‏‫تاریخ فلسفه‌ی راتلج‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫تاریخ فلسفه‌ی راتلج‬/ ‏‫ترجمه‌ی حسن مرتضوی‬‏‫؛ ویراستار سی.سی. تایلور.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‬: نشر چشمه‏‫، ‏‫‏۱۳۹۰ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : فلسفه‏‫، ۵۱‬‏‫٬ ۵۵‬‏‫٬ ۷۰‬، ۳۹‏‫؛ ۳۴‬
‏شابک : ‏‫۱۶۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫ج.۱‬‬‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭‭978-964-362-800-0‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال‬ :‏ ‫ج.۲‬‏‫ ‏‫: ‭ ‭978-600-6885-01-8‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال(ج.۲،چاپ دوم) ؛ ‏‫ج.۲، چاپ سوم‬‬‏‫‬‬:‭978-600-229-189-9‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‬‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭978-600-229-031-1‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۳، چاپ دوم‬‬‬‏‫‬‬‬:‭978-600-229-191-2‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۴‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-600-5937-12-1 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۴، چاپ دوم‬‬‬‬‬‬‏‫‬‬‬:‭978-600-229-201-8‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰۰ریال‬‏‫: ‏‫ج. ۵‬‬‏‫‬‮‭‭978-600-229-580-4 :‬‬‬ ؛ ‏‫‬۴۵۰۰۰۰ ریال‏‫‬: ‏‫ج.۶‬‏‫‬‬‭978-600-229-688-7 :‬ ؛ ‏‫ج.۷‬‏‫‭978-600-229-937-6 :‬ ؛ ‏‫ج.۸‬‬‏‫‭978-622-01-0588-6 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : عنوان اصلی: .From the beginning to plato, c1997
‏يادداشت : نام ویراستاران در جلدهای مختلف متفاوت می‌باشد.
‏يادداشت : مترجم جلد دوم علی معظمی است.
‏يادداشت : ج.۱( چاپ دوم: ۱۳۹۳)(فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ اول و دوم: ۱۳۹۲).‬
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۹۱) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۳، ۴(چاپ دوم: ۱۳۹۳).
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ اول: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۵ (چاپ اول: بهار ۱۳۹۵).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۶ (چاپ اول: ۱۳۹۵).‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۷ (چاپ اول: ۱۳۹۶) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۹۸) (فیپا).
‏يادداشت : جلد هفتم این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد اول این کتاب در سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : جلد دوم این کتاب در سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : ناشر جلد سوم و چهارم پویه‌نگار است.
‏يادداشت : ناشر جلد دوم گیسا است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : ج.۱. از آغاز تا افلاطون.- ج.۲. از ارسطو تا آگوستین/ویراستار دیوید فورلی.- ج.۳. فلسفه‌ی سده‌های میانه.- ج.۴. رنسانس و عقل‌باوری سده‌ی هفدهم.- ج.۵. فلسفه‌ی بريتانيايی و عصر روشنگری/ ویراستار استوارت براون.- ج.۶. عصر ایده‌آلیسم آلمانی/ ویراستار رابرت‌سی. سولومون، کاتلین‌م. هیگیلنز.- ج.۷. سده‌ی نوزدهم / ویراستار سی . ال . تن.- ج.۸. فلسفه‌ی قاره‌ای در سده بیستم / ویراستار ریچارد کرنی
‏موضوع : س‍ق‍راط، ‏‫۴۶۹ - ‏۳۹۹ ق.م.‏‬
‏موضوع : اف‍لاطون‌، ‏‫‏۴۲۷؟ - ۳۴۷؟ق.م.
‏موضوع : فلسفه قدیم
‏موضوع : فیلسوفان پیش از سقراط
‏شناسه افزوده : ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر چ‍ارل‍ز وی‍س‍ت‍ون‌، ‏‫۱۹۳۶‏-‏ م.‏‬، ویراستار
‏شناسه افزوده : Taylor, C. C. W. (Christopher Charles Whiston), 1936-
‏شناسه افزوده : م‍رت‍ض‍وی‌، ح‍س‍ن‌‏‫، ۱۳۴۰ -‬‏، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ظم‍ی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‭B ۳۱۷‬‭‮‬‏‫‬‮‭‭/ت۲ ۱۳۹۰‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‭۱۸۳/۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۹‎۹‎۴‎۸‎۵‎۹‬‬‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫تاریخ فلسفه‌ی راتلج‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۷۰۴۲ ‬
‪ ۶۳-۱۴۶۳۹۹ ‬
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۷۰۶۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۹۸۸ ‬
۱
۶
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۰۰۵۷ ‬
‪ ۱۷۷۰۷۱۹ ‬
۵
۳
۱۳۹۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۲۲۴۶۷ ‬
‪ ۱۷۸۰۶۷۴ ‬
۳
۳
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۷۲۵۵۹ ‬
‪ ۱۷۸۲۲۹۹ ‬
۶
۳
۱۳۹۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۵۵۰۲۳ ‬
‪ ۱۷۸۸۹۲۶ ‬
۲
۷
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۵۴۶۲۹ ‬
‪ ۲۱۹۰۴۲۰ ‬
۱
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۵۴۶۳۰ ‬
‪ ۹۶۲۲۲۱ ‬
۱
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۱۹۵۰۵ ‬
‪ ۲۱۹۰۴۶۱ ‬
۲
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۹۵۰۶ ‬
‪ ۱۳۶۶۸۹۳ ‬
۲
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۴۱۴۷ ‬
‪ ۱۴۲۱۹۲۱ ‬
۲
۶
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۴۱۴۸ ‬
‪ ۱۴۲۱۹۲۰ ‬
۲
۵
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۱۰۶۷ ‬
‪ ۱۴۹۱۸۳۴ ‬
۴
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۱۱۰۶۸ ‬
‪ ۲۱۹۰۴۶۲ ‬
۴
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۳۹۲۸۷۱ ‬
‪ ۵۵۲۳۸۲ ‬
۴
۱۵
۱۳۹۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۳۴۲۸۵ ‬
‪ ۲۲۳۱۵۴۰ ‬
۳
۱
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۴۲۸۶ ‬
‪ ۱۵۲۹۳۳۵ ‬
۳
۲
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۵۶۸۴ ‬
‪ ۱۶۶۳۷۶۹ ‬
۱
۵
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۳۸۶۰ ‬
‪ ‏۲۱۹۰۴۶۵ ‬
۷
۱۶
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۳۸۶۸ ‬
‪ ۱۹۶۱۰۶۲ ‬
۷
۱۷
۱۳۹۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۸۵۳۲ ‬
‪ ۲۱۹۰۴۶۳ ‬
۵
۱
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۸۵۳۳ ‬
‪ ۱۷۱۴۳۱۳ ‬
۵
۲
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۳۴۹۵ ‬
‪ ۱۷۵۷۹۳۰ ‬
۱
۷
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۶۴۰۲ ‬
‪ ۱۷۵۵۰۷۴ ‬
۶
۱
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۶۴۰۳ ‬
‪ ۲۱۹۰۴۶۴ ‬
۶
۲
۱۳۹۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۵۹۵۹ ‬
‪ ۲۰۲۱۷۵۸ ‬
۴
۱۰
۱۳۹۶
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۹۸۵۹۶۰ ‬
‪ ۶۳-۱۵۸۰۳۴ ‬
۴
۱۱
۱۳۹۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۲۱۹۲ ‬
‪ ۲۰۵۳۸۲۶ ‬
۷
۴
۱۳۹۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۲۱۹۳ ‬
‪ ۲۰۵۳۸۲۷ ‬
۶
۱۸
۱۳۹۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۴۱۵۶۶ ‬
‪ ۲۰۶۲۱۷۶ ‬
۵
۴
۱۳۹۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۲۲۹۶ ‬
‪ ۲۰۴۳۶۵۸ ‬
۱
۱
۱۳۹۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۷۲۳۶ ‬
‪ ۲۰۴۳۶۶۳ ‬
۲
۸
۱۳۹۷
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh