حفاظت گیاهان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : حفاظت گیاهان[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، ۱۳۸۷ -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏شاپا : 1029-4791
‏شاپا : 2008-4749
‏يادداشت : فهرست‌نویسی بر اساس سال۲۲شماره۲سال۱۳۸۷.
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیرمسئول: رضا ولی‌زاده
سردبیر: محمدحسن راشدمحصل
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : journal of plant protection
‏نشریه مادر : علوم و صنایع کشاورزی
‏موضوع : گیاهان -- حفاظت -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ول‍ی‌زاده‌، رض‍ا، ۱۳۳۳- ، مدیر مسئول
راش‍د م‍ح‍ص‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی
‏رده بندی کنگره : ‏‫۱آ/SB۹۵۰‬
‏رده بندی د... : ‏‫۶۳۲/۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۱۰۱۸۰۶‬
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ‏‫Jpp1@um.ac.ir‬
‏‫http://jm.um.ac.ir/index.php/agricultural‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  حفاظت گیاهان
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۰۵۶۶ ‪ ۱۳۸۷
س۲۲: ش۲(دی)
‪ 2580543
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۱۶۳۳ ‪ ۱۳۸۸
س۲۳: ش۱
‪ 3524596
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۱۶۸۹ ‪ ۱۳۸۸
س۲۳: ش۱
‪ 3535732
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۱۶۹۱ ‪ ۱۳۸۷
س۲۲: ش۲
‪ 3535749
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۲۳۵۱ ‪ ۱۳۸۷
س۲۲: ش۲(دی)
‪ 3633212
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۲۵۴۲ ‪ ۱۳۸۹
س۲۴: ش۱-۴(بهار-زمستان)
‪ 3727105
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۲۶۶۶ ‪ ۱۳۸۹
س۲۴: ش۱-۴(بهار-زمستان)
‪ 3740460
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۷۲۷ ‪ ۱۳۹۰
س۲۵: ش۱-۲(بهار- تابستان)
‪ 4300902
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۶۶۶۵ ‪ ۱۳۹۱
س۲۶: ش۱-۴(بهار-زمستان)<کسری:‌۲-۳>
‪ 4811459
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۷۰۸۲ ‪ ۱۳۹۱
س۲۶: ش۱(بهار)
‪ 4907338
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۷۶۳۵ ‪ ۱۳۹۰
س۲۵: ش۱(بهار)
‪ 4897511
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۱۵۴۳ ‪ ۱۳۹۲
س۲۷: ش۱-۴(بهار-زمستان)
‪ 4972004
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۳۳۶۱ ‪ ۱۳۹۳
س۲۸: ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 5211388
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۴۸۱۸ ‪ ۱۳۹۳
ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 5252356
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۵۴۳۹ ‪ ۱۳۹۲
س۲۷: ش۳-۴(پاییز-زمستان)
‪ 5275921
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۹۳۷۷ ‪ ۱۳۹۴
س۲۹: ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 5483452
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۲۸۶۶ ‪ ۱۳۹۴
س۲۹: ش۱(بهار)
‪ 6269688
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۹۸۳ ‪ ۱۳۹۴
ش۲-۴(بهار-زمستان)
‪ 6487817
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۳۹۲۹ ‪ ۱۳۹۶
ج۳۱: ش۳۶(۲)-ش۳۷(۳)(تابستان-پاییز)
‪ 6839353
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۷۵۸۵ ‪ ۱۳۹۶
س۳۱: ش۳۷(۳)-ش۳۸(۴)(پاییز-زمستان)
‪ 7785720
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh