حقوق ایران در خلیج فارس
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۳۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۱۹۷۱۹۵۹
‏پدیدآور : فنائیان، لقا‌اله
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق ایران در خلیج فارس[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نوشته لقاءاله فنائیان؛ استاد راهنما محمود خواجه‌نوری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (دکترا): علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۵۵.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۵۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ج، ۳۴۸ ورق.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۳۴۸.
‏شناسه افزوده : خ‍واج‍ه‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍ود، استاد‌ راهنما
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ دری‍ای‍ی‌ +
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
‏توصیفگر : ایران
خلیج فارس
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
 
   آدرس ثابت  حقوق ایران در خلیج فارس
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh