۸۷ ‬
‪ ۱۵۷۷۷۶۶ ‬
۲
۳۶
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۱۸۸ ‬
‪ ۱۵۷۷۷۶۷ ‬
۲
۳۷
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۱۸۹ ‬
‪ ۱۵۷۷۷۶۴ ‬
۳
۳۸
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۱۹۰ ‬
‪ ۱۵۷۷۷۶۵ ‬
۳
۳۹
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۱۹۱ ‬
‪ ۱۵۷۷۷۶۱ ‬
۵
۴۰
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۱۹۲ ‬
‪ ۱۵۷۷۷۶۰ ‬
۵
۴۱
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۱۹۳ ‬
‪ ۱۵۷۷۷۶۲ ‬
۱
۴۲
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۱۹۴ ‬
‪ ۱۵۷۷۷۶۳ ‬
۱
۴۳
۱۳۹۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh